Pasientforløpet for rehabilitering av Covid-19 pasienter er revidert

Fagråd for rehabilitering i Helse Sør-Øst utarbeidet i mai 2020 en beskrivelse av et pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med Covid-19 sykdom i spesialisthelsetjenestene. På bakgrunn av erfaringer og ny forskning er pasientforløpet nå revidert.

Arbeidet ble gjennomført av en bredt sammensatt arbeidsgruppe med spesialister fra ulike deler av rehabiliteringsmiljøet fra intensiv-, infeksjon- og lungemedisin samt representanter for brukere, fastleger og kommuner. Gruppen ble ledet av klinikksjef Gro Aasland fra Sykehuset i Vestfold. Arbeidet ble oversendt Helse Sør-Øst RHF 12. juni 2020.

Pasientforløpet starter når pasienten blir innlagt på sykehus og beskriver funksjonsmål som skal bidra til å avdekke behov og sikre tverrfaglige rehabiliteringstiltak tidlig. I noen tilfeller innebærer det at rehabiliteringen starter allerede mens pasienten blir respiratorbehandlet. Helseutfordringene som Covid-19 pasienter har i denne fasen, er kjent fra andre pasientgrupper med alvorlige intensivforløp, eksempelvis pga. multitraume eller livstruende infeksjoner. Det betyr at det beskrevne pasientforløpet i de tidlige fasene også kan overføres til andre pasientgrupper.

Helsedirektoratet har i 2020 publisert nasjonale faglige råd om rehabilitering etter Covid-19. Her er pasientforløpet som er beskrevet i Helse Sør-Øst, anbefalt som en nasjonal standard for pasienter som har vært innlagt på intensivavdeling med Covid-19 sykdom. 

Ny forskning og nyvunne erfaringer

Flere helseforetak, private rehabiliteringsinstitusjoner og kommuner har tatt pasientforløpet i bruk. På bakgrunn av erfaringer og ny forskning er det beskrevne pasientforløpet nylig revidert. Noen av funksjonsmålene er endret, og rådene vedrørende triagering er gjennomgått og justert.

Erfaringene så langt i pandemien og innspill fra brukerne har understreket at kontroll etter sykehusopphold er viktig. Særlig gelder dette pasienter som skrives ut direkte fra sykehus til hjemmet. Det anbefales en rutinemessig kontroll hos fastlege eller spesialisthelsetjenesten etter 4 uker slik at pasienter med vedvarende plager fanges opp. Det er anbefalt at fastlege minimum gjør en EQ5D (en mye benyttet pasientrapportert kartlegging av helserelatert livskvalitet) og gjennomfører oksymetri og eventuelt spirometri for å kartlegge pustefunksjonen. Dersom funnene tilsier at pasienten har behov for rehabilitering, anbefales videre kartlegging hos fagpersoner i kommunen eller henvisning til en rehabiliteringspoliklinikk ved et helseforetak i spesialisthelsetjenesten.

På tross av at pasientforløpet er blitt godt kjent og tatt i bruk i flere miljøer, er det et stort potensiale for videre spredning. Revideringen bør medvirke til at flere fagmiljøer gjør seg kjent med pasientforløpet og tar det i bruk.

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sør-Øst vil følge opp det reviderte pasientforløpet med informasjon og e-læringskurs knyttet til funksjonsmålene. Det er også under etablering et fagnettverk for tidligrehabilitering i Helse Sør-Øst.

Forløp rehabilitering etter covid 19 - revidert rapport (PDF)