Utbygging på Aker og Gaustad

Innlegget under er i dag  publisert i Dagsavisen, signert økonomidirektør i Helse Sør-Øst RHF Hanne Gaaserød:

Lene Haug og Rolf Kåresen argumenterer i innlegg i Dagsavisen 16. oktober for å starte utredning av å bygge ut Oslo universitetssykehus på Ullevål. De mener risikoen ved en utbygging på Gaustad er for høy.

Utredningen om utbygging på Aker og Gaustad pågår fortsatt og skal være klar om få uker. Utredningene tar utgangspunkt i det vedtatte målbildet for utvikling av Oslo universitetssykehus – med et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Det er viktig at følgende kommer frem:

 

  • Målbildet ble besluttet etter flere års utredning der ulike alternativer ble vurdert, også utbygging på Ullevål.

  • Det er riktig at det er bygninger av nyere dato på Ullevål, men det er mer ny bygningsmasse på Rikshospitalet enn det er på Ullevål.

  • Uansett hvilket alternativ man hadde landet på er det de samme dårlige byggene på Ullevål som må erstattes og det er den samme befolkningsveksten vi må planlegge for å møte. Helse Sør-Øst RHF bruker en nasjonal modell for å beregne befolkningens fremtidige behov for sykehustjenester. Det er de samme forholdene som er tatt med i beregningene for Oslo som for nye sykehusbygg i resten av landet.

  • Det er riktig at det er behov for å bygge i høyden, både på Gaustad og på Aker. De høyeste byggene vil bli mellom 60 og 70 meter begge steder. De høye byggene gir svært effektive og funksjonelle løsninger, med fysisk nærhet mellom viktige funksjoner hvor tett samhandling er viktig for god pasientbehandling og drift. Å bygge sykehus i høyden er vanlig internasjonalt. Også på det gamle Rikshospitalet var hovedbygget en høyblokk med 12 etasjer.

  • Det pågår reguleringsarbeid parallelt med utredningene. Dette er helt vanlig og gjelder for både Gaustad og Aker. Det er etablert et godt samarbeid med reguleringsmyndighetene og det arbeides med å finne gode løsninger

 

  • I de økonomiske vurderingene må både driftskostnader og investeringer ses samlet. Oslo universitetssykehus har et årlig driftsbudsjett på vel 20 milliarder kroner. Ved å samle regionfunksjonene på Gaustad legges det til rett for en effektiv, god og fremtidsrettet sykehusdrift, der sykehuset har evne til å bære nødvendige investeringer i nye bygg. Slike vurderinger inngikk i tidligere utredninger og ligger til grunn for valgene som ble tatt.

Bystyret i Oslo skal i neste uke behandle Oslo kommunes høringsuttalelse til Helse Sør-Østs forslag til regional utviklingsplan. I innstillingen fra Byrådet, som har fått tilslutning av Helse- og sosialkomiteen, går det frem at man slutter seg til målbildet om å realisere Oslo universitetssykehus HF med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus med protonsenter på Radiumhospitalet.