Tildeling av regionale midler til tjenesteinnovasjon

Helse Sør-Øst RHF tildeler 15 millioner kroner fordelt på 17 prosjekter.

​Helse Sør-Øst RHF har lyst ut inntil 15 millioner kroner til tjenesteinnovasjon i regionen i en åpen konkurranse. Tjenesteinnovasjon betyr at vi skaper mulighet for vesentlige forbedringer av dagens tjenester eller utvikler nye former for helsetjenester.

- Prosjekter som har relevans for viktige satsingsområder som er beskrevet i Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst er blitt prioritert. Det er gitt høy prioritet til prosjekter som gjør bruk av nye arbeidsformer, som understøtter nye former for samarbeid om pasienter med sammensatte behov og prosjekter som kan bidra til å gi helsepersonell mer tid til pasientbehandling, sier viseadministrerende direktør Jan Frich.

Søknadene er vurdert av en eksternt sammensatt komité etter gitte kriterier for relevans for satsingsområdene, kvalitet, gjennomførbarhet, og potensial for overførbarhet til andre helseforetak.

- Prosjektene som tildeles støtte vil komme pasientene til nytte og i tillegg bidra til verdiskaping og styrking av helsenæringen. Det er gledelig å se at det er stort og økende engasjement i fagmiljøene for nyskapning og innovasjon, avslutter Frich.

Se liste over tildelingene her