Postdoktorstipend

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om postdoktorstipend 2023

Scroll down for English text

​Sammendrag

​Type støtte
​Postdoktorstipend
​Søknadsadgang
​Ansatte med doktorgrad og minst 20 % stilling i sønadsberettiget institusjon
​Tildelingsperiode
​3 år - 100 % eller 6 år - 50 %
​Tildelingsbeløp
​Årlig rundsum (1 225  000 kr for 2023)
​Senest mulig oppstartsdato
​1. desember 2023
Antall tildelinger vil kunne bli vurdert opp mot antall tildelte doktorgradsstipend.

 

Prosjektleder

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved søkerinstitusjonen på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden.
 
Det er eventuelt mulig å være ekstern prosjektleder for et postdoktorprosjekt ved et ikke-universitetssykehus i regionen (jf. utlysningsteksten). Prosjektleders rettigheter og plikter i prosjektet skal da presiseres i en skriftlig avtale mellom prosjektleders institusjon og søkerinstitusjonen.
 
Det er anledning til å søke om midler til eget postdoktorstipend hvis øvrige krav for prosjektleder er oppfylt.
 

 

Varighet og finansiering 

En postdoktorkandidat kan kun få finansiert én, ny postdoktorstilling tilsvarende 3 årsverk fra Helse Sør-Øst RHF. Postdoktorstipendet kan tas ut som en 50 % eller 100 % postdoktorstilling i prosjektet. Ansettelsesperioden for en kandidat må tilsvare minst 2 årsverk.
 
Kandidaten kan ikke ha vært ansatt som postdoktor i mer enn 2 årsverk ved samme institusjon/ virksomhet tidligere. Postdoktorstipendet kan ikke deles av flere kandidater. 
 
Helse Sør-Øst RHF tildeler en rundsum til postdoktorstipend. Rundsumsbevilgningen inkluderer lønnskostnader og driftsmidler. For 2023 er satsen på 1 225 000 kr for postdoktorstipend. Det er ikke mulig å søke om ekstra driftsmidler i denne kategorien.

 

Postdoktorkandidat

Søknader om postdoktorstipend skal fremmes uten navngitt postdoktorkandidat dersom søknaden ikke gjelder eget postdoktorstipend til prosjektleder. Navn på kandidaten skal meldes inn til Helse Sør-Øst RHF straks kandidaten er ansatt.
 
Postdoktorkandidaten skal være ansatt og ha sin fysiske hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele stipendperioden med unntak av eventuelt forskningsopphold i utlandet. Disputasen må være godkjent før kandidaten ansettes i postdoktorstillingen. 

Obligatoriske vedlegg for søknad om postdoktorstipend

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Formatkrav for CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes. 

Merk! Søknad og vedlegg skal være på engelsk. Norsk kan kun benyttes når malene er på norsk.   

Vedlegg
Krav
Formatkrav
CV

Prosjektleders CV skal vedlegges. 

Se forslag til mal for CV: PDF  Word 

CVen skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.
Publikasjonsliste
Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges.

Publikasjonslisten skal bestå av relevante publikasjoner og skal ikke overstige 3 sider.

Originalartikler bør listes opp før ev. andre typer vitenskapelige publikasjoner.

Prosjektbeskrivelse

Se mal for prosjektbeskrivelsen:
PDF  Word

Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.
Intensjonsavtale om samarbeid - ekstern prosjektleder

Hvis prosjektleder er ansatt ved annen søknadsberettiget institusjon i regionen enn søkerinstitusjonen (ekstern prosjektleder), skal det vedlegges en intensjonsavtale om samarbeid.

Se forslag til mal: PDF  Word


Bekreftelse på overføring av prosjektlederansvar
Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, skal det vedlegges bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer.

Se mal: PDF  Word

Forankringsavtale

Hvis prosjektleder er ansatt ved Kreftregisteret, skal det vedlegges en forankringsavtale.

Se mal: PDF  WordIn English

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.

Summary

Type of funding:
Postdoctoral fellowships
Application access:
Researchers with a doctoral degree and at least 20% employment at an institution with application access to regional funding
Tildelingsperiode:
3 FTEs; either 3 years at 100% or 6 years at 50% employment
Tildelingsbeløp:
1 225 000 NOK a year (2023)
Latest possible start date:

December 1st 2023

The number of grants awarded may be balanced towards the number of doctoral grants.


Principal investigator

The principal investigator must have a PhD/doctoral degree and should hold at least 20% employment at the applicant institution by the time of submission and during the entire project period.  

It is also possible to be an external project investigator for a postdoctoral fellowship at a non-university hospital in the region (cf. the call). If this is the case, the rights and responsibilities of the principal investigator in relation to the project should be specified in a separate written agreement between the institutions involved. 

A principal investigator may apply for a postdoctoral award for her-/himself, if all other requirements for the category are present. Duration and funding

Helse Sør-Øst RHF awards new postdoctoral fellowships for up to 3 full time equivalents (FTEs) per candidate. The grant may be set up as a 100% position for 3 years or as a 50% position for 6 years. The employment period can not be less than 2 FTEs. 

Note that a candidate cannot be awarded a new postdoctoral position for more than one period from Helse Sør-Øst RHF. Further, a candidate cannot be employed as a postdoctoral researcher if he/she has held a similar position for more than 2 FTEs at the applicant institution. The award cannot be shared among several candidates. 

The award is a lump sum (1 225 000 NOK per FTE) for postdoctoral fellowships. The lump sum includes salary and running costs. It is not possible to apply for additional funding of running costs in this category.


Postdoctoral candidate

Applications for postdoctoral fellowships should be submitted without naming the candidate, if the application is not for a postdoctoral fellowship for the principal investigator.
 
The name of the candidate should be reported to Helse Sør-Øst RHF after appointment.

The postdoctoral candidate must be employed by and have his/her main work address at the applicant institution during the entire fellowship period (exemption:  any research term spent abroad). Defence of the PhD thesis must be approved prior to employment as a postdoctoral researcher.

Mandatory attachments for applications for postdoctoral fellowships

All documents must be converted to PDF format before uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged in a single PDF file.

Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered by the peer-review committees.

The recommended font is Arial 11 pt / Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and tables, a 9 pt font may be used. 

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English. Norwegian can only be used when the templates are in Norwegian. 

Attachments
Requirements
Format
CV

Enclose the CV of the principal investigator.

See suggested CV template: PDF  Word
The CV should be maximum 2 pages and written in English.
List of publications
Enclose the list of publications for the principal investigator.
The list should contain relevant publications  and should not exceed 3 pages
Project description
Please view template for the project description: PDF  Word
The project description should be written in English. It should be max. 10 pages including figures, tables and list of references.
Collaboration agreement- external principal investigator
Enclose a written agreement between the institutions involved, if an institution in the region other than the applicant institution employs the principal investigator.

See template: PDF  Word

Confirmation of transfer of principal investigator responsibility
If a principal investigator turns 70 during the project period, a written confirmation from the applicant institution must be submitted stating that responsibilities as principal investigator will be transferred to another researcher when this occurs.

See template: PDF  Word

Agreement with the Norwegian cancer registry
If the principal investigator is employed by the Norwegian cancer registry, please attached an agreement of commitment.

See template: PDF  Word
"
Fant du det du lette etter?