Utlysning av regionale forsknings- og innovasjonsmidler

Helse Sør-Øst RHF utlyser ca. 130 mill. kr til nye forskningsprosjekter og 8,5 mill. kr til nye innovasjonsprosjekter.

Sykepleiere foran skjermer
Utlysning av forskning​smidler
Utlysningen er i hovedsak åpen for alle fag- og forskningsområder. I tillegg har styret i Helse Sør-Øst RHF vedtatt å målrette inntil 10 mill. kr av utlysningspotten til prosjekter innen fire prioriterte fagområder:  

  • Selvmord, selvskading og selvmordsforebygging
  • Habilitering
  • Sosial og etnisk ulikhet i helse
  • Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Samtlige søknader vil bli vurdert ut fra vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi for framtidig pasientbehandling. 

​- I den nasjonale handlingsplanen for kliniske studier framgår det at regjeringens visjon er at klinisk forskning skal være en integrert del av all klinisk praksis og pasientbehandling. Utlysningen av regionale forskningsmidler bidrar til å ivareta og styrke helseforskningen, herunder kliniske studier, ved alle våre helseforetak i regionen, sier kst. fagdirektør Lars Eikvar.

Det kan søkes om støtte til prosjekter innen kategoriene doktorgradsstipend, postdoktorstipend og åpen prosjektstøtte. I tillegg er det en egen utlysning av midler til utenlandsstipend.​


Søknadsfrist er torsdag 2. september kl. 16.00.

Utlysning av innovasjonsmidler

Regionale midler til forskningsbasert innovasjon skal gi rom for finansiering av gode idéer framkommet gjennom forskningsaktiviteter ved helseforetakene og de private, ideelle institusjonene i regionen.

Det er mulig å søke om midler til forskningsbasert innovasjon til prosjekter i konseptutviklingsfasen eller i verifiseringsfasen.

«Disse midlene vil kunne bidra til at resultater fra forskningen gjennom innovasjon kan komme pasienten til nytte og bidra til verdiskaping. Vi håper å kunne se resultater fra flere av prosjektene i løpet av kort tid», sier kst. fagdirektør Lars Eikvar.

Søknadene vil bli vurdert av en eksternt sammensatt komité ut fra kvalitet, forventet nytteverdi, gjennomførbarhet og kommersielt potensial.

Søknadsfrist er torsdag 2. september kl. 16.00.

Utlysning av innovasjonsmidler

​​​