Utlysning av regionale forskningsmidler for 2023

Helse Sør-Øst RHF utlyser ca. 110 mill. kr til helseforskning i regionen. Utlysningen er åpen for alle fag- og forskningsområder. En andel av midlene er målrettet til prosjekter innen fire tematiske områder. 

Scroll down for English text. 

Søknadsfrist var tirsdag 6. september 2022 kl 16.00

Merk! Hver prosjektleder kan kun sende inn én søknad gjennom egen søkerinstitusjon i denne utlysningen.

Søknadskategorier

For 2023 kan det søkes om forskningsmidler innen følgende søknadskategorier:


Hvem kan søke?

Alle søknader må fremmes gjennom en søkerinstitusjon​, dvs. et helseforetak/ privat ideelt sykehus eller en privat institusjon med søknadsadgang i Helse Sør-Øst. Prosjektleder (søker) må ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved søkerinstitusjonen på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden.
 
Helse Sør-Øst RHF har satt en øvre årlig grense for tildelingsbeløp pr. prosjektleder. Denne grensen er på 4,5 mill. kr for 2023 og inkluderer både pågående og nye forskningsprosjekter, uavhengig av søknadskategori.
 

Ekstern​​​ prosjektleder
Prosjektledere som oppfyller de formelle kravene gitt over har mulighet til å sende inn én ekstra søknad som ekstern prosjektleder for et doktorgrads- eller postdoktorstipend ved et ikke-universitetssykehus i regio​nen. Eksterne prosjekter inngår ikke i den årlige kvoten pr. prosjektleder. Merk imidlertid at eksterne prosjektledere som har fått innvilget søknad om forskningsmidler de tre siste årene (prosjektoppstart 2020, 2021 eller 2022) ikke kan sende inn ny søknad som ekstern prosjektleder i denne utlysningen.

 

Øvre aldersgrens​​e for prosjektleder
​Personer over 70 år (f. 1952 eller tidligere) har ikke søknadsadgang, men kan ha en rolle som prosjektdeltager. Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, må søknaden vedlegges en bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen når dette inntreffer. Benytt mal for slik bekreftelse​.

 

Prioritering av ​​​midler til tematiske områder

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å målrette inntil 10 mill. kr av utlysningspotten til prosjekter innenfor fire prioriterte områder. Søknader om prioriterte midler må ha sine hovedaktiviteter innen ett av de prioriterte områdene. Det er ikke tilstrekkelig at temaet kun inngår som et delelement i søknaden. 
 
I denne utlysningen er følgende tematiske områder prioritert:
 
 • ​​Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
  • Studier av sammenhenger mellom arbeidsforhold, sikkerhetskultur og kvalitet
  • Studier av tiltak for å forebygge selvmord og studier som omhandler bruk av tvang
 • ​Digitale behandlingsformer innen psykisk helsevern
  • ​​Studier av erfaringer med og effekter av digital behandling og oppfølging
 • ​Helsekompetanse
  • Studier av sammenhenger mellom helsekompetanse, mestring og kliniske utfallsmål
  • Studier av effekter av å styrke pasienter og/eller pårørendes helsekompetanse
 • ​Nye arbeidsformer og ny arbeids- og oppgavefordeling i pasientbehandling
  • ​Studier av erfaringer med og effekter av nye arbeidsformer og ny arbeids- og oppgavefordeling i diagnostikk og behandling
 

Valg av utlysningsløp og klassifisering av ​​søknaden

Søknadene skal sendes inn elektronisk via den nettbaserte løsningen eSøknad.
 
Ved innsending skal søker velge utlysningsløp for søknaden:
 
A.      Søknader om forskningsmidler i den tematisk åpne utlysningen
B.      Søknader om forskningsmidler avsatt til prioriterte områder
 
Samme søknad kan kun innleveres i det ene utlysningsløpet. 
 
Søknaden skal i tillegg klassifiseres av prosjektleder/søker i en av følgende faggrupper:

 • Klinisk forskning innen psykisk helse og rus/avhengighet
 • Forskning innen folkehelse, epidemiologi, helsetjenester m.m.
 • Klinisk somatisk forskning
  • ​Klinisk somatisk forskning, inkl. behandlingsforskning
  • Helse- og biomedisinsk informatikk
 • Biomedisinsk forskning med translasjonsperspektiv
  • Eksperimentell medisin
  • Trans​lasjonsforskning og presisjonsmedisin
 
Klassifiseringen har en konsekvens for vurderingen av søknaden. Vær oppmerksom på at det nå er lagt til undergrupper i faggruppene for klinisk somatisk forskning og biomedisinsk forskning med translasjonsperspektiv. Se også oversikt over sammensetningen av hver faggruppe​. Søknader vil som hovedregel ikke flyttes mellom faggruppene, imidlertid kan undergrupper slås sammen dersom søknadsantallet blir særlig lavt.
 

Søknadsvurdering og​​​ brukermedvirkning

Alle søknadene blir vurdert etter kriterier for vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi for pasientbehandling, utarbeidet i fellesskap av de regionale helseforetakene.
 
