Viktig bistand fra andre helseregioner

Sykehusene i Helse Sør-Øst har de siste ukene hatt mange innlagte covid-19-pasienter. Det største presset har vært på helseforetakene i det sentrale østlandsområdet generelt og Akershus universitetssykehus spesielt.

Pandemien har vart lenge. Mange ansatte har arbeidet ekstra over lang tid. En ny bølge med innleggelser av covid-19 pasienter, slik vi har opplevd de siste ukene, betyr ekstra innsats fra ansatte i sykehusene. Noen yrkesgrupper får særlig høy belasting, som intensivsykepleiere.  

Lån av helsepe​​rsonell

I de andre helseregionene har det vært få innleggelser av covid-19 pasienter de siste ukene. De andre regionale helseforetakene har derfor tatt kontakt for å tilby bistand. Sykehusene i resten av landet har stilt personale til disposisjon for å hjelpe, og Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, Vestre Viken og Sykehuset Østfold har fått låne helsepersonell. Det er i dag om lag 60 intensivsykepleiere som kommer fra andre regioner for å dekke vakter ved våre helseforetak, og også annet personell har stilt opp. Ansatte fra helseforetak i Helse Sør-Øst som har noe lavere smittetrykk bistår også, blant annet bistår både Sykehuset Telemark og Sørlandet sykehus med utlån av helsepersonell. 

Bistanden er blitt koordinert av Helse Sør-Øst RHF, og det konkrete arbeidet følges opp av helseforetakene med innleieavtaler og praktisk oppfølging av enkeltansatte.

- Vi er svært takknemlige for at våre helseforetak og sykehus har fått låne helsepersonell for å håndtere denne tredje bølgen av innleggelser av covid-19 pasienter. At helsepersonell stiller opp på denne måten vitner om sterk dedikasjon og vilje til å løfte i lag. Dette betyr mye for våre helseforetak og ansatte som har hatt en høy belastning over lang tid, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

- Vi får også tilbakemeldinger om at helsepersonell som bistår i arbeidet i Helse Sør-Øst får verdifull kompetanse og erfaring i behandling av covid-19 pasienter som de tar med hjem til eget helseforetak, sier Lofthus.

Fordeling av pasien​ter

For å dele arbeidsbyrden mellom sykehusene, blir en del pasienter behandlet ved sykehus med bedre kapasitet. Mange intensivpasienter tilhørende andre sykehus og helseforetak er blitt flyttet til Oslo universitetssykehus, som er vårt regionssykehus. Oslo universitetssykehus har flest intensivplasser i vår region og bidraget fra sykehuset er i henhold til våre beredskapsplaner. 

Andre helseforetak har også stilt opp og bidratt med intensivkapasitet. Et eksempel er Sykehuset Innlandet, som selv har hatt lite smittetrykk, og som har tatt imot flere intensivpasienter fra Akershus universitetssykehus de siste ukene. 

Det har vært en imponerende vilje til å strekke seg langt på alle intensivavdelingene for å bistå hverandre gjennom hele pandemien, slik at den samlede kapasiteten i regionen har blitt benyttet til beste for pasientene. En betydelig innsats fra prehospital tjeneste har vært helt avgjørende.

- Pandemien har vist oss et meget godt samarbeid på tvers av helseregioner og helseforetak. Både ledere og ansatte i spesialisthelsetjenesten har vist stor evne og vilje til fleksibilitet og bistand. Som leder i Helse Sør-Øst setter jeg utrolig stor pris på det, sier Lofthus.