Oppretter samarbeidsorgan for forskning, innovasjon og utdanning

Styret i Helse Sør-Øst vedtok på sitt styremøte 17. desember å etablere et samarbeidsorgan for universiteter, høyskoler, det regionale helseforetaket og helseforetakene.

Samarbeidsorganets hovedoppgave vil være å diskutere saker av felles regional betydning innen forskning, innovasjon og utdanning. Videre skal samarbeidsorganet være rådgivende for besluttende organer ved universiteter, høyskoler, det regionale helseforetaket og helseforetakene.

I lys av regionens størrelse og de mange universiteter og høyskoler, blir det etablert et samarbeidsorgan hvor ikke alle institusjoner er medlemmer. Man har valgt en løsning med noen faste representanter og noen representanter med roterende representasjon.

En viktig oppgave for samarbeidsorganet vil være å avgi innstilling til styret for Helse Sør-Øst RHF om tildelingen av statlige øremerkede tilskudd til forskning i helseforetakene.

- Dette vil styrke samarbeidet om forskning og utdanning innen helsesektoren i regionen. Jeg vil imidlertid understreke at det viktigste samarbeidet fortsatt vil foregå lokalt, mellom det enkelte helseforetak og de samarbeidende universitetene og høyskolene, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.