Beredskapsplaner

Beredskaps​planer

Regional beredskapsplan

​Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst bygger på nasjonal helseberedskapsplan og skal bidra til å verne befolkningens liv og helse gjennom å sikre at nødvendige spesialisthelsetjenester kan tilbys befolkningen ved kriser og katastrofer i fredstid og ved sikkerhetspolitisk krise og krig.

Planen gjelder for Helse Sør-Øst RHF og alle underliggende virksomheter, herunder også private institusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst RHF. Planen omfatter relevant informasjon om ansvarsforhold og ressurser som tilligger disse virksomhetene.

De føringer som er lagt i denne planen skal gjenspeiles i planverkene på helseforetaksnivå/ institusjonsnivå slik at beredskapsarbeidet i Helse Sør-Øst fremstår som helhetlig og samordnet.

Regional beredskapsplan

Nasjonal helseberedskapsplan

Nasjonal helseberedskapsplan - er det overordnede rammeverket for helse- og omsorgssektorens forebygging og håndtering av alle typer kriser og katastrofer.

Planen beskriver lov- og plangrunnlag, aktørene, deres roller, ansvar og oppgaver, samt ressurser i forebygging og beredskap.

 

Omtalte aktører skal ta utgangspunkt i denne planen når de lager beredskapsplaner for egen krisehåndtering. Aktørene skal jevnlig evaluere og oppdatere sine planer, og læring fra øvelser og hendelser bør innarbeides i planene gjennom et systematisk forbedringsarbeid.

 

Les nasjonal beredskapsplan (regjeringen.no)

Delplaner til regional beredskapsplan

Regional beredskapsplan for prehospitale tjenester

Beredskapsplan for prehospitale tjenester beskriver ansvar, roller og samordning av regionens samlede og prehospitale ressurser. Delplanen skal bidra til at

  • Samarbeidet mellom ambulansetjenesten, luftambulansetjenesten, lokal AMK, regional AMK-LA og helseforetakenes kriseledelse ved store hendelser og langvarige kriser er definert og kjent
  • Samordning med samarbeidspartnere, inkl. nødetatene, Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner og industrivernet i storulykkebedrifter er definert og kjent

Regional beredskapsplan for pandemi og smittevernberedskap mot alvorlige, høyinfeksiøse sykdommer

Regional beredskapsplan for pandemi og smittevernberedskap mot alvorlige, høyinfeksiøse sykdommer gir overordnede retningslinjer for hvordan helseforetakene i Helse Sør-Øst skal planlegge for pandemi og ekstraordinære situasjoner med alvorlige, høyinfeksiøse sykdommer, for eksempel ebola. Regional beredskapsplan for pandemi og smittevernberedskap mot alvorlige, høyinfeksiøse sykdommer finnes i Regional smittevernplan vedlegg 1.

Regional beredskapsplan for pandemi og alvorlig smittsom sykdom

Se også:

Regional smittevernplan Handlingsplan for et bedre smittevern 2019-2023 Tuberkulosekontrollprogram Helse Sør-Øst Nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa (regjeringen.no) Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer Les mer om infeksjonskontroll (infeksjonskontroll.no)

Regional plan for beredskapsmessig personellplanlegging

Rammeverket inneholder elementer fra den mest rutinemessige til den mest ekstraordinære disposisjon og fra det minst inngripende til det mest inngripende tiltak. Rammeverket omfatter Overordnede retningslinjer og føringer (del I) og Nærmere beskrivelse av rammebetingelser, regelverk og tiltak med redegjørelse for aktuelle forutsetninger, vilkår og konsekvenser (del II).

Regional plan for beredskapsmessig personellplanlegging (PDF)

Regional plan for forsyningsberedskap

Delplan for forsyningssikkerhet beskriver føringer og definerer roller, ansvarsområder og kommunikasjonsveier som er nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten i Helse Sør-Øst. De føringer som er lagt i denne delplanen skal gjenspeiles i planverkene på helseforetaksnivå, herunder også Sykehuspartner HF og Sykehusinnkjøp HF, slik at beredskapsarbeidet i Helse Sør-Øst er helhetlig og samordnet.

Regional plan for forsyningsberedskap

Regional plan for IKT-beredskap

Regional IKT-beredskapsplan gir føringer og definerer roller, ansvarsområder og kommunikasjonsveier nødvendig i IKT-beredskap. De føringer som er lagt i denne planen skal gjenspeiles i planverkene på helseforetaksnivå og hos Sykehuspartner HF slik at beredskapsarbeidet i Helse Sør-Øst fremstår som helhetlig og samordnet.

Det er også utarbeidet en Veileder for IKT-beredskap og kontinuitet for helseforetak i Helse Sør-Øst. Hensikten med denne veilederen er å gi innspill til hvordan dette arbeidet kan gjennomføres i helseforetakene.

Regional IKT-beredskapsplan

Veileder for IKT-beredskap og kontinuitet for helseforetak i Helse Sør-Øst

Regional plan for kommunikasjon

Regional beredskapsplan for kommunikasjon er en delplan i regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst. Planen omtaler ansvar, roller og samordning i kommunikasjonsnettverket ved beredskapssituasjoner. Planen skal bidra til at kommunikasjonsressursene i regionen benyttes på en effektiv og hensiktsmessig måte i beredskapssituasjoner. 

Regional plan for kommunikasjon (PDF)

Regional plan for legemiddelberedskap

Det enkelte helseforetak har ansvar for legemiddel- og antidotberedskap. Helseforetaket skal internt i sine sykehus ha nødvendige lager for legemidler, vaksiner, infusjonsvæsker og antidoter som dekker normalforbruket og beredskap for akutte hendelser og forsyningssvikt. Helseforetaket kan organisere dette i samarbeid med sykehusapotek. Sykehusene har forskjellige funksjoner og oppgaver og må ha en legemiddelberedskap, som er basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse, og tilpasset organisering av behandlingstilbudene.

Regional plan for legemiddelberedskap

Se også:

Veileder om legemiddelberedskap

Nasjonal legemiddelberedskap for spesialisthelsetjenesten - rapport

Regional plan for sivilt-militært samarbeid

Regional plan for sivilt-militært samarbeid oppsummerer nasjonale føringer og gir regionale retningslinjer for helseforetakenes og Helse Sør-Øst RHFs beredskapsarbeid i samarbeid med Forsvaret.

Regional plan for sivilt-militært samarbeidAndre beredskapsplaner og relevante dokumenter

Regionalt beredskapsutvalg (RBU)

Årsrapport 2019 – Handlingsplan 2020

Gjennomgang og kvalitetssikring av beredskapsplaner i Helse Sør-Øst – Rapport 15.02.2017
Fant du det du lette etter?