Fremtidens oslosykehus krever langsiktig planlegging

Av Jan Frich, direktør medisin og helsefag, Helse Sør-Øst RHF


Debattredaktør i Dagsavisen Bente R. Gravklev skriver i fredagens avis at Helse Sør-Øst framstiller motpartens alternativ på en minst mulig attraktiv måte. Dette er ikke riktig. Det debattredaktøren kaller motpartens alternativ legger ikke til grunn den helhetlige planen helseministeren har fastsatt for videreutvikling av sykehustilbudet i Oslo.

Den alternative rapporten om sykehusbygg på Ullevål tar ikke for seg hvilken kapasitet som er nødvendig for å dekke fremtidens behov for sykehustjenester i Oslo, og den skisserer en begrenset utbygging for et kortsiktig perspektiv. Man ønsker dessuten å bygge et amputert Aker sykehus som ikke vil gi det samme tilbudet til befolkningen som det er forutsatt i Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst sine planer. Alternativet er ikke sammenlignbart med det utredningsarbeidet som er gjort i regi av Oslo universitetssykehus, Sykehusbygg og Helse Sør-Øst og svarer ikke opp de forutsetningene som kreves av en helhetlig utredning for nye sykehusbygg.

Når vi utreder et så stort prosjekt som videreutvikling av hele Oslo universitetssykehus, har vi rammer og regelverk å forholde oss til. Det er gjennomført en lang rekke utredninger, helt tilbake fra etableringen av Oslo universitetssykehus i 2009, hvor det ikke minst er lagt vekt på hvordan fordeling av pasientgrupper og fagmiljøer skal være.

Styret i Helse Sør-Øst RHF gjorde i januar 2019 et vedtak om at Ullevål skulle vurderes som alternativ lokalisering til Gaustad og med samme virksomhetsinnhold. Rapporten fra dette arbeidet viser at det er fullt mulig å bygge et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Ullevål-området. Men dette vil koste ca. 12,8 mrd. kroner mer og ta ca. 7 år lengre tid å gjennomføre enn hvis vi bygger for at de spesialiserte funksjonene samles på Gaustad.

Dersom det skal utvikles andre alternativer for Ullevål må man først starte med en ny fordeling av pasientgrupper og fagmiljøer, slik at byggene understøtter virksomheten og ikke omvendt. Dette vil i så fall sette hele prosessen flere år tilbake i tid og vil ikke harmonisere med de planer Oslo kommune har for etablering av en storbylegevakt på Aker.

I det som kalles motpartens rapport har man heller ikke tatt inn over seg den mangel på kompetanse som flere helseforetak i dag opplever. Dersom man skal etablere et sykehus på Aker uten at det overføres ressurser fra Ullevål, må man starte en rekruttering av en rekke fagfolk til Oslo og det er ikke forenlig med de behov for kompetanse som hele landet har.

Når vi nå tegner bildet av fremtidens sykehus i Oslo, blir nye Aker sykehus svært viktig. På Aker skal det etableres et helt nytt og stort sykehus for bydeler sør og øst i Oslo, med tett samarbeid med den nye storbylegevakten som nærmer seg byggestart. Det nye Aker vil utgjøre en bærebjelke i undervisningen av studenter og ha aktive forskningsmiljøer. De som kritiserer planene unngår behendig å fortelle at de ønsker et amputert Aker. Det synes vi de burde si høyt og tydelig.