Rehabiliteringstilbud som følge av covid-19 sykdom

Covid-19 er en virusinfeksjon som kan gi alvorlig påvirkning på flere organer. Dette kan resultere i et mangfold av symptomer med ulik alvorlighetsgrad og varierende grad av funksjonstap.

Pasienter med komplikasjoner og funksjonstap etter gjennomgått covid-19, med eller uten intensivbehandling, kan være i behov av spesialisert og individuelt tilpasset rehabilitering, og oppfølging av medisinsk behandling. 

Nasjonal plan for rehabilitering etter covid-19 angir anbefalt retning for arbeidet med rehabilitering for personer som har rehabiliteringsbehov etter å ha gjennomgått covid-19-sykdom. Den nasjonale planen skal bidra til at rehabiliteringsaspektet ved covid-19 gis tilstrekkelig nasjonal, regional og lokal oppmerksomhet, og bygger videre på generelle anbefalinger og regelverk for rehabilitering.

​Pasientforløp for rehabilitering etter covid-19 sykdom​​

Fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst har, på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF, utarbeidet en beskrivelse av pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt i spesialisthelsetjenesten med covid-19 sykdom. 

Pasientforløpet starter når pasienten blir innlagt på sykehus og i noen tilfeller innebærer det at rehabiliteringen starter allerede mens pasienten blir 
respiratorbehandlet. Helseutfordringene er også kjent fra andre pasientgrupper med alvorlige intensivforløp og betyr at det beskrevne pasientforløpet kan overføres til andre pasientgrupper. Pasientforløpet er anbefalt som nasjonal standard i nasjonal veileder for rehabilitering etter covid-19 sykdom.     

Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i fasemodellen innen rehabilitering – fra intensivopphold og til senfase. 

Arbeidsprosessen og anbefalte vurderingsverktøy er presentert i Sluttrapport fra arbeidsgruppen.
Pasientforløpet er anbefalt som nasjonal standard i nasjonal veileder for rehabilitering etter covid-19 sykdom.


Nedstengningen i forbindelse med covid-19 pandemien 12.mars 2020 hadde store konsekvenser for rehabiliteringsvirksomheten i spesialisthelsetjenesten. Smittevernhensyn og endrede prioriteringer gjorde at aktiviteten på rehabiliteringsområdet derfor lå vesentlig lavere i 2020 sammenlignet med tilsvarende periode i 2019.

Helseforetak i Helse Sør-Øst med covid-19 rehabilitering         

Alle helseforetak skal sørge for at pasienter som henvises med senfølger etter covid-19 får et behandlingstilbud tilpasset pasientens behov. Pasienter med langvarige, komplekse og sammensatte symptomer etter covid-19 infeksjon og hvor funksjonsnivået påvirkes i uttalt grad skal henvises til tverrfaglige regionale senfølgeklinikker. 

I Helse Sør-Øst er det regionale senfølgeklinikker ved Sykehuset i Vestfold og Sunnaas sykehus. Pasienter fra hele Helse Sør-Øst kan henvises hit
Ved de regionale senfølgeklinikkene får pasienten en poliklinisk utredning av en spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, som ut fra symptombilde og funksjon avgjør om det er behov for en bred tverrfaglig rehabiliteringskartlegging og/eller en organutredning.    

Sunnaas sykehusSykehuset i Vestfold

Tilbud i private rehabiliteringsinstitusjoner

Flere av de private rehabiliteringsinstitusjonene som har avtale med Helse Sør-Øst RHF har rehabiliteringstilbud til pasienter som har gjennomgått covid-19 sykdom. Ved behov for, og ønske om, rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjon, sendes henvisning til Regional koordinerende enhet (RKE) som vil gjøre en vurdering av egnet behandlingssted. 

Regional koordinerende enhet (sunnaas.no)

LHL-sykehuset Gardermoen har tilbud til pasienter som har utfordringer med lungefunksjonen etter covid-19 sykdom. Henvisning kan her sendes direkte​

LHL-sykehuset Gardermoen (lhl.no)

Kommunale rehabiliteringstilbud

Koordinerende enhet og/eller tjenestekontoret i kommunen du bor i kan gi deg informasjon om kommunale rehabiliteringstilbud til pasienter med covid-19 sykdom                                                                                                                                                                      Fant du det du lette etter?