Sammensetning av faggruppene

Vær oppmerksom på at det nå er lagt til undergrupper i faggruppene for klinisk somatisk forskning og biomedisinsk forskning med translasjonsperspektiv.

De fire faggruppene inneholder i hovedsak tematikk som beskrevet nedenfor:

Klinisk forskni​​ng ​innen psyk​​isk helse og rus/avhengighet

 • Forebygging, diagnostikk og behandling
 • Biologiske, sosiale og miljømessige risikofaktorer, årsakssammenhenger
 • Mekanistiske og funksjonelle studier (inkl. immunopsykiatri, nevroutvikling, kognitiv nevrovitenskap o.a.)
 • Digitale hjelpemidler, beslutningsstøtte og teknologiutvikling knyttet til fagfeltet
 • Ulike typer avhengighetstilstander (rusmidler, spillavhengighet o.a.)
 • Medikamentelle/farmakologiske studier
 

Forskning innen folke​​helse, epidem​​​iologi, helsetjenester m.m.

 • Epidemiologi, kohort- og registerstudier
 • Helsetjenesteforskning (inkl. studier av digital teknologi i spesialisthelsetjenesten, kvalitet og sikkerhet, leveranse og tilgang til helsetjenester, samhandling med primærhelsetjeneste o.l.)
 • Studier av helse og sykdom med utgangspunkt i store datakilder (fenotype, helseundersøkelser, sosioøkonomi osv.)
 • Intervensjoner for å bedre folkehelse, inkl. studier knyttet til helsekompetanse og etnisk og sosial ulikhet ved tilgang til helsetjenester
 • Forskning på pasientforløp og helsetjenester, helseøkonomi
 • Global helse, globale helseutfordringer og endringer i sykdomsbyrde (mental helse, HIV, malaria, infeksjoner o.a.)
 

Klinisk soma​​tisk forskning

A. Klinisk soma​tisk forskning, inkl. behandlingsforskning

 • Studier med pasientinklusjon, inkl. evaluering av diagnostikk, behandlingsmetoder og forebygging
 • Behandlingsforskning for sammenligning og evaluering av medikamenter, kirurgiske metoder, medisinsk-teknisk utstyr osv.
 • Studier av behandlingsvalg, -utfall og pasientrelaterte mål, f.eks. relatert til funksjon, fysiologi, livskvalitet, overlevelse osv.
 

B. Helse- og biomedisin​​sk informatikk

 • Bruk av store datamengder (multidimensjonelle data, komplekse datasett), kunstig intelligens og maskinlæring for diagnostikk, forebygging og behandling
 • Studier av store datamengder fra pasientbehandling (avbildning, genomikk, MTU osv.)
 • Utvikling av metoder og teknologi for innhenting, behandling og analyse av pasientdata, klinisk beslutningsstøtte
 

Biomedisinsk forskning med translasjon​​​sperspektiv​

A. Eksper​​​imentell medisinsk forskning

 • Eksperimentell medisinsk forskning
 • Mekanistiske studier av helse og sykdom på molekylært, strukturelt og cellulært nivå
 • Utvikling av nye, eksperimentelle metoder
 • Forskning utført i modellsystemer (cellemodeller, organoider, modellorganismer osv.)
 

B. Translasjonsforskning og pres​​isjonsmedisin

 • «Proof-of-concept»-studier for nye, innovative metoder, inkl. immun- og genterapier, regenerativ medisin osv.
 • Utvikling av presisjonsmedisin, inkl. proof-of concept for ny diagnostikk, -omics-teknologier, stratifiseringsstrategier, behandlingsmetoder osv.
 • Validering av nye biomarkører og molekylære mål for diagnostikk og behandling


Fant du det du lette etter?