Utlysning av midler til tjenesteinnovasjon

Helse Sør-Øst RHF lyser ut midler til tjenesteinnovasjonsprosjekter i regionen. Målet med Helse Sør-Øst sin satsning på tjenesteinnovasjon er å utvikle tjenester som er bedre for pasienter og for ansatte. Det inkluderer bedre og lettere tilgjengelige tjenester for pasientene, bedre bruk av samlede ressurser, at klinisk personale får mer tid til pasientbehandling og bedre bruk av ansattes kompetanse. 

​​​​​Søknadsfrist var 30. september 2022 kl. 16:00.

​Søknad med obligatoriske vedlegg sendes til tjenesteinnovasjon@helse-sorost.no

NB! En prosjektleder kan kun sende inn to søknader til sammen i denne utlysningen. Søknadene må sendes gjennom egen søkerinstitusjon


Hva kan det sø​​​kes om? 

Det kan søkes om midler i to kategorier:

 1. Nye tjenesteinnovasjonsprosjekter: Prosjekter som gjennomføres for første gang og i samarbeid mellom flere helseforetak. Maksimalt søknadsbeløp: 1500 000 kroner
 2. Idéoverføringsprosjekter: Det kan søkes om prosjektmidler til å innføre gode innovasjonsløsninger implementert i andre helseforetak. Maksimalt søknadsbeløp: 500 000 kroner.

Prosjektmidlene kan benyttes til prosjektaktiviteter slik som utgifter til lønn/frikjøp, teknisk støttepersonell, drift osv. i henhold til prosjektplanen. Midlene kan ikke brukes til større generelle utstyrsinvesteringer. Maksimalt kr. 200 000 av de tildelte midlene kan benyttes til utstyr, under forutsetning at utstyret er prosjektspesifikt, nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, og det ikke finnes andre finansieringsmuligheter.

Hvem kan s​øke?

Prosjektleder må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i regionen eller et privat, ideelt sykehus som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Søknaden skal fremmes gjennom søkerinstitusjonen.

Øvre aldersgrense for prosjektlede​​r

Personer over 70 år (f. 1952 eller tidligere) har ikke søknadsadgang, men kan ha en rolle som prosjektdeltager. 


Prioriterte områder for utlysning​​​en:

Det gis prioritet til prosjekter som har relevans for satsingsområdene som er beskrevet i utkast til Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst: 

 1. Styrk​e pasienter og pårørendes helsekompetanse og involvering

  Prosjekter som involverer pasient og pårørende som aktive deltagere i utformingen av egen helsehjelp og som øker helsekompetanse
 2. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer bru​​​​kerstyring

  Prosjekter som utvikler eller gjør bruk av nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi, som frigjør tid til pasientrettet arbeid og understøtter økt brukerstyring
 3. ​Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester

  ​​Prosjekter som understøtter nye former for samarbeid innad i spesialisthelsetjenesten og mellom tjenestenivåene overfor pasienter med (store) behandlingsbehov over tid

 4. R​​edusere uønsket variasjon

  ​​​Prosjekter som bidrar på nye måter til å redusere uønsket variasjon i kvalitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet, herunder prosjekter som legger til rette for samvalg

 5. Mer tid til pasientrettet a​​​​rbeid

  Prosjekter og tiltak som bidrar til at klinisk personell får frigjort tid til direkte pasientrettet arbeid. Omfatter også prosjekter som bidrar til oppgavedeling og nye måter å sette sammen kompetanse på. 
Det gis også prioritet til prosjekter rettet inn mot utvikling av tjenester til følgende brukergrupper: 

 • personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
 • barn og unge
 • personer med flere kroniske lidelser 
 • skrøpelige eldre vil bli gitt høy prioritet

Tildeling av mi​​dler

En eventuell tildeling vil bli utbetalt til institusjonen øremerket prosjektet. Det er ikke anledning til å flytte omsøkte midler ut av institusjonen unntatt til samarbeidende helseforetak. Eventuelle aktiviteter som skal gjennomføres utenfor institusjonen kan imidlertid faktureres innovasjonsprosjektet som kjøp av tjeneste.

Tildeling av midler vil skje til det helseforetaket der prosjektleder er ansatt. Søknaden må beskrive tentativ fordeling av midlene mellom foretakene, og foretakene må selv sørge for å følge opp denne fordeling av midler seg imellom.

Tildelte midler skal benyttes innenfor en prosjektramme på to år og må tas i bruk i løpet av de første seks månedene etter tildeling.

Søkn​adsvurdering 

Alle søknader vurderes av en intern komite i Helse Sør-Øst RHF med følgende vurderingskriterier: 

 1. Relevans for satsingsområdene og prioriterte brukergrupper
 2. Prosjektets kvalitet (nyhetsverdi, mulighet for anvendelse, prosjektets generaliserbarhet, grad av samarbeid og brukermedvirkning)
 3. Gjennomførbarhet
 4. Nytte for pasienter og brukere (helsetjenesten)

Kriteriene vurderes med en skala fra 1 til 5 (best). Ved innstilling til støtte vil det bli lagt vekt på å oppnå en spredning av prosjekter i ulike deler av regionen og innen ulike satsingsområder, forutsatt tilstrekkelig kvalitet.


Krav​​ til søknaden og obligatoriske elementer

NB! Fra 2022 er det derfor en forutsetning for tildeling av midler at flere helseforetak samarbeider om prosjektet. Samarbeidet skal inkluderes i prosjektbeskrivelsen. 

Søknader om tjenesteinnovasjonsmidler i Helse Sør-Øst skal inkludere brukermedvirkning. 

Søker har ansvaret for at innlevert søknad er fullstendig, følger aktuelle føringer og inneholder alle obligatoriske søknadselementer. En ufullstendig søknad eller søknader som ikke overholder formatkrav vil bli avvist. 

Følgende dokumenter skal leveres inn: 

 • Søknadsskjema 
 • Prosjektbeskrivelse i hht. mal​​ med bl.a. kort bakgrunn for innovasjonsprosjektet, beskrivelse av prosjektaktiviteter, framdriftsplan, tilrettelegging for brukermedvirkning og samarbeid mellom helseforetak (maks. 4 sider)
  NB: Det er obligatorisk å følge malen til prosjektbeskrivelsen.
 • Kort CV for prosjektleder og sentrale medlemmer i samarbeidet (maks. 2 sider)
Det skal kun innleveres etterspurte dokumenter. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert. Følgende formatkrav gjelder: A4-side, minimum 2 cm marger, enkel linjeavstand, 11 pt Calibri eller Arial, eller 12 pt Times New Roman font (evt. font av tilsvarende størrelse).

​Søknad med obligatoriske vedlegg sendes til tjenesteinnovasjon@helse-sorost.no​ 

Kontaktinformasjon

Spørsmål til utlysningen kan rettes til Andreas Moan, avd. Medisin og Helsefag, Helse Sør-Øst RHF på e-post: tjenesteinnovasjon@helse-sorost.no

Søknadsskjema og mal for prosjektbeskrivelsen

Søknadsskjema (PDF)

Mal for prosjektbeskrivelsen (PDF)

Søknad med obligatoriske vedlegg sendes til tjenesteinnovasjon@helse-sorost.no


Fant du det du lette etter?