Protonbygg på Radiumhospitalet godkjent

På det nye Radiumhospitalet skal det etableres et nytt behandlingstilbud, protonterapi. Nå har Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet godkjent planene. De vurderer at planene er i tråd med strålevernregelverket og bygging av landets første senter for behandling av kreft med protonstråling kan starte.

Illustrasjon

​- Dette er en stor og viktig milepæl for prosjektet og første gang det foreligger godkjenning for bygging av et protonbygg i Norge, sier prosjektsjef for nytt klinikk- og protonbygg Pål Høylie.  

Den nye formen for strålebehandling er mer skånsom enn tradisjonell strålebehandling, og vil redusere faren for langtidsbivirkninger og senskader. Protonbehandling skal bidra til at flere kan leve et normalt liv etter kreftsykdom. Behandlingen er blant annet svært godt egnet for barn og unge.

Prosjekt nytt klinikk- og protonbygg ved Radiumhospitalet mottok 1. september samtykke til bygging av protonbygg ved Oslo universitetssykehus HF fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. En gruppe med deltagere fra prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF, Oslo universitetssykehus HF, Helse Bergen HF og leverandør av protonutstyret har arbeidet med dette i halvannet år før søknaden ble sendt Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet i februar 2020.

I arbeidet med søknaden har det også vært samarbeid og erfaringsoverføring fra Dansk Center for Partikelterapi i Århus og Institutt for energiteknikk. Søknaden inneholder detaljerte beskrivelser av prosjekterte løsninger for bygg og teknikk som skal ivareta stråleskjerming i henhold til gjeldende regelverk. Det er gjennomført skjermingsberegninger for bygg og beregninger av aktivering av bygningsmasse, grunn, luft og kjølevann. Det er også utført en miljøkonsekvensanalyse knyttet til en etablering av protonanlegget.

Les mer om det nasjonale virksomhetsprosjektet for å etablere protonbehandling i Norge (helse-bergen.no)