Vurderer alternative strukturer for Sykehuset Innlandet

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i januar at det skulle gjennomføres en høring om prosjektrapport og samfunnsanalyse for ny sykehusstruktur i Innlandet. Styret var særlig opptatt av å få innspill fra kommunene i Sykehuset Innlandets opptaksområde. Det kom inn 127 innspill i denne høringen.

Illustrasjonsfoto: Helse Sør-Øst RHF
Med bakgrunn i innspillene har styret i Helse Sør-Øst RHF i sitt møte 22. april valgt å gå videre med vurdering av følgende tre alternativer:

  • Alternativ 1 
Mjøssykehus i Brumunddal, stort akuttsykehus i Lillehammer, akuttsykehus på Tynset, elektivt sykehus i Gjøvik og stort lokalmedisinsk senter med skadepoliklinikk og luftambulansebase i Elverum. Alternativet tilsvarer anbefaling i prosjektrapporten om ny sykehusstruktur i Innlandet med justerte opptaksområder i henhold til innspill fra aktuelle kommuner.

  • Alternativ 2
Mjøssykehus i Moelv, stort akuttsykehus og luftambulansebase i Elverum, akuttsykehus på Tynset og elektivt sykehus med skadepoliklinikk i Lillehammer.

  • Alternativ 3
Mjøssykehus i Moelv, stort akuttsykehus i Lillehammer, akuttsykehus på Tynset og elektivt sykehus med skadepoliklinikk og luftambulansebase i Elverum.
Forutsatt en justering av vedtatt målbilde, kan det vurderes å legge akuttfunksjoner for indremedisin til sykehuset i Elverum.

I tillegg til disse tre alternativene skal det utredes et reelt nullalternativ (null-pluss alternativ) som fremstilles sammenlignbart med øvrige alternativer. 

Saken skal nå videre til styrebehandling i Sykehuset Innlandet. 

Sykehuset Innlandet HF bes om å: 

a) gjøre en overordnet vurdering av faglige og økonomiske risikoer ved de tre alternativene, både for perioden fra fremtidig sykehusstruktur er vedtatt til nytt bygg tas i bruk og etter at nytt bygg er tatt i bruk. 

b) anbefale hva som skal være grunnlag for konseptfaseutredning. 

Saken skal behandles i styret i Sykehuset Innlandet HF 4. mai og deretter i styret i Helse Sør-Øst RHF 28. mai.