Regionalt prosjekt – spesialistutdanning for leger

Helse Sør-Øst RHF har gjennomført analyser av utviklingen i antall legestillinger i regionen, herunder antall stillinger for leger i spesialisering. Basert på disse analysene mener det regionale helseforetaket at det er nødvendig med et prosjekt for å avklare behovet for antall utdanningsstillinger i de ulike spesialitetene. 

- Det er behov for en større gjennomgang av utdanningskapasiteten og utdanningsløpene for leger i spesialisering for å sørge for at vi utdanner tilstrekkelig med legespesialister for fremtiden, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus

Behovet er diskutert med direktørene i helseforetakene i regionen og det er nå engasjert prosjektdirektør for arbeidet. 

- Tone Enden er engasjert for å lede prosjektet. Hun er spesialist i radiologi med medisinsk doktorgrad og vil frikjøpes fra sin overlegestilling ved Oslo universitetssykehus. Vi er veldig glad for at Tone Enden vil påta seg denne viktige oppgaven for regionen, sier Cathrine M. Lofthus.

Prosjektet skal blant annet gjennomgå flaskehalser i utdanningsløpene og få oversikt over hvilke helseforetak som kan levere hvilke læringsmål innenfor de ulike spesialitetene, slik at det kan lages gode utdanningsløp. Prosjektet skal også undersøke omfanget av gjennomstrømningsstillinger i de ulike spesialitetene. Slike stillinger er viktige for at leger i spesialisering skal kunne få fullført sin spesialitet. Prosjektet skal i tillegg identifisere ulike løsninger for å bedre utdanningsløpene, herunder vurdere finansiering av utdanningsløp og muligheten for kortere opphold ved samarbeidene helseforetak for å få dekket ulike læringsmål. Hovedmålet er å sørge for tilstrekkelig utdanningskapasitet for leger i spesialisering for å møte morgendagens behov for legespesialister. 
Det skal nå rekrutteres øvrige deltagere til prosjektet og utarbeides mandat. Dette skal gjøres i nært samarbeid med helseforetakene i regionen, konserntillitsvalgte og Legeforeningen.