Ingen prestisje i sykehussaken

​Av kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, Helse Sør-Øst RHF

I forrige uke la Helse Sør-Øst fram en rapport om Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad når nye sykehus skal bygges ved Oslo universitetssykehus. Klassekampen påstår på lederplass at faglige innspill ikke er tatt på alvor i rapporten, og at det har gått prestisje i sykehussaken.

Den helhetlige planen for videreutvikling av sykehustilbudet i Oslo ble vedtatt i 2016. Det skal bygges et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet, et stort lokal- og akuttsykehus på Aker og regionsfunksjonene som i dag er delt mellom Ullevål og Rikshospitalet skal samles på Gaustad.

Rapporten, som ble lagt frem forrige uke, gjør rede for hva det vil innebære dersom den vedtatte planen for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF realiseres som forutsatt, men at utbyggingen skjer på Ullevål i stedet for på Gaustad.

Rapporten konkluderer med, som Skurdal selv skriver, at det er fullt mulig å bygge et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner også på Ullevål, men at det blir 12,8 milliarder kroner dyrere og vil ta sju år lengre tid.

Målet med denne vurderingen var ikke å stilne kritikerne slik Skurdal hevder.  Og det blir helt feil når hun, og de de kildene hun baserer sin kommentar på, påstår at arbeidet med å vurdere Ullevål som et alternativ til Gaustad er et hastverksarbeid, basert på forhåndskonklusjoner som ingen vil ha eller anerkjenner.

Det er lagt ned store ressurser i den rapporten som legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2019. Det er ikke minst gjort store grundige utredninger av både Ullevål og Gaustad helt siden Oslo universitetssykehus HF ble etablert i 2009. 

I denne perioden er det utarbeidet fire ulike rapporter med tilhørende ekstern kvalitetssikring, høringer og risikovurderinger. I disse rapportene er Ullevål sykehus utredet som blant annet hovedanlegg i en samlet løsning, som én halvpart i en delt løsning med Rikshospitalet/Gaustad, som lokalsykehus, storbysykehus og som lokalitet for ny legevakt i Oslo.

Da styret i Helse Sør-Øst RHF og helseminister Bent Høie i 2016 tok en beslutning, var det med bakgrunn i de samme grundige vurderingene.

Det er stort engasjement knyttet til planene for videreutvikling av Oslo universitetssykehus. Det er naturlig. Men det er viktig å slå fast at dagens utbyggingsplaner er basert på grundige analyser og vurderinger om en best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser for en best mulig pasientbehandling.