Se film fra byggeplassen og les om status for Nytt klinikk- og protonbygg

Her får du en kort status om pågående arbeider på byggeplassen og planer for starten av 2021.

Vanligvis gjennomfører prosjektorganisasjonen ved Helse Sør-Øst et møte i halvåret med berørte naboer for å informere om relevante forhold i byggeprosjektet. Forrige nabomøte ble gjennomført i februar 2020. På grunn av den pågående koronasituasjonen utgikk høstens nabomøte, og informasjon til naboer ble heller distribuert via brev.

Aktiviteter på byggeplass

 • Ut 2020 er det primært grunnarbeider som gjennomføres på byggeplassen. Med grunnarbeider menes graving og fundamentering og støp av bunnplate, vegger og
  heis i betong for å klargjøre tomta for bygging.
 • Det ferdigstilles arbeider med byggegropssikring, som vil si å skjerme og sikre byggegropen i forbindelse med oppstart av gravearbeidene.
 • Frem mot jul og utover nyåret er det gravearbeider som er hovedaktiviteten.
 • I februar 2021 starter vi med betongarbeider.
 • Betongarbeidene medfører synlige endringer i form av fem tårnkraner som skal monteres opp på byggeplassen.
 • Det vil ikke komme flere anleggsmaskiner, men det vil bli mer trafikk inn og ut av byggetomten.

Støybildet

Støybildet med hensyn til lys og lyd vil være tilnærmet likt som det har vært siden
grunnarbeidene startet i mai.

 • Arbeidstiden på byggeplassen vil pågå fra kl. 07.00 til kl. 21.00 på en vanlig arbeidsdag.
 • Arbeidene på lørdager vil pågå fra kl. 08.00 til kl.18.00.
 • Fra 18. desember holdes byggeplassen stengt, arbeidet gjenopptas på nyåret.
 • Når grunnarbeider er ferdigstilt våren 2021, vil støy fra store anleggsmaskiner reduseres.

Trafikkbildet

Trafikkbildet med hensyn til fremkommelighet og sikkerhet vil ikke endres.

 • Noreveien forbi byggeplassen holdes åpen under hele byggeprosessen.
 • Det er plassert en trafikkvakt å sikre trafikkbildet inn og ut fra byggeplassen i krysset fra Noreveien mot Ullernchausseen.