Regional plan for bedre helse

Etter en omfattende høringsrunde foreligger nå endelig versjon av Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst. – Planen legger et godt grunnlag for videreutvikling av helsetjenestene i regionen i samarbeid med brukere, kommunehelsetjeneste, private aktører og andre samarbeidspartnere, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Regional utviklingsplan bygger på utviklingsplanene fra helseforetakene i regionen og peker på ønsket utvikling på kort sikt og frem mot 2035. Planen omhandler viktige trender og drivere for endringer i helsetjenesten i årene som kommer. I planen er det konkretisert mål som ligger til grunn for analyse, veivalg og satsingsområder

  • Bedre helse i befolkningen med sammenhengende innsats fra forebygging til spesialiserte helsetjenester
  • Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer
  • Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til pasientbehandling
  • Bærekraftige helsetjenester for samfunnet


Mer aktiv spesialisthelsetjeneste

- Bedre helse i befolkningen er en ny målsetting. Forebyggende helsearbeid har blitt vurdert som kommunenes oppgave. Det er på tide å endre tankesett. Alle aktører i og utenfor helsetjenesten har en rolle i å tenke befolkningens helse. Spesialisthelsetjenesten skal ta en mer aktiv rolle, sammen med de andre, heter det i planen.

Bred høring

Utkast til Regional utviklingsplan 2035  ble lagt frem for styret i Helse Sør-Øst RHF 14. juni i år, og har vært på høring i perioden 1. juli-15. oktober 2018. Det har kommet svar fra 169 høringsinstanser, hvorav 83 kommuner. Det har vært gjennomgående mange positive tilbakemeldinger til både mål og satsingsområder.

Helse Sør-Øst RHF vil prioritere fem satsingsområder i planperioden:
1. Nye arbeidsformer - bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring
2. Samarbeid om de som trenger det mest - integrerte helsetjenester
3. Redusere uønsket variasjon
4. Mer tid til pasientrettet arbeid
5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste.

Høring ga fem satsningsområder

På bakgrunn av høringsinnspill og dialog med interessenter, ble det besluttet å legge til et femte satsningsområde: «Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste». Forskningen i Helse Sør-Øst utgjør 63 prosent av helseforskningen i Norge. Helse Sør-Øst RHF har et særlig ansvar for kunnskapsutviklingen i helsetjenesten.

- Dette ble gjort for å tydeliggjøre at utvikling av ny kunnskap er helt avgjørende om vi skal nå nasjonale målsettinger og utviklingsplanens ambisjoner for helsetjenesten i 2035. Det er også behov for å være tydelige på at forskning og innovasjon må skje i nært samarbeid med kommunehelsetjenesten, helsenæringen og andre aktører, sier Lofthus.
Lofthus understreker at hun er svært glad for det engasjementet som har vært rundt utviklingsplanen og alle de innspillene som har kommet.

- Den store oppslutningen om satsingsområdene gir sammen med de positive signalene fra kommuner, fagfolk og brukere grunn til å glede seg til oppfølgingen av planen, sier hun.

Les hele styresaken

Les mer om nasjonale, regionale og lokale utviklingsplaner