Illustrasjon av to mobiltelefoner som snakker sammen.

Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform

Antallet pasienter forventes å øke kraftig i årene som kommer, både fordi behandlingsmulighetene øker og fordi befolkningen blir eldre. 

For å sikre tilstrekkelig kapasitet i spesialisthelsetjenesten vil digital hjemmeoppfølging være et sentralt virkemiddel. Digital hjemmeoppfølging er tjenester levert hjemme i stedet for på sykehus, støttet av digitale verktøy. Ved å legge til rette for pasient- og brukermedvirkning gjennom digitale kanaler, vil pasienten i større grad kunne bli en aktiv deltager i eget behandlingsforløp. 

Utviklingen av tjenestene fordrer utvikling av ny teknologi og nye digitale løsninger. En av disse teknologiene er en prosessplattform, som skal forenkle muligheten til å støtte arbeidsprosesser på tvers av kjernesystemer og fagområder i helsetjenesten. 

Prosjektet er planlagt gjennomført i to faser. I fase 1 gjennomføres anskaffelsen av en prosessplattform, og i fase 2 tas teknologien i bruk på Sykehuset i Vestfold og Vestre Viken, i første omgang innen digital hjemmeoppfølging. 

Prosjektet startet i oktober 2020 og har foreløpig planlagt avslutning i juni 2023.

Fase: Gjennomføring

 

Bakgrunn  

Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) fremhever behovet for helsefellesskap. Samhandling og oppgavefordeling i team rundt pasienten på tvers av sektorer og fag blir viktig for å kunne yte gode pasienttjenester. Dette forutsetter høy endringsevne og avanserte løsninger for oppgavefordeling og informasjonsflyt i pasientforløpene. 

Prosjektet digital hjemmeoppfølging og prosessplattform er et sentralt virkemiddel for å nå målene både i nasjonal helse- og sykehusplan og i regional utviklingsplan. 


Fo​​​rventet nytte  

I tillegg til å levere tjenester for digital hjemmeoppfølging, vil prosessplattformen også gi stordriftsfordeler, påvirke ressursutnyttelsen, redusere uønsket variasjon og øke endringsevnen i helsesektoren.  

Etableringen av en prosessplattform utgjør en helt sentral brikke for å få gjennomført fremtidige endringstiltak i Helse Sør-Øst raskt i henhold til regionens behov. Etter utprøvingen på digital hjemmeoppfølging, er videre plan å benytte plattformen også på andre områder.​​
​​​
 

Styringsgr​​uppe og p​​rosjektle​​der 

​Styringsgruppeleder: Rune Simensen
Prosjektleder: Line Rodahl Dokset
Fant du det du lette etter?