Det gjøres oppmerksom på at plan for brukermedvirkning inngår som element i prosjektbeskrivelsen og vil være en del av søknadsvurderingen. I prosjektbeskrivelsen skal det redegjøres for i hvilken grad brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette ikke er hensiktsmessig.
 
Det vises til:

Søknader som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen blir avvist. Se oversikt over mulige årsaker til avvisning av søknader​.Ofte stilte spørsmål

Under ofte stilte spørsmål finnes svar på mange av de vanligste spørsmålene vedrørende søknader om forskningsmidler.

Har du spørsmål utover dette bør du fortrinnsvis sende e-post til forskningsmidler(a)helse-sorost.no

Ta eventuelt kontakt med:
Randi Vad (tlf. 936 18 028)
Trude Golimo Simonsen (tlf. 476 57 673)​​​​Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom den norske og engelske versjonen av utlysningsdokumentene vil den norske versjonen være førende.


Guide​ 

Call for applications, funding for 2023

Helse Sør-Øst RHF announces a call for application for approx. NOK 110 million for health research in the region. The call is open to all disciplines and research areas. A portion of the funding allocated projects within four thematic areas.


Application deadline was Tuesday 6 September 2022 at 16:00. 


Note! Applicants can only submit one application each to this call through their own applicant institution.

Application categories
For 2023, research funding is available within the following categories:

Who can apply?
All applications must be submitted through the applicant's institution, i.e. a health trust / private non-profit hospital or a private institution with application access in Health South-East. The PI (applicant) must have a PhD and should have at least 20% employment at an applicant institution when the application is submitted and throughout the project period.
 
Helse Sør-Øst RHF has set an upper annual funding limit per PI. The limit is NOK 4.5 million for 2023 and includes both ongoing and new research projects, regardless of application category.

External project manager
PI filling the formal criteria outlined above, may submit one additional application as an external PI for a PhD or postdoctoral fellowship at a non-university hospital in the region. External projects are not included in the annual quota per PI. Note, however, that external project managers who have been granted an application for research funding in the last three years (project start-up 2020, 2021 or 2022) cannot submit a new application as an external PI in this call.
 
Upper age limit for project manager
Persons over the age of 70 (b. 1952 or earlier) cannot submit an application, but may have a role as a project participant. If a PI turns 70 during the project period, the application must be accompanied by a confirmation from the applicant institution that the project management will be transferred to another PI when this occurs. Please use the template provided for submitting such confirmation.
 
Funding priorities within thematic areas
The board of Helse Sør-Øst RHF has decided to allocate up to NOK 10 million for projects within four priority areas. Applications for such funding must have their main project activities within one of the priority areas. It is not sufficient that the topic is only included as a sub-element in the application.

In this call, the following areas are prioritized:

 • Patient safety and quality improvement
  • Studies on the relations between working conditions, safety culture and quality
  • Studies of measures aimed at suicide prevention and studies focussed on the use of coercion
 • Digital therapies in mental health care
  • Studies of experiences with and effects of digital treatment strategies and follow-up
 • Health competence
  • Studies of relations between health competence, coping and clinical outcome measures
  • Studies of the effects of improving health competence for patients/relatives
 • New ways of working and division of tasks in the health service
  • Studies of experiences with and effects of new ways of working and division of tasks in diagnostics and treatment

Choice of application process and classification
The applications must be submitted electronically via the online solution eSøknad.
When submitting, the applicant must choose one of the following processes:

A. Applications for research funding in the thematic open call
B. Applications for research funding allocated to priority areas
 
The same application can only be submitted in one of these options.

The application must also be classified by the PI / applicant into one of the following subject groups:
 • Clinical research in mental health and substance abuse / addiction
 • Research in public health, epidemiology, health services, etc.
 • Clinical somatic research
  • Clinical somatic research, including therapy research
  • Health and biomedical informatics
 • Biomedical research with a translation perspective
  • Experimental medicine
  • Translational research and precision medicine

The classification has a consequence for the assessment of the application. Please note that subgroups have now been added to the subject groups for clinical somatic research and biomedical research with a translation perspective. See also an overview of the composition of each group. As a general rule, applications will not be moved between the subject groups, however, sub-groups can be merged if the number of applications is particularly low.

Evaluations of applications and user participation
All applications are evaluated on scientific quality and expected impact for patient treatment, according to criteria prepared jointly by the regional health authorities.
Please note that the plan for user participation is included as an element in the project description and will be part of the application assessment. The project description must state the extent to which users are involved in the planning and implementation of the project, or why this is not relevant.

This refers to:
 • overview of the review criteria
 • National guide for user participation in health research
 • Description of the process for application review in Helse Sør-Øst RHF
Applications that do not meet formal requirements described in the call will be rejected. See an overview of possible reasons for rejecting applications.

Frequently Asked Questions
Under FAQ, you will find answers to many common questions regarding applications for research funding.

If you have questions beyond this, you should preferably send an e-mail to
forskningsmidler@helse-sorost.no


      

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.

Fant du det du lette etter?