Viktig satsing på pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt en regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring med mål om å redusere risiko for pasientskader og redusere uønsket variasjon i tilbud og kvalitet. Det forutsettes nå at helseforetak og sykehus i regionen utarbeider lokale handlingsplaner basert på delstrategien.
- Den regionale delstrategien gir en god retning for det videre arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. I det videre arbeidet vil delstrategien følges opp gjennom de ordinære styrings- og rapporteringslinjene, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF

Fem satsingsområder

Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal bidra til å realisere Helse Sør-Østs visjon og mål i Regional utviklingsplan 2035, og er bygget opp rundt følgende fem satsingsområder: 

  • Øke pasientens helsekompetanse
  • Utvikle mer sikkerhetsorientert ledelse
  • Øke kompetanse om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 
  • Styrke regionenes innsats innen nasjonale satsinger
  • Forbedre systemer og strukturer for virksomhetsstyring 
I tillegg til helseforetak og sykehus skal delstrategien også kunne legges til grunn for arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring når det gjelder spesialisthelsetjenester som leveres av private avtaleparter. Mange av tiltakene vil også være relevante for avtalespesialister.

Bred involvering

Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring er utviklet med involvering av brukerutvalg, konserntillitsvalgte og konsernverneombud, samt alle helseforetak og private ideelle sykehus i regionen. Videre har utkast til delstrategi vært på en bred innspillrunde, inkludert sentrale brukerorganisasjoner og fagforeninger.


Se også:

Delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (PDF)
Kunnskapsgrunnlag delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (PDF)