Omlegging av tursti i forbindelse med anleggsarbeid

Turstien ved på Brakerøya i nærheten av Drammen Fjernvarme er stengt på grunn av anleggsarbeider i forbindelse med byggingen av nytt sykehus i Drammen. Det er markert opp en ny, midlertidig rute for syklende og gående.

Stien ble stengt i mai 2020, etter søknad og godkjenning av Drammen kommune. Det er laget en ny midlertidig gang- og sykkelvei ca. 150 meter mot Drammen, markert med gul og svart firkant i bildet under. Det er også satt opp skilt med kart og pil der det er stengt, som viser alternativ rute rundt byggeplassen på Brakerøya.

Turstien som nå er stengt vil ikke bli åpnet igjen i nåværende posisjon. Gang- og sykkelveien gjennom og rundt sykehusområdet vil bli lagt om flere ganger i byggeperioden, og vil i hele perioden gå rundt og utenfor byggeplassen. Ved hver endring vil det bli informert med ny skilting og henvisning til raskeste vei.

 

Det skal til enhver tid opprettholdes:

  • Gang- og sykkelvei langs elveparken mellom Lier og Drammen – utenom noen korte stengeperioder.
  • Forbindelse til Brakerøya fra Drammen langs Nedre Strandgate/ Fjordparken.
  • Forbindelse til Brakerøya fra Engene/ Tomineborgveien gjennom eksisterende undergang i Nedre Strandgate.