Utlysning av midler til forskningsbasert innovasjon

Helse Sør-Øst RHF lyser ut midler til forskningsbasert innovasjon i regionen. Midler til forskningsbasert innovasjon i Helse Sør-Øst skal gi rom for finansiering av gode idéer framkommet gjennom forskningsaktiviteter ved helseforetakene og de private, ideelle institusjonene i regionen. 

Forutsetningen for tildeling er at det foreligger forskningsresultater med potensial for kommersiell og/eller samfunnsmessig utnyttelse. Finansiering​ av ideer og oppfinnelser i denne sammenhengen innebærer finansiering av en innovasjonsprosess, dvs. at innovasjonsmidlene skal benyttes for å støtte aktiviteter som er knyttet til definerte milepæler i innovasjonsprosessen og som sørger for å drive utviklingen av ideen videre mot anvendelse.

Under ellers ​​like vilkår vil prosjekter som tar utgangspunkt i forskning finansiert av regionale midler fra Helse Sør-Øst RHF bli prioritert. ​

Søknadsfrist er 1. november 2022 kl. 16.00.​​

NB! En pro​​sjektleder kan kun sende inn to søknader til sammen i denne utlysningen. Søknadene må sendes gjennom egen søkerinstitusjon.

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om midler i to kategorier: 

 1. Finansiering av aktiviteter i konseptutviklingsfasen, knyttet til bekreftelse av en idé eller et konsept. 
 2. Finansiering av innovasjonsaktiviteter i verifiseringsfasen, knyttet til videreutvikling av ideen for kommersialisering, lisensiering eller bedriftsetablering. 
Regionale midler til forskningsbasert innovasjon er med andre ord stilt til rådighet som milepælsfinansiering langs et forløp i innovasjonsprosessen for å kunne oppnå realisering av ideen/konseptet. 

Innovasjonsprosessen er beskrevet i figuren under som en trinnvis prosess, der videreutvikling og kommersialisering av idéer gjerne foregår i samarbeid med et teknologioverføringskontor (TTO) (figurens prosesselementer er hentet fra TTO Inven2). I en slik innovasjonskjede inngår det aktiviteter i tidlig fase av utviklingen, slik som definisjon av idéen gjennom en DOFI-innmelding og -evaluering, sikring av immaterielle rettigheter og konseptutvikling, fram mot lisensiering eller bedriftsetablering i siste fase av innovasjonsprosessen.  Hvem kan søke?

Prosjektleder må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i regionen eller et privat, ideelt sykehus som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Søknaden skal fremmes gjennom søkerinstitusjonen. 

Øvre aldersgrense for prosjektