To viktige kontraktsigneringer for Nytt sykehus i Drammen

Onsdag 9. desember skrev Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen under to kontrakter for nytt sykehus i Drammen. Avtalene gjelder råbyggsentreprise for deler av sykehuset og etablering av kulvert under jernbane. Begge kontraktene er inngått med AF Gruppen Norge AS.

Bilde av signeringen
Bilde til venstre: Avdelingsdirektør Bjørn Lyngvær i AF Gruppen (t.v) og prosjektsjef Arnstein Hodne. Bilde til høyere: Morten Midtskog direktør forretningsenheten, Arve Kjell Olsen prosjektdirektør (begge fra AF) og prosjektsjef Arnstein Hodne.

Råbygg til sentralbygg vest

AF Gruppen har fått i oppdrag å utføre råbyggsentreprisen til nytt sykehus i Drammen. Leveransen omhandler etablering av råbygg for deler av sentralbyggene. Med råbygg menes i denne leveransen fundamentering og konstruktiv stål- og betongarbeider. Sentralbyggene er delt i to råbyggsentrepriser: Sentralbygg øst og sentralbygg vest. Denne leveransen omhandler sentralbygg vest som innebærer halve behandlingsbygget, halve sengebygget, poliklinikk 2 og servicebygget (se illustrasjon under). Kontrakten har en verdi på om lag 434 millioner.

Illustrasjonen viser vestsiden av sentralbyggene som inngår i denne råbyggsentreprisen.

Illustrasjonen viser vestsiden av sentralbyggene som inngår i denne råbyggsentreprisen.

Kulvert under jernbane

Det skal etableres en kulvert med ramper for planfri kryssing av Drammensbanen med ny firefelts adkomstvei til sykehuset. Veien skal tilknyttes ny rundkjøring i Strandveien. Arbeidene vil pågå fra januar 2021 til juni 2022. Deler av arbeidet skal utføres sommeren 2021 mens Drammensbanen er uten trafikk i 6 uker. Kontrakten har en verdi på om lag 139 millioner inkl. mva.


Oppføring av gang- og sykkelveibro over kulverten er også en del av denne entreprisen. Denne broen knytter hovedsykkelvei langs Strandveien permanent sammen med trase fra Fjordparken i Drammen og Brakerøya mot Lier. Frem til broen er ferdig er gang- og sykkelvei plassert i midlertidig trase langs rundkjøring i Strandveien.

Gul skravering markerer kjørekulvert under jernbane, oransje markerer gang- og sykkelbro.

Gul skravering markerer kjørekulvert under jernbane, oransje markerer gang- og sykkelbro.

Bildet viser ny gang- og sykkelvei forbi Tufteparken til venstre i bildet, og Tomtegata 64s planlagte parkering og kontorbygg ti

Bildet viser ny gang- og sykkelvei forbi Tufteparken til venstre i bildet, og Tomtegata 64s planlagte parkering og kontorbygg til høyre. Illustrasjon: Vedal.Nytt sykehus i Drammen er planlagt ferdigstilt og klar til innflytting i 2025 med et areal på 122.000 m2. Kostnadsrammen for nytt sykehus i Drammen er 10,5 milliarder kroner.