Trygg og enkel dialog om pasientene

Hver måned utveksles drøyt 20 000 dialogmeldinger mellom sykehus og legekontor i Helse Sør-Øst. Dette sikrer trygg og enkel dialog om pasientene og gir en lettere hverdag for mange klinikere. Alle helseforetakene i regionen bruker nå dialogmeldinger.

Mona Syversen
Mona Syversen har vært prosjektleder for etablering av løsningen med dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor i Helse Sør-Øst.

– Dialogmelding er effektivt for å avklare spørsmål knyttet til en henvisning eller et kjent behandlingsforløp. Vi slipper alle telefonene. I tillegg får vi bedre svar, som også dokumenteres i journalen, sier Susanne Monica Prøsch, avdelingssjef for indremedisinsk avdeling B på Sykehuset i Vestfold.

Hun opplever at dialogmeldinger stadig brukes riktigere av fastlegene, og synes det er særlig positivt at kontortjenesten registrerer og koder alle meldinger legene får.

– Slik får vi en oversikt over hvor stort omfang dette har. Tidligere visste vi at det var mange telefoner, men vi hadde ingen tall på hvor mange telefonhenvendelser som faktisk ble håndtert, sier Prøsch.

Også ved kreftavdelingen på sykehuset får de ofte dialogmeldinger fra fastleger. Det kan dreie seg om oppklaringer etter legekonsultasjoner, reseptfornyelse, eller behov for avklaringer knyttet til pasienter de kjenner og hvor det er lenge til en kontrolltime.

– Jeg sender ofte dialogmeldinger til fastleger om pasienter med langtkommet kreft der endringer kan komme raskt og det er viktig at fastlegen følger opp, eller ved varsel om viktige endringer i medikasjonen, sier Karin A. Semb som er overlege og seksjonsleder på kreftseksjonen på Sykehuset i Vestfold.

Nyttig for pasienten

– Dialogmeldinger er nyttig for å samordne et pasientforløp, og skal erstatte brev, telefoner og feil bruk av elektroniske henvisninger, sier Mona Syversen. Hun har vært prosjektleder for etablering av løsningen med dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor, og leverte sluttrapporten for prosjektet i november i fjor.


Alle ni helseforetak, samt Betanien Hospital Skien, Revmatismesykehuset Lillehammer og regional koordinerende enhet ved Sunnaas sykehus, bruker nå oppdatert versjon av løsningen.
Hver måned utveksles det nå drøyt 20 000 dialogmeldinger i Helse Sør-Øst. I tillegg utveksles PLO-meldinger, det vil si meldinger mellom sykehus og sykehjem/kommunehelsetjeneste, som før.

– Forenklet dialog mellom forskjellige omsorgsnivå kommer pasientene til gode ved at risikoen for misforståelser reduseres, sier Syversen. 

Dialogmeldingene brukes også i samhandlingen om viderehenviste pasienter innenfor spesialisthelsetjenesten i helseregionen.

Bedre arbeidshverdag på henvisningsmottaket

Gina Glitre Feen

Seksjonsleder Gina Glitre Feen jobber ved sentralt henvisningsmottak på Sykehuset i Vestfold. (foto: Sykehuset i Vestfold)

Dialogmeldinger har også gitt en bedre arbeidshverdag for de som jobber administrativt. Seksjonsleder Gina Glitre Feen  jobber ved sentralt henvisningsmottak på Sykehuset i Vestfold. Her tar de imot og håndterer dialogmeldingene og ser tydelige endringer fra tidligere.
– Nå sender fastlegene dialogmeldinger der det er mulig, og vi unngår postgang som tar flere dager og mye ventetid i telefonen. Det som eventuelt mangler i en henvisning er også mye enklere å få ordnet opp i når vi kan ta det raskt, sier hun.
 
Feen mener fastlegene er blitt flinke til å bruke de ulike kanalene som forutsatt. 

– I begynnelsen kom det en del dialogmeldinger med innhold som skulle vært i henvisningen, og da var vi raske med å be om at det ble endret. Dette har hatt god effekt, og skillet mellom innholdet i dialogmeldingene og selve henvisningen er nå mye tydeligere.

Medarbeiderne på henvisningsmottaket er godt kjent med meldingstypen og kjenner sykehusets organisering inngående.
– Dette er veldig nyttig hvis det for eksempel er behov for å avklare hvilke avdeling meldingen skal til. Også hvis det er spørsmål om utlevering av en pasientjournal til andre helseforetak eller fastleger, ber vi dem sende det som dialogmelding. Da blir det samtidig dokumentert, sier Feen.