Utlysning av utenlandsstipend

Vi utlyser regionale forskningsmidler til utenlandsstipend for doktorgradsstipendiater, postdoktorstipendiater og forskere i pågående forskningsprosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF.

Søknadsfrist var 6. september 2022 kl 16.00

Svar på søknad vil foreligge 4-8 uker etter søknadsfrist.

Det er to frister hvert år for søknader om utenlandsstipend. 

Utenlandsoppholdet må finne sted i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø og være av vesentlig betydning for gjennomføring av forskningsprosjektet.

Hve​m kan søke?

Prosjektleder (søker) må være prosjektleder for et pågående forskningsprosjekt finansiert av Helse Sør-Øst RHF, og være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden. 

Søknaden må fremmes gjennom en søkerinstitusjon, det vil si et helseforetak/privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst eller en privat institusjon med søknadsadgang til regionale forskningsmidler. 

Det kan søkes om utenlandsstipend til doktorgradsstipendiater, postdoktorstipendiater og forskere i pågående forskningsprosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF. 

Samme kandidat kan kun få finansiert utenlandsopphold på inntil 12 måneder fra Helse Sør-Øst RHF. 

Krav til søk​naden

 • Søker skal være prosjektleder for det pågående prosjektet kandidaten er knyttet til. 
 • Prosjektnummeret for prosjektet og navn på kandidaten skal oppgis i søknaden. 
 • Kandidaten må ha minst 50 % stilling som doktorgradsstipendiat, postdoktor eller forsker finansiert av Helse Sør-Øst RHF. 
 • Utenlandsoppholdet må gjennomføres i løpet av den tildelte prosjektperioden fra Helse Sør-Øst RHF og må ha en varighet på 3-12 måneder.
 • Siste frist for utreise er ett år etter tildeling av utenlandsstipendet.

Satsene for utenland​sstipend

Utenlandsstipendet skal benyttes til å dekke dokumenterte etablerings- og merutgifter ved forskningsopphold i utlandet. 

Satsene for utenlandsstipend for 2022: 

 • Enslig (uten familie): 21 000 kr pr. måned
 • Med familie: 37 000 kr pr. måned

I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter (billigste reisemåte). Helse Sør-Øst RHF dekker kun én reise tur/retur til inntil to destinasjoner, forutsatt at forskningsoppholdene finner sted i to ulike land.

Kandidater som har barn under 16 år og som velger å gjennomføre utenlandsoppholdet uten barn og ektefelle/samboer kan søke om støtte til flere kortere opphold og flere tur/retur-reiser. Behovet for en slik fleksibel løsning må begrunnes i søknaden.
 
Lønn under utenlandsoppholdet må dekkes av stipend eller arbeidsgiver. 


Søknadsskjema og vurdering av søknadene 

Søknaden skal sendes inn elektronisk via en nettbasert løsning, kalt eSøknad.  
 
Søknader om utenlandsstipend vil bli vurdert av en egen komité etter kriterier basert på begrunnelsen for oppholdet. Dette vil gi kortere behandlingstid for disse søknadene (ca. 1-2 måneder etter søknadsfrist).

 

Obligatoriske vedlegg for søknader om utenlandsstipend

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad​.

Vedlegget med begrunnelse for oppholdet lastes opp som egen pdf-fil (i eSøknad skal det lastes opp under «Prosjektbeskrivelse»)  Alle andre vedlegg må samles i en pdf-fil.
 
Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Formatkrav for CV, publikasjonsliste og begrunnelse for oppholdet: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes. 

 

Vedlegg
Krav
Formatkrav
​CV
Prosjektleders CV skal vedlegges. I tillegg skal CV for kandidaten vedlegges hvis ikke kandidaten selv er prosjektleder for det pågående forskningsprosjektet .


​Hver CV skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.

Publikasjonslister Prosjektleders publikasjonsliste skal vedlegges. I tillegg skal publikasjonslisten for kandidaten vedlegges hvis ikke kandidaten selv er prosjektleder for det pågående forskningsprosjektet
Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste skal ikke overstige 3 sider.
Begrunnelse for oppholdet


Merk! Dette vedlegget skal lastes opp i eSøknad som egen pdf-fil i stedet for prosjektbeskrivelsen. 


Oppgi prosektnr. fra Helse Sør-Øst RHF og beskriv følgende:

 • Relasjon til hovedprosjektet
 • Faglige mål- og innhold for oppholdet
 • Merverdi av oppholdet for stipendiaten
 • Kompetanseutvikling
 • Betydning for forskningsmiljøet
 • Begrunnelse for valg av oppholdssted og utenlandsk samarbeidspartner
Begrunnelsen kan skrives på norsk eller engelskDen skal være på maks. 3 sider.
Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø
Invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet skal vedlegges. 


Kontaktinformasjon


Under ofte stilte spørsmål finner du svar på mange av de vanligste spørsmålene vedrørende søknader om forskningsmidler.
 
Har du spørsmål utover dette bør du fortrinnsvis sende e-post til forskningsmidler(a)helse-sorost.no. 
 

Ved ev. uoverensstemmelser mellom den norske og engelske versjonen av utlysningsdokumentene vil den norske versjonen være førende.


Søknadsportal - eSøknad (https://forskningsmidler.ihelse.net/)​


Fant du det du lette etter?