Tildeling av regionale midler til tjenesteinnovasjon 2021

Helse Sør-Øst RHF tildeler 14 millioner kroner fordelt på 16 prosjekter.

Helse Sør-Øst RHF har lyst ut midler til tjenesteinnovasjon i regionen i en åpen konkurranse. Med tjenesteinnovasjon skapes det mulighet for forbedringer av dagens tjenester, eller utvikling av nye former for helsetjenester.

- Som ved tidligere utlysninger støttes prosjekter som har relevans for viktige satsingsområder som beskrevet i Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst, sier viseadministrerende direktør Jan Frich. 

Prosjekter som gjør bruk av nye arbeidsformer, som kan bidra til å gi helsepersonell mer tid til pasientbehandling og som understøtter nye former for samarbeid er gitt høy prioritet. 

- Det er gledelig å se engasjementet for nyskapning og innovasjon som vil bidra til bedre tjenester for pasientene, avslutter Frich. 

Søknadene er vurdert av en komité etter gitte vurderingskriterier for relevans for satsingsområdene, kvalitet (inkludert samarbeid og brukermedvirkning), gjennomførbarhet, og potensial for overførbarhet til andre helseforetak.