Regionale IKT-prosjekter

De regionale IKT-prosjektene skal bidra til å utvikle spesialisthelsetjenesten og støtte opp under regional utviklingsplan. Prosjektene gjennomføres i samarbeid med helseforetakene og er organisert i delporteføljer.

​​Kliniske løsninger

Digital patologi Digitale  innbyggertjenester - mine timeavtaler

Kjernejournal dokumentdeling

Klinisk legemiddelsamhandling

Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst

Regional EPJ modernisering

Regional laboratoriedataløsning patologi

Regional løsning for helselogistikk

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe

Strategi og standard for bruk av multimedia


IKT for forskning

Registerverktøy for forskning

Elektronisk forskningslogg


Virksomhetsstyring

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse ERP løsning for Sykehusapotekene Regional data- og analyseplattform Regionalt ​kostdatasystem​​

Øvrige prosjekter

Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØStatistisk logganalyseDigitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-ØstDigital hjemmeoppfølging og prosessplattformDigitalt oversettelsesverktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige pasienterScreeningprogram tarmkreft - innføring og etablering av IKT-løsning

​Nye integrasjonstjenester

Regionale standarder for integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr

Avsluttede prosjekter​

Entydig strekkoding (GS1)ForskningsportalenRegional doseovervåkingsløsning

Digital løsning for utvikling publisering og bruk av samvalgsverktøy i Helse Sør-Øst Digitale innbyggertjenester - digital u​tsending av brev​ Digitale innbyggertjen​ester - erstatte MinJournalDigitale innbyggertjenester - mine henvisninger Regional ambulansejournal Regional kurve- og medikasjonsløsning

Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)​​

Videreutvikling av regionale løsninger

Regional forbedringsportefølje omfatter tiltak knyttet til utvikling av kliniske og administrative tjenester som forvaltes regionalt og realiseres i linjen i helseforetakene.

Utviklingsbehov kan komme fra fagmiljø på foretakene, brukere og leverandører, eller ha sitt utspring i nye myndighetskrav. Det er regional systemeier og -systemansvarlig for ulike tjenesteområder, som håndterer behovene og melder disse videre.

Regionale kliniske tjenesteområder for 2023:​
 • Mor og barn
 • Kurve, medikasjon og pasientmålinger
 • Medikamentell kreftbehandling
 • Laboratorievirksomhet
 • Bildediagnostikk
 • Pasientjournal og -administrasjon
 • Ambulansejournal
 • Data og analyse
 • Felleskomponenter
 • Interaksjon
 • Somatisk behandling
​Regionale administrative tjenesteområder:
 • HR
 • IT for IT
 • Virksomhetsstyring og kvalitetsstøtte
 • Økonomi, innkjøp og logistikk
 • Digitalisering av arbeidsprosesser
Prosjekter og tiltak i forbedringsporteføljen leveres av Sykehuspartner i samarbeid med underleverandører. Forbedringsporteføljen inngår tertialvis i regionale IKT-prosjekters rapportering til porteføljestyret.​

Nye digitaliseringsbehov​​

Helseforetakene i Helse Sør-Øst melder  hvert år inn behov for nye digitaliseringstiltak. Med utgangspunkt i et sett med kriterier, gjør Helse Sør-Øst RHF en første vurdering av hvilke behov som bør utredes nærmere og inngå i behovsporteføljen. Alle helseforetakene er med på å vurdere og prioritere de behovene som bør utredes nærmere med utgangspunkt i vedtatte vurderingskriterier. Beslutningssak om hvilke konsepter som skal starte opp behandles i regionalt porteføljestyre en gang i året. I 2022 ble 40 behov meldt inn, 27 av disse er tatt inn i behovsporteføljen til vurdering. Budsjettrammen for konseptutredninger i 2022 er totalt 10 millioner kroner, av dette går halvparten til pågående konseptutredninger.

​Det er for tiden to konsepter i konseptporteføljen: 
 • ​Digitalisering av eiendomsforvaltningen
 • Verktøystøtte for nye metoder​​


​​

Fant du det du lette etter?