Utbrudd av mutert virus i Østfold

Det er bekreftet spredning av den engelske mutasjonen av koronaviruset i Halden og Sarpsborg. Det er viktig at helsetjenesten holder seg oppdatert om den lokale smittesituasjonen og viser årvåkenhet.

Regjeringen har iverksatt strenge tiltak for å stanse og bremse utbruddet og besluttet 31. januar å inkludere flere kommuner i de regionale tiltakene tilsvarende utbruddet i Nordre Follo kommune.

Se sak på regjeringens nettside

 

Helse Sør-Øst RHF vurderer situasjonen som usikker og viser til tidligere informasjon om utbruddet i Nordre Follo kommune og Oslo-området.

Det er viktig at helsetjenesten viser årvåkenhet, med økt testing og smitteverntiltak, samt gjør lokale vurderinger knyttet til evt. utbrudd og nye tiltak kommuner selv iverksetter.

Helse Sør-Øst RHF understreker at bruk av telefon- og videokonsultasjoner både gir god tilgjengelighet og representerer godt smittevern, og oppfordrer til at det legges opp til digitale konsultasjoner der det er mulig.

Generelt gjelder følgende råd;

  • Helsetjenesten skal forholde seg til gjeldende nasjonale forskrifter og råd, samt gjeldende smittevernbestemmelser i den enkelte kommune
  • Helsetjenesten skal ha økt årvåkenhet inkludert lav terskel for testing og økt bruk av munnbind på pasienter og ansatte. Her vil det måtte gjøres lokale vurderinger.
  • Som hovedregel anbefales det at sykehusene tester pasienter som innlegges og at pasienter som har time ved poliklinikker bruker munnbind
  • Adgangskontrollen er strammet inn og strengere besøksregler videreføres
  • Dersom en identifiserer et tilfelle med SARS-CoV-2 i en helseinstitusjon, skal en teste alle på berørt enhet
  • Når helsepersonell pendler mellom områder med høy (risikonivå 4 og 5) og lav insidens (risikonivå 2 eller lavere), bør ukentlig testing tilbys
  • De som reiser fra områder med høy til lav insidens må være særlig årvåkne (i 10 dager) og ha lav terskel for å teste seg. De bør holde 2 meters avstand fra personer i risikogruppen og bruke munnbind hvis dette ikke er mulig