Informasjon til berørte naboer vedrørende byggearbeider for nytt klinikk- og protonbygg ved Radiumhospitalet

Som avtalt informerer prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst naboer om aktuelle forhold i byggeprosjektet. Vanligvis gjennomføres dette som fysiske nabomøter en gang i halvåret, men på grunn av den pågående koronasituasjonen distribueres informasjonen via brev og på prosjektsiden. Forrige nabobrev ble sendt ut i november 2020. 

Skisse

Slik kan det se ut når nytt klinikk- og protonbygg står klart i 2024.

Aktiviteter på byggeplass

Grunnarbeidene på byggeplassen skal ferdigstilles i løpet av første halvår 2021. I mars starter betongarbeidene, det markerer en ny fase i prosjektet som vi kaller byggefasen. Disse arbeidene medfører synlige endringer i form av fire tårnkraner som skal monteres opp på byggeplassen i løpet av våren.

Illustrasjonen viser riggplan for byggeplassen, de fire røde sirklene viser plassering av tårnkranene.

Illustrasjonen viser riggplan for byggeplassen, de fire røde sirklene viser plassering av tårnkranene.


Brakkeriggen som ligger ved Ullernchausseen (se illustrasjon under) skal utvides fra to til fire etasjer i løpet av mars. Brakkeriggen vil ikke overstige høyden til Forskningsbygget (bygg K). Av- og påstigning for passasjerer av Helsebussen er flyttet fra midlertidig hovedinngang i sør ved bygg A (se illustrasjon) til hotellplassen, som ligger nord på tomta. 

Støybildet

Støybildet med hensyn til lys og lyd vil være tilnærmet likt som det har vært i 2020. Arbeidene er i tråd med gjeldende godkjenninger og forskrifter når det gjelder støy. Tidspunkt for arbeider på byggeplassen er fra kl. 07.00 til kl. 19.00 på en vanlig arbeidsdag. Ved spesielle arbeidsoperasjoner som krever utvidet tid, kan arbeider pågå til kl. 21.00, og arbeidene på lørdager vil pågå fra kl. 08.00 til kl. 17.00

Trafikkbildet

Trafikkbildet med hensyn til fremkommelighet og sikkerhet vil ikke endres. Noreveien forbi byggeplassen holdes åpen under hele byggeprosessen. Det vil fortsatt være trafikk med lastebiler gjennom Noreveien.


Bilder fra byggeplassen 

Byggeplassen

Bilde av byggegropen mot nord etter arbeider med utgraving.


Byggeplassen

Byggegropen øverst nord på tomta.


Byggeplassen

Dette er byggegropen øverst nord på tomta i februar 2021. Bildet viser påbegynte forberedelser før betongarbeidene starter i mars.