Mann i skjorte smiler mot kamera

Regional data- og analyseplattform

Hensikten med prosjektet regional data- og analyseplattform er å etablere en regional løsning for uthenting, behandling, lagring og utlevering av helsedata i Helse Sør-Øst. I dag mangler regionen felles praksis og løsning for utlevering og lagring av data med sporing fra kildesystemer. 

Gjennom en regional data- og analyseplattform vil helseforetakene få bedre tilgang til egne data gjennom selvbetjeningsløsninger fra foretaksvise datalagre. En slik plattform vil også ivareta informasjonssikkerhet og personvern knyttet til utlevering og sammenstilling av data og analyseformål, samt sikre et konsernfelles datalager med anonymiserte data.  

Prosjektet skal i henhold til plan være ferdig i juni 2023. 

Fase: Gjennomføring  

Bakgrunn 

God utnyttelse av, og innsikt i, data er en stadig viktigere faktor i et effektivt helsevesen med høy kvalitet. Nesten enhver funksjon og ethvert område har behov for data og analyse, og ofte er det regulatoriske krav knyttet til dette.  

Det eksisterer en rekke bruksområder for helsedata i Helse Sør-Øst, fra virksomhetsstyring og analyse via klinisk beslutningsstøtte, klinisk kvalitetssikring og forbedring, og til innovasjon og forskning. Felles for bruksområdene av helsedata er at de svært ofte har behov for de samme underliggende dataene, samtidig som det er tidkrevende og kostbart å hente ut, sammenstille og tilgjengeliggjøre disse dataene for brukerne.  

Det er behov for å etablere en mer strategisk og strukturert tilnærming til datafangst og datautnyttelse i Helse Sør-Øst. Gjennom å etablere en regional data- og analyseplattform adresseres dette behovet og legger til rette for en kostnadseffektiv, gjenbrukbar og sikker bruk av data på tvers av foretaksgruppen.   

Forventet nytte 

En regional data- og analyseplattform vil fungere som en «motorvei» for uthenting, behandling, lagring og utlevering av data for en rekke bruksområder. Plattformen vil bidra til at helsedata kan anvendes på en god måte for å sikre kontinuerlig tjenesteforbedring samt fremragende forskning. En regional data- og analyseplattform vil i tillegg tilrettelegge for følgende fire verdiområder:  

  • Data som fortrinn, ved at løsningen opprettholder og øker kunnskapsuttak.  
  • En forvaltning som gir tillitt ved tydelig datakontroll og forutsigbar dataforvaltning.  
  • Solid sikring ved å ivareta personvern og ha en riktig balanse mellom datakontroll og datatilgjengelighet.  
  • Forutsigbar oppbevaring gjennom solid organisering, og en teknisk infrastruktur som dekker behovene for nye verktøy og kapasitetsutvidelse på en kostnadseffektiv måte. 

Fremdri​​ft 

Prosjektet startet gjennomføringsfasen i januar 2021. Leveranse av prioriterte datakilder på dagens teknologi er planlagt i oktober 2021. 
 

Styringsg​​ruppe og prosjektleder 

Styringsgruppeleder: Rune Simensen, Helse Sør-Øst RHF. Prosjektleder: Finn Holm, innleid til Sykehuspartner. 


Fant du det du lette etter?