Oppdrag og bestilling til helseforetakene i 2021

En mest mulig normal aktivitet blir viktig i 2021. Sykehusbudsjettene er styrket for å kompensere for økte kostnader som følge av koronapandemien. Pandemisituasjonen vil fortsatt være uforutsigbar, og vi må være forberedt på smitte og sykdom i befolkningen. Sykehusene er imidlertid bedre rustet i dag enn de var i mars 2020 for å møte en eventuelt økt belastning.

Dette var noe av budskapet fra administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i foretaksmøtet med helseforetakene i regionen 19. februar.

Cathrine M. Lofthus

Cathrine M. Lofthus

- Selv om vi må holde ut litt til, vil jeg også benytte denne anledningen til å si tusen takk for den innsatsen medarbeidere og ledere har lagt ned det siste året og som gjør at norske sykehus har klart seg bra så langt i denne pandemien, sa Lofthus.

Hun peker på at sykehusene i løpet av fjoråret har opparbeidet planer for økning i sengekapasitet og intensivkapasitet ved behov. Videre er det etablert store lagre av legemidler, smittevernutstyr, forbruksmateriell og medisinsk teknisk utstyr til intensivbehandling.

- Samtidig var og er bemanning vårt høyeste risikoområde, sa Lofthus. 

Arbeidet med å øke utdanningskapasiteten, beholde ansatte, rekruttere bedre og øke kompetansen skal prioriteres i 2021, og er ett av flere viktige oppdrag som er gitt helseforetakene i Helse Sør-Øst dette året.

- Vi vet at vi mangler, og kommer til å mangle, flere yrkeskategorier, herunder intensivsykepleiere. Vi ønsker gjennom målrettet arbeid å møte utfordringene knyttet til dette.  Helse Sør-Øst RHF er særlig opptatt av god personalpolitikk. De ansatte er vår viktigste ressurs, sa hun.

 

Psykisk helse

I foretaksmøtet ble «Prioriteringsregelen», som sier at det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn innen somatikk, også trukket frem som et viktig område, både av styreleder i Helse Sør-Øst RHF Svein Gjedrem og av Lofthus.

Svein Gjedrem

Svein Gjedrem

- Sykehusene i Helse Sør-Øst skal fortsatt ha større vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Styret i Helse Sør-Øst RHF vil i løpet av året følge med på helseforetakenes resultater for dette. Jeg vil be om at styrene i helseforetakene også følger med på utviklingen for dette viktige området, sa Gjedrem.

 

Flere oppdrag

Regjeringen har siden 2016 stått fast ved følgende tre styringsmål, som også danner grunnlaget for de viktigste styringsmålene i Helse Sør-Øst:

  1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

  2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

  3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet


Av andre oppdrag trakk Lofthus spesielt frem:

  • Uønsket variasjon skal reduseres og data fra helseatlas og kvalitetsregistre skal brukes

  • Avvisningsraten ved poliklinikkene i psykisk helsevern skal reduseres

  • Ny teknologi skal tas i bruk for bedre helsehjelp, og eldre applikasjoner skal utfases

 

I møte med helseforetakene og deres styrer understreket Gjedrem at styret i Helse Sør-Øst RHF vil følge arbeidet med oppdragsdokumentet tett. Videre påpekte han ansvaret styret og ledelsen i helseforetakene har for både å følge med på og å følge opp kvaliteten i tjenestene.

- Vi kan ikke slutte å videreutvikle tjenestene. Den regionale utviklingsplanen og helseforetakenes egne utviklingsplaner vil være gode hjelpemidler for å videreføre arbeidet på alle plan. Forbedringspotensialet er fremdeles stort, og mye arbeid ligger foran oss. Styrene og ledelsen i de enkelte helseforetakene må fortsatt videreføre arbeidet med kvalitetsutvikling og god ressursutnyttelse, sa Gjedrem.

 

Se protokollene fra foretaksmøtet her 

Se oppdragsdokumentet her