Anke av skjønn – Sykehustomt i Drammen

Saken gjelder fastsettelse av erstatning ved erverv av fast eiendom i forbindelse med bygging av nytt sykehus i Drammen, der det ble gjort skjønnsavsigelse 15. januar 2021.

Helse Sør-Øst RHF er kjent med at EIE 1 AS har inngitt anke, og vi vil nå sette oss inn i denne.

I og med skjønnsrettens avgjørelse heller ikke er i tråd med Helse Sør-Østs vurdering av tomtens verdi, vil det bli inngitt motanke slik at saken blir gjenstand for en fullstendig ny vurdering i lagmannsretten.