Tilskudd til brukerorganisasjonene

Brukerorganisasjoner i Helse Sør-Øst er tildelt 16,6 millioner kroner i 2021 i tilskudd for sitt arbeid med å utvikle en bedre og mer likeverdig helsetjeneste. 

Helse Sør-Øst RHF har siden 2002 gitt tilskudd til pasient- og pårørendeorganisasjoner i vår region. Tilskuddsordningen utgjør et bidrag til brukerorganisasjonenes arbeid med å utvikle en bedre og mer likeverdig helsetjeneste. 

Lavere aktivitet

Covid-19 pandemien førte til en noe lavere aktivitet for brukerorganisasjonene i 2020. Av smittevernhensyn var det ikke mulig å gjennomføre alle planlagte aktiviteter. Flere brukerorganisasjoner har derfor søkt om å overføre hele eller deler av det tilskuddet de mottok mottatt 2020 til 2021.   

- Vi regner med at overføringene sammen årets tildeling vil gi organisasjonene et godt grunnlag for drift og aktiviteter i 2021, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.

Variasjon i størrelse

Søknadsberettigede organisasjoner varierer i størrelse fra funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) som den største paraplyorganisasjonen med fylkeslag som har opp til 77.000 medlemmer til enkelte organisasjoner med noen titalls medlemmer. Enkelte store organisasjoner har ansatte, mens de mindre organisasjonene vanligvis drives av valgt styre på frivillig basis.

Noen brukerorganisasjoner har som følge av fylkessammenslåinger slått sammen sine fylkeslag. Det har medført færre søknader, men ikke lavere søknadsbeløp samlet sett. Det er også mottatt søknader fra ett ti-talls nye brukerorganisasjoner, som ikke tidligere har søkt om tilskudd.