Smilende dame foran skjerm

Regionale IKT-prosjekter

​Kliniske løsninger

Digital patologi Digitale  innbyggertjenester - mine timeavtaler

Kjernejournal dokumentdeling

Klinisk legemiddelsamhandling

Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst

Regional doseovervåkingsløsning

Regional EPJ modernisering

Regional laboratoriedataløsning patologi

Regional løsning for helselogistikk

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe

Strategi og standard for bruk av multimedia


IKT for forskning

Forskningsportalen Registerverktøy for forskning

Elektronisk forskningslogg

Virksomhetsstyring

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse ERP løsning for Sykehusapotekene Regional data- og analyseplattform Regionalt ​kostdatasystem​​


Øvrige prosjekter

Entydig strekkoding (GS1)​Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ


Statistisk logganalyse Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øs​t Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform Digitalt oversettelsesverktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige pasienterAvsluttede prosjekter

Digital løsning for utvikling publisering og bruk av samvalgsverktøy i Helse Sør-Øst Digitale innbyggertjenester - digital u​tsending av brev​ Digitale innbyggertjen​ester - erstatte MinJournalDigitale innbyggertjenester - mine henvisninger Regional ambulansejournal Regional kurve- og medikasjonsløsning

Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

Videreutvikling av regionale løsninger

​Fra 2022 omfatter den regionale IKT-prosjektporteføljen også forbedringsprosjekter og tiltak knyttet til utvikling av kliniske og administrative tjenester som forvaltes regionalt.

Utviklingsbehov kan komme fra fagmiljø, brukere og leverandører eller ha sitt utspring i nye myndighetskrav. Det er regional systemeier og – systemansvarlig for ulike tjenesteområder som håndterer behovene og melder disse videre.

Regionale kliniske tjenesteområder for 2022:

 • ​Mor og barn
 • Kurve, medikasjon og pasientmålinger
 • Medikamentell kreftbehandling
 • Laboratorievirksomhet
 • Bildediagnostikk
 • Digitale innbyggertjenester
 • Pasientjournal og -administrasjon 
 • Ambulansejournal
​Regionale administrative tjenesteområder:

 • ​HR
 • Virksomhetsstyring og kvalitetsstøtte
 • Økonomi, innkjøp og logistikk
Prosjekter og tiltak i forbedringsporteføljen utføres av Sykehuspartner i samarbeid med underleverandører og inngår som en del av den tertialvise rapp​orteringen for regionale IKT-prosjekter.

Nye digitalis​​eringsbehov​

Helseforetakene i Helse Sør-Øst melder  hvert år inn behov for nye digitaliseringstiltak. Med utgangspunkt i et sett med kriterier, gjør Helse Sør-Øst RHF en første vurdering av hvilke behov som bør utredes nærmere og inngå i behovsporteføljen. Alle helseforetakene er med på å vurdere og prioritere de behovene som bør utredes nærmere med utgangspunkt i vedtatte vurderingskriterier. Beslutningssak om hvilke konsepter som skal starte opp behandles i regionalt porteføljestyre en gang i året. I 2022 ble 40 behov meldt inn, 27 av disse er tatt inn i behovsporteføljen til vurdering. Budsjettrammen for konseptutredninger i 2022 er totalt 10 millioner kroner, av dette går halvparten til pågående konseptutredninger.

Det er for tiden to konsepter i konseptporteføljen: 
 • ​Digitalisering av eiendomsforvaltningen
 • Verktøystøtte for nye metoder​​
Fant du det du lette etter?