InnoMed

Skal du i gang med et tjenesteinnovasjonsprosjekt?

Skal ditt helseforetak i gang med komplekse prosjekter hvor dere ønsker å samhandle med kommunehelsetjenesten? Planlegger dere å sette i gang med hjemmesykehus, men har utfordringer med å definere pasientforløp eller realisere gevinster? I slike prosjekter kan dere få hjelp av InnoMed med veiledning og verktøy.

Hva er InnoMed?

InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet tjenesteinnovasjon i helsesektoren, og eies og drives av de fire regionale helseforetakene og KS. PA Consulting har avtale om drift av InnoMeds sekretariat, hjemmeside og innovasjonsrådgivere.

InnoMed benytter fire virkemidler i arbeidet med tjenesteinnovasjon:

  • Prosessveiledning til sykehus og kommuner for å overføre kunnskap om tjenesteinnovasjon til prosjekter. 
  • Erfaringsdeling gjennom lett tilgjengelige digitale kanaler på www.innomed.no, Facebook og LinkedIn.
  • Utarbeidelse og deling av rammeverk og metoder, eksempelvis veiviser til videokommunikasjon.
  • Kobling av aktører slik at prosjekter kan bygge på hverandres erfaringer.

InnoMed  jobber fokusert innen satsningsområdene digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus, og fokuserer på å spre kunnskap og erfaring om innovasjoner og gode prosjekter for tjenester rettet mot barn og unge, personer med kroniske lidelser personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, og  skrøpelige eldre.

InnoMed skal først og fremst fokusere på tjenesteinnovasjon i skjæringspunktet mellom kommuner og sykehus. Dette betyr at InnoMed prioriterer å jobbe med samhandlingsprosjekter.

Søk om prosessveiledning

Fire ganger årlig kan din kommune søke om prosessveiledning fra InnoMed, og neste søknadsfrist er 18.12.20.

InnoMeds innovasjonsrådgivere har lang erfaring fra arbeid med tjenesteinnovasjon på sykehus og i kommuner. I dag støtter rådgiverne blant annet Helse Sør Øst og kommuner som tar i bruk nye behandlingslinjer for barn med hjerneskade, Diakonhjemmet med implementering av videoløsning på akuttmottaket og de støtter Helse Vest i hvordan de kan formalisere samarbeidet med kommuner ved iverksettelse av et nasjonalt nettverk. Helseforetak og kommuner som har fått hjelp,  peker på at kunnskapen InnoMed har bidratt med inn i prosjektet, har vært viktig for å sikre at brukerens faktiske behov blir ivaretatt. Støtten har gitt dem innsikt i nyttige erfaringer og verktøy, som har hjulpet dem med å strukturere og prioritere aktiviteter i prosjektet.

InnoMed sine rådgivere vil gi dere veiledning i alt fra innsiktsarbeid, tjenestedesign, arbeid med gevinstrealisering og forankring i komplekse prosjekter.

Høres dette interessant ut? Gå inn her for å lese mer om tilbudet fra InnoMed, eller søk i dag