Store utviklings- og byggeprosjekter

Nytt sykehus i Drammen

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Drammen, Lier, Hurum, Røyken og Sande, og ha områdefunksjoner for alle beboere innenfor hele Vestre Viken HF sitt dekningsområde.

​​

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klar profil: Et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

​​

Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet skal videreutvikles med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset.

​​

​​

 

 

I Tønsbergprosjektet erstattet Sykehuset i Vestfold gamle og uhensiktsmessige bygninger for somatikk og sykehuspsykiatri. Utbyggingen var ferdig høsten 2021. 

 

Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus

 

Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF er under oppføring. Nybygget for psykisk helsevern skal romme 70 døgnbehandlingsplasser for voksne og ti døgnplasser for barn og ungdom. I tillegg inneholder bygget akuttmottak, poliklinikk og nødvendige støtteareal som kontorarbeidsplasser. Bygget oppføres på helseforetakets tomt sør for det eksisterende sykehuset på Eg i Kristiansand. 

Byggingen av Nybygg psykisk helsevern Kristiansand går som planlagt, og ligger til dels foran plan. Det arbeides med ferdigstillelse av utomhus i atrier og stillehager, mens utomhusarbeidet rundt bygget er i oppstartsfasen. Prosjektet er i rute for oppstart test- og prøvedrift 3. oktober 2022. Oppstart av pasientbehandling planlegges til april 2023Se også:

 

Nytt bygg for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus

 

Styret for Helse Sør-Øst RHF har godkjent at planleggingen av nytt bygg for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfase. Utbyggingen skal gjennomføres etappevis og vil på sikt innebære samling av sykehusfunksjonene innen psykisk helsevern på Nordbyhagen.

Prosjektets styringsdokument ble vedtatt 15. februar 2022.

Sentrale dokumenter:

Styresak 120-2021Akershus universitetssykehus HF – videreføring til konseptfase for kreft- og somatikkbygg

Styresak 054-2018 Utbygging psykiatri ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfase Konseptrapport KSK-rapport

 

Utbygging ved Sykehuset Telemark Skien

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent konseptfaserapporten for prosjektet Utbygging somatikk i Skien ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektet innebærer etablering av stråleterapi med støttefunksjoner, nytt bygg for sengeområder og utbygging og ombygging av akuttmottak.

Prosjektet startet forprosjektfasen i januar 2022, basert på lånetilsagn gitt over statsbudsjettet for 2022.


Utbygging somatikk Skien - Sykehuset Telemark HF (sthf.no)

Se også:

Styresak 132-2020Styresak 055-2018 Konseptrapport

KSK-rapport

 Overordnede dokumenter

Styrende dokumenter for prosjektgjennomføring av sykehusutbygginger

Veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter 2017 (PDF)

Tidligfase for nye sykehusbygg - kort oppsummering (PDF)

Helse Sør-Øst RHF "12 prinsipper for medvirkning"
Delstrategi for eiendomsvirksomhet i Helse Sør-Øst RH 2018 (PDF)Prosjekteierstyring Helse Sør-Øst RHF (PDF)Veiledere (Sykehusbygg.no)
Verktøy (Sykehusbygg)

Utviklingsplaner

For å møte framtidens utfordringer og skape pasientens helsetjeneste skal alle helseforetak ha utviklingsplaner. En slik plan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene. Det er gitt nasjonale og regionale føringer for dette arbeidet. Helse Sør-Øst RHF utarbeider en samlet plan for vår region i 2018.

Nasjonale, regionale og lokale utviklingsplaner 

Fant du det du lette etter?