Smittesituasjonen og aktuelle tiltak i Oslo-området

Regjeringen har videreført tiltak og anbefalinger knyttet til utbruddet av en smittsom virusvariant i Nordre Follo kommune og omkringliggende kommuner. Det kommer lettelser i tiltak fra 3. februar. Pasienter fra Nordre Folle kommune behandles nå likt som andre pasienter i Oslo-området.

Nordre Follo og omkringliggende kommuner vil fra 3. februar og frem til 10. februar være delt inn i to kategorier:

  • Ring 1: Kommunene Nordre Follo, Oslo og Ås.
  • Ring 2: Kommunene Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rælingen, Våler og Vestby.
For kommunene i ring 1 og ring 2 vil det fra 3. februar gjelde særskilte tiltak. 

Fra og med 3. februar fjernes følgende syv kommuner fra ring 2: Aurskog-Høland, Drammen, Horten, Lier, Marker, Rakkestad, Råde og Skiptvet. For disse kommunene vil de nasjonale rådene være gjeldende. Regjeringen har uttalt at de nasjonale rådene som gjelder for kommuner hvor det ikke er besluttet eller besluttes særskilte tiltak vil være uendret frem til 14. februar. 

Helse Sør-Øst RHF har hatt dialog med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, som har gitt råd når det gjelder de aktuelle kommunene som er omfattet av særskilte tiltak i Oslo-området:

  • Helsetjenesten skal forholde seg til gjeldende nasjonale forskrifter og råd, samt gjeldende smittevernbestemmelser i den enkelte kommune
  • Helsetjenesten skal ha økt årvåkenhet inkludert lav terskel for testing
  • Dersom en identifiserer et tilfelle med SARS-CoV-2 i en helseinstitusjon, skal en teste alle på berørt enhet. I spesialisthelsetjenesten må dette vurderes lokalt utfra informasjon om mulige kontaktpunkter, f.eks. enheter som deler personale, har felles oppholdsrom etc.
  • Håndtering av pasienter med ulike varianter med SARS-CoV-2 er de samme. Det er m.a.o. ikke behov for særskilte smitteverntiltak ovenfor pasienter som er smittet med bestemte varianter av viruset
  • Når helsepersonell pendler mellom områder med høy (risikonivå 4 og 5) og lav insidens (risikonivå 2 eller lavere), kan ukentlig testing tilbys
  • De som reiser fra områder med høy til lav insidens må være særlig årvåkne (i 10 dager) og ha lav terskel for å teste seg. De bør holde 2 meters avstand fra personer i risikogruppen og bruke munnbind hvis dette ikke er mulig.
Helse Sør-Øst RHF vurderer fortsatt situasjonen som usikker og at det er viktig å gjøre lokale vurderinger knyttet til evt. utbrudd og nye tiltak kommuner selv iverksetter. 
Helse Sør-Øst RHF understreker at bruk av telefon- og videokonsultasjoner både gir god tilgjengelighet og representerer godt smittevern, og oppfordrer om at det legges opp til digitale konsultasjoner der det er mulig.