Stetoskop ligger på en bærbar pc

Innovasjon

- ny kunnskap, nye metoder og nye hjelpemidler

Ny, nyttig og nyttiggjort

Innovasjon er en ny og bedre løsning, som er så god at den tas i bruk. Innovasjon i Helse Sør-Øst skal sikre tilgangen på nye løsninger som medfører kortere ventetider, økt pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og økt kvalitet i pasientbehandlingen. Ut over løsninger som er direkte knyttet til pasientbehandlingen, vil innovasjonsaktivitetene i Helse Sør-Øst være rettet mot å utvikle nye løsninger som fører til effektivisering, arbeidsbesparelse eller forenkling for ansatte i helseforetakene. 

Målene skal nås bl.a. ved å realisere innovasjonspotensialet i helseforetakenes forskning og i øvrige ideer fra ansatte, pasienter og pårørende, samt ved å ta i bruk nye løsninger utviklet av næringslivet.Tildeling for 2​022 - forskningsbasert innovasjon

Innstillingsliste - forskningsbasert innovasjon 2022 (PDF)


Rapportering

Skriftlig rapportering er obligatorisk for innvilgede prosjektsøknader. Søknader som innvilges fra og med 2018 skal levere rapport i portalen eRapport. Lenke sendes ut til prosjektleder i god tid før rapporteringsfrist. 

Tildelinger

Tildelte prosjekter tjenesteinnovasjon mars 2021.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter tjenesteinnovasjon mars 2021.pdfTildelte prosjekter tjenesteinnovasjon mars 2021.pdfpdf619025
Tildelte prosjekter tjenesteinnovasjon 2020.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter tjenesteinnovasjon 2020.pdfTildelte prosjekter tjenesteinnovasjon 2020.pdfpdf197206
Tildelte prosjekter 2020.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2020.pdfTildelte prosjekter 2020.pdfpdf410346
Tildelte prosjekter 2019.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2019.pdfTildelte prosjekter 2019.pdfpdf239817
Innstillingsliste tjenesteinnovasjon høsten 2021_til web v2.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Innstillingsliste tjenesteinnovasjon høsten 2021_til web v2.pdfInnstillingsliste tjenesteinnovasjon høsten 2021_til web v2.pdfpdf413404
Innstillingsliste til web_forskningsbasert innovasjon 2022.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Innstillingsliste til web_forskningsbasert innovasjon 2022.pdfInnstillingsliste til web_forskningsbasert innovasjon 2022.pdfpdf82074
Innstillingsliste forskningsbasert innovasjon høsten 2021_til web v2.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Innstillingsliste forskningsbasert innovasjon høsten 2021_til web v2.pdfInnstillingsliste forskningsbasert innovasjon høsten 2021_til web v2.pdfpdf497986

Andre tildelinger

Innovasjonsmidler til nye løsninger knyttet til testing av koronainfeksjon

Prosjekter som har fått tildeling

Innovasjonskontrakter - Tilskudd til samarbeid med bedrifter

Innovasjonskontrakter gir tilskudd til leverandørbedrifter som har et innovasjonsprosjekt i samarbeid med en pilotkunde. Pilotkunden kan være en offentlig virksomhet som for eksempel et helseforetak/sykehus. Gjennom samarbeidet kan den offentlige virksomheten bidra til at det utvikles nye produkter eller tjenester som øker kvaliteten i offentlige tjenesteleveranser og/eller effektiviserer driften av offentlig sektor. 

Innovasjon Norge gir primært støtte til bedriften, men også den offentlige virksomheten kan få støtte. Helse Sør-Øst RHF vil derfor oppfordre helseforetakene som inngår et samarbeid med en bedrift under denne ordningen om å søke støtte fra Innovasjon Norge.

H
elseforetak som inngår et slikt samarbeid med en bedrift, men som ikke får støtte fra Innovasjon Norge, kan søke om inntil 500 000 kroner fra Helse Sør-Øst RHF i støtte til helseforetakets bidrag til finansieringen. Støtten er ment som et insentiv og gis til helseforetaket som en engangstildeling. Denne type støtte har løpende søknadsfrist.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknaden: 

 • Signert kontrakt med en bedrift
 • Fullstendig prosjektbeskrivelse med finansieringsplan
 • Redegjørelse for utfallet av søknaden til Innovasjon Norge


Dokumentene sendes som vedlegg i en e-post til innovasjon@helse-sorost.no


Nasjonalt samarbeid

Regjeringen vurderer innovasjon som et viktig virkemiddel for å nå helsepolitiske og næringspolitiske mål. Samarbeidsavtalen, som innebærer et samarbeid mellom Helsedirektoratet/InnoMed, KS og de fire regionale helseforetakene, har som mål at partene sammen skal bidra til økt verdiskaping i offentlig og privat sektor. Resultatet er økt kvalitet og effektivitet i offentlig helsetjenester som følge av utvikling og implementering av nye produkter, tjenester, behandlingsprosesser og nye organisasjonsformer knyttet til hele pasientforløpet.  

Last ned avtalen  (PDF)


Strategi og planer

Delstrategiene for forskning og innovasjon understøtter «Regional plan 2035 for Helse Sør-Øst», som har fire prioriterte mål for denne virksomheten:

 • Fortsette arbeidet med å styrke helhetlig og tverrfaglig forskning og innovasjon i regionen
 • Knytte bruk av forsknings- og innovasjonsmidler til strategiske satsingsområder i Helse
  Sør-Øst
 • Evaluere effekt av endringer i tjenesteorganisering og nye arbeidsformer
 • Bidra til å styrke klinikknær forskning, forskningssvake områder og samarbeid med
  kommunehelsetjenesten og andre aktører om forskning og innovasjon

Regional delstrategi for forskning i Helse Sør-Øst (PDF)


Regional forskningsstøtte

Regional forskningsstøtte i Oslo universitetssykehus HF er et tilbud til alle i Helse Sør-Øst.


Tiltak for å møte covid-19-utbruddet

Utbruddet av koronavirus har gitt ringvirkninger for prosjektarbeid ved våre helseforetak. Vi har forståelse for at de som jobber med innovasjonsprosjekter kan bli satt i en vanskelig situasjon, og vi vil av den grunn forsøke å finne fleksible løsninger. 

Forlengelse av pågående innovasjonsprosjekter

Mange innovasjonsprosjekter vil av ulike årsaker få forsinkelser eller avbrudd på grunn av koronautbruddet. Vi ønsker at pågående prosjekter skal kunne bli fullført i størst mulig grad, og vil derfor i hovedsak godkjenne forlengelser av prosjektperioden for dem det måtte gjelde. 
Fant du det du lette etter?