Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. Derfor er det etablert brukerutvalg og brukerråd både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Utvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner.

Om brukerutvalg​et

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå. På få år har brukerutvalget gått fra å være et organ i høringsprosesser til å bli en reell premissleverandør i helsetjenesten.

Brukerutvalgets hovedfunksjoner er å sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten, samt å gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører. En annen viktig funksjon er å bidra til å fremme brukermedvirkning i Helse Sør-Øst RHF.

Mål og strate​​gier

Strategiske hovedmål for brukerutvalget i Helse Sør-Øst

Veiledning, re​tningslinjer og mandat

Felles retningslinjer - tilpasset Helse Sør-Øst (PDF)Retningslinje ungdomsråd ​ (PDF)

​13 prinsipper for brukermedvirkning​ (PDF)

Veileder for årsrapport og årlig melding (PDF)Veileder for helseforetak og private sykehus om opplæring av brukerrepresentanter på systemnivå​ (PDF)

Veileder for brukerutvalg ved private leverandører av helsetjenester (PDF)

Veileder for brukermedvirkning ved anskaffelse av privat helsetjeneste (PDF)

Veileder for brukerrepresentanter i prosjekt, råd og utvalg (PDF)

Veileder for brukermedvirkning i helseforskning (PDF)

Mandat kontaktpersonordningen (PDF)

​​​D​igital grunnopplæri​​ng for brukerrepresentanter på systemnivå

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.

​Nord-samisk versjon​

Brukermidler

Tildeling av midler til brukerorganisasjoner

Helse Sør-Øst RHF midler til brukerorganisasjoner. Tilskudd gis til pasient- og pårørendeorganisasjoner som drives av brukere, er demokratisk oppbygd, har valgt styre og som arbeider for gode og likeverdige helsetilbud og god samhandling. 

Pasienter, pårørende og deres organisasjoner representerer unik kunnskap som vi skal benytte i vårt utviklingsarbeid. Tilskuddene er et viktig bidrag i brukerorganisasjonenes arbeid med å utvikle en bedre og mer likeverdig helsetjeneste, og bidrar til å sikre at pasientens stemme blir hørt og gir organisasjonene mulighet for å fylle sin samfunnsmessige rolle for forbedring og utvikling av spesialisthelsetjenesten.

Tilskuddene er ett viktig bidrag for å utøve likepersonsordningen samt bidra til at informasjon og opplæring av brukere, pasienter og pårørende blir styrket.

Tilskudd i 2023 - søknadsfrist 1. desember 2022

Helse Sør-Øst RHF lyser ut midler til brukerorganisasjoner (pasient- og pårørendeorganisasjoner) med drift og aktivitet i Helse Sør-Øst sitt geografiske område.

Tilskuddene skal benyttes til formål relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver og tjenester. Dette inkluderer også formål knyttet til tjenester og oppgaver som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste.

Søkere må sette seg godt inn i dokumentene som beskriver ordningen nærmere. 

Kommune- og fylkessammenslåinger

Helse Sør-Øst RHF stiller ikke krav til bestemt organiseringer, utover at tilskudd gis til pasient- og pårørendeorganisasjoner som drives av brukere, er demokratisk oppbygd og har valgt styre.
  • ​Det er innholdet i søknaden, omfang av aktiviteter og en helhetlig vurdering av de samlede søknadene som er avgjørende for vår behandling.
  • Tidligere fylkeslag (eks Hedmark og Oppland) som har vedtak på sammenslåing skal sende søknad innen fristen som nytt fylke (eks Innlandet). Kopi av vedtak vedlegges.
    • ​Organisasjonsnummer og kontonummer for nytt fylke/organisasjon ettersendes så snart det er klar.
Søknadsfristen er: 1. desember 2022.

Utlysningen skjer med forbehold om styrets godkjenning av budsjett.

Åpent møte

Det inviteres til åpent møte vedrørende tilskuddsordningen 31. oktober 2022 kl 10.30 - 12.00. Møte avholdes i Helse Sør-Øst RHF sitt hovedkontor på Hamar, Parkgt 36. Det vil også være mulig å delta via videokonferanse fra våre lokaler i Skien. Helse Sør-Øst RHF vil anbefale brukerorganisasjoner om å delta på møte. Påmelding med navn, organisasjon og om dere deltar på Hamar eller Skien sendes til idak@helse-sorost.no innen 1. oktober. 

Det legges også opp til mulighet for Teams- eller telefonsamtaler med saksbehandler. Ved ønske om en slik samtale, ta kontakt på epost for avtale om tidspunkt.​


Tilskudd til incestsentra 2023

Helse Sør-Øst RHF tildeler iht føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet tilskudd til drift av incestsentra.

Utlysningen skjer med forbehold om styrets godkjenning av budsjett.

Tilskudd kan gis til støttesentre mot incest som gis statlig tilskudd iht Rundskriv 10/2021 fra barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det vil ved fordeling av tilskudd bli lagt spesiell vekt på samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern, regionale resurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging og andre relevante avdelinger innen spesialisthelsetjenesten. Midlene vil bli fordelt slik at de bidrar til et likeverdig tilbud innenfor helseregionen. 
Disse har fått midler

​Tildelinger 2022

​Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter

​​​​Rapportering

Brukerorganisasjoner som i 2021 mottok midler fra Helse Sør-Øst RHF skal rapportere på bruk av midler snarest mulig. Eventuelt nytt tilskudd for 2023​ tilbakeholdes fram til rapportering er levert. 

Rapportering/dokumentasjon sendes til Helse Sør-Øst RHF.

Mail: postmottak@helse-sorost.no

Postadresse: Postboks 404, 2303 Hamar

Se retningslinjer for mer informasjonRapportering for midler mottatt 2021 - under 100 000 (DOCX)​​​​

​(hvis du får beskjed om "skriv inn legitimasjon" - trykk avbryt, da skal word-dokumentet åpne seg og du kan lagre på egen PC)​

​​

Brukerutvalget mener

20222021


2020


Spørsmål om brukermedvirkning?

Kontakt Helse Sør-Øst RHF via e-post til postmottak@helse-sorost.no eller ring telefonnummer 62 58 55 00 og spør etter Ida-Anette Kalrud.

Brukerutvalg i helseforetakene

Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har egne brukerutvalg. Du finner mer informasjon om lokale brukerutvalg på helseforetakenes nettsider.

Akershus universitetssykehusOslo universitetssykehusSunnaas sykehusSykehuset i VestfoldSykehuset InnlandetSykehuset TelemarkSykehuset ØstfoldSørlandet sykehusVestre VikenDiakonhjemmet SykehusLovisenberg Diakonale sykehusRevmatismesykehusetMartina Hansens Hospital

Årsrapporter

2021 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2021 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdf2021 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfpdf264968
2020 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2020 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdf2020 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfpdf246653
2019 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2019 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdf2019 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfpdf298364
2018 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2018 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdf2018 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfpdf204088

Godtgjøring

Brukerveiledning for reiseregninger

Skjema for utfylling av reiseregning

Retningslinje for godtgjøring

Leder kr 660 pr time for møter som ledes av vedkommende, medlem kr 499 pr time og tapt arbeidsfortjeneste kr 2 191 pr dag.


På grunn av frister vil reiseregninger innsendt innen den 15. hver måned utbetales ved lønnskjøring neste måned. Eksempel reiseregning innsendt innen 15. januar utbetales ved lønnskjøring 12. februar. Det legges da til grunn at alle vedlegg følger med. 


Fant du det du lette etter?