Ytterligere nær 54 millioner kroner til psykisk helsevern for barn og unge

Helse Sør-Øst RHF har fordelt en tilleggsbevilgning på 53,8 mill til psykisk helsevern for barn og unge i regionen. Bakgrunnen er flere og mer alvorlige psykiske lidelser blant barn og unge som følge av smitteverntiltak. 

Ensom kvinne i vindu

 - Flere av våre helseforetak har meldt om økt pågang fra barn og unge innen psykisk helsevern under pandemien. Det er allerede gjort en stor innsats i sykehusene for å møte den økte pågangen og jeg er svært glad for at vi nå kan fordele ytterligere midler til dette området, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

De ekstra midlene er bevilget av Stortinget gjennom statsbudsjettet og skal gå til økt bemanning i en periode, kompetansetiltak, forebyggende tiltak og samhandlingsløsninger med kommunene. 
Ekstrabevilgningen er fordelt slik:

​Helseforetak/sykehus
​Totalt tildelt
​Akershus universitetssykehus HF
​10 493 000
​Oslo universitetssykehus HF
​8 288 000
​Sykehuset i Vestfold HF
​4 703 000
​Sykehuset Innlandet HF
​6 368 000
​Sykehuset Telemark HF
​3 497 000
​Sykehuset Østfold HF
​5 014 000
​Sørlandet sykehus HF
4 196 000
​Vestre Viken HF
​8 564 000
​Diakonhjemmet Sykehus
​902 000
​Lovisenberg Diakonale Sykehus 
​1 777 000