Arkitekturstyring

Innbyggernes møte med helsesektoren er gjennom spesialist- og primærhelsetjenesten. På samme måte som spesialisthelsetjenesten er lovregulert i spesialisthelsetjenesteloven, er helsetjenestene i kommunene (primærhelsetjenesten) lovregulert i helse- og omsorgstjenesteloven. 

Vår felles helsetjene​ste​​​

Figuren under viser samarbeidet om pasienten (i midten) mellom de to helsetjenestenivåene.

Figuren viser også hvordan pasientforløpene involverer de syv hovedtjenestene, som f.eks. radiologi- og laboratorietjenester, og den nødvendige relasjonen mellom pasientbehandling og spesialisthelsetjenestens tre øvrige hovedoppgaver: forskning, utdanning av helsepersonell og pasientopplæring. Det er først når vi er gode på alle fire områdene at vi vil lykkes med å skape og opprettholde gode pasientforløp.​

Figur som viser samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten

Figuren viser samarbeidet om pasienten mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Trykk på bildet for full versjon

Virksomhetsarkit​ektur

Teknologi og IKT er blitt uunnværlig på moderne sykehus og i pasientbehandlingen. Hva er virksomhetens oppgaver og behov? Hvilke muligheter gir teknologien? Hvordan bør valg av løsninger samordnes for å skape en best mulig helsetjeneste for befolkningen? 
Virksomhetsarkitektur dreier seg om hvordan en virksomhet er organisert, hvordan arbeidsprosesser er satt sammen og hvordan IT-løsninger utnyttes. En virksomhetsarkitektur består av prinsipper, metoder og modeller som til sammen beskriver dette i en helhet. (Digitaliseringsdirektoratet, 2021)

Teknisk arkitektur beskriver den grunnleggende organiseringen av et eller flere IT-system, inkludert prinsipper for systemets design og utvikling, og sammenhengene mellom dem.

Helse Sør-Øst arbeider for å utvikle en helhetlig og gjennomgående arkitekturstyring i regionen. Det betyr at vi skal sørge for strategiske og taktiske regionale arkitekturvalg og -føringer.

Den regionale arkitekturvisjonen uttrykkes med et målbilde og tilhørende arkitekturprinsipper som skal gi retning for arkitekturvalgene i regionen. Dette for å sikre at tiltak er i henhold til strategi og en bærekraftig fremtid. Virksomhetsarkitekturen er utarbeidet for å understøtte nasjonal helse og sykehusplan, regional utviklingsplan og den regionale delstrategien for teknologiområdet. Les mer her.​ 

Våre strategidokumenter peker på flere resultatmål og gevinster som skal realiseres gjennom regional porteføljestyring, arkitekturstyring, virksomhetsarkitektur og arkitekturprinsipper (se fig. under). Sentrale gevinster er blant annet bedre samhandling og økt kvalitet: ​

En viktig gevinst Helse Sør-Øst ønsker å oppnå er raskere endringsevne. Gjennom et detaljert og konkret arkitekturmålbilde skal vi sørge for en helhetlig styring av utviklingen av den regionale arkitekturen slik at resultatmål og gevinster vist i figuren over kan oppnås. 

For å realisere gevinstene skal vi ta i bruk ulike leveransemodeller:
  • Anskaffelser fra markedet (hyllevare).
  • Samarbeid med markedet for sammen å få plass innovative løsninger.
  • Etablere smidige tjenesteutviklingsteam som er i stand til å utvikle applikasjoner selv.
Hvilken leveransemodell som benyttes vil være variere avhengig av situasjon.

Tekniske arkitekturbyggeklosser 

Gjennom tekniske arkitekturbyggeklosser skal virksomhetsarkitekturen legge til rette for at helsepersonell kan levere bærekraftige og likeverdige helsetjenester til Helse Sør-Østs innbyggere. 

Figuren under viser teknisk virksomhetsarkitektur-målbildet for Helse Sør-Øst. Hovedprosessene og pasientforløp skissert i «egget» over, skal realiseres gjennom IT-løsninger som benytter arkitekturbyggeklosser skissert i arkitekturmålbildet. For nærmere beskrivelse av virksomhetsarkitekturen i Helse Sør-Øst, se Virksomhetsarkitektur i Helse Sør-Øst (PDF). 

Figur som viser teknisk virksomhetsarkitektur-målbildet for Helse Sør-Øst

Teknisk virksomhetsarkitektur

Regionalt arkitekturråd
Regionalt arkitekturråd for teknologi er et av virkemidlene for å oppnå en helhetlig og gjennomgående arkitekturstyring i regionen slik at resultatmål og gevinster for pågående initiativer oppnås. Det regionale arkitekturrådet for teknologi innstiller for beslutning om arkitekturvalg som har konsekvenser for hele foretaksgruppen i Helse Sør-Øst. Rådet skal bidra til bærekraftige arkitekturvalg på tvers av initiativene i den regionale IKT-porteføljen, helseforetak og Sykehuspartner, samt inn i den nasjonale arkitekturstyringen for teknologi. 

Fant du det du lette etter?