Utlysning av regionale forskningsmidler

Helse Sør-Øst RHF utlyser midler til nye forskningsprosjekter og utenlandsstipend, samt strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehus.

Hovedandelen av midlene utlyses tematisk åpent som tidligere. Nytt av året er at styret i Helse Sør-Øst RHF har målrettet inntil 10 mill. kr av utlysningspotten for prosjekter innen følgende fagområder (jf. styresak 040-2020):

  • Selvmord, selvskading og selvmordsforebygging
  • Behandling av hjerneslag med mekanisk trombektomi, inkludert studier av organisering av tjenestetilbudet
  • Habilitering, inkludert studier av organisering av tjenestetilbudet
  • Effekter av kliniske digitale verktøy, herunder digital hjemmeoppfølging
  • Uønsket variasjon i pasientbehandlingen

"Målrettingen av en begrenset andel av de regionale forskningsmidlene er et viktig virkemiddel for å kunne løfte forskningen innen særskilte fagområder, samtidig som den tematisk åpne utlysningen videreføres som tidligere," sier viseadministrerende direktør Jan Frich.

Det kan søkes om støtte til prosjekter innen kategoriene doktorgradsstipend, postdoktorstipend, karrierestipend eller åpen prosjektstøtte. I tillegg er det en egen utlysning av midler til utenlandsstipend.

Søknadsfrist er torsdag 3. september kl. 16.00.

 

Strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehusene

Helse Sør-Øst RHF ønsker også å videreføre styrkingen av forskning ved ikke-universitetssykehusene i regionen gjennom en øremerket avsetning av forskningsmidler til dette formålet. For 2021 utlyses det totalt inntil seks mill. kr, hvor det er mulig å søke om enten en vitenskapelig stilling eller driftsmidler.

Det er sjette gang det skal tildeles egne midler til ikke-universitetssykehusene. I løpet av årene 2016-2020 har det blitt tildelt 14 forskerstipend, 12 doktorgradsstipend og infrastrukturmidler. Siden stipendene er flerårige prosjekter, medfører dette at forskningsmidler bindes opp for hele prosjektperioden. Totalt sett for 2021 er det derfor allerede avsatt ca. 13,5 mill. kroner til ikke-universitetssykehusene fra tidligere tilsagn om forskningsmidler

Søknadsfrist er 1. oktober kl. 16.00.