Foto av to hender som holder to puslespillbrikker mellom seg.
Kunngjøringer om valget

Valg 2023

De ansatte skal velge medlemmer til styret i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF. Valgdagen er 7. mars 2023.Styret for Helse Sør-Øst RHF skal i alt ha ti medlemmer. Helse- og omsorgsdepartementet oppnevner sju av disse, inklusiv leder og nestleder. De ansatte ved regionens helseforetak velger tre medlemmer (pluss minst fem vara) til styret for det regionale helseforetaket.

Dagens ansattvalgte styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF ble valgt i mars 2021 med valgperiode fram til og med 15. mars 2023. Valget organiseres av et partssammensatt valgstyre, som er oppnevnt av styret i Helse Sør-Øst RHF.

Hvem kan ste​mme?

Alle som har et ansettelsesforhold ved helseforetaket og det regionale helseforetaket på valgdatoen har stemmerett.

Hvem kan man ste​mme på?

På denne siden vil det etterhvert komme mer informasjon om hvordan man fremmer forslag til kandidater.

Hvordan foregår v​alget?

Valget skal skje etter regler som er fastsatt ved egen forskrift (kongelig resolusjon av 15. november 2002, revidert sist 10. april 2018, med hjemmel i Helseforetaksloven. Valget organiseres av et eget partssammensatt valgstyre, som ble oppnevnt av styret i Helse Sør-Øst RHF i desember 2022.

Etter forskriftens paragraf 5 kan det kreves at valget skal skje som forholdstallsvalg, i stedet for ordinært flertallsvalg. Krav om forholdstallsvalg meldes skriftlig til valgstyret innen 24. januar 2023.


Kunngjøringer

Kunngjøring nr 1 (PDF)
Fant du det du lette etter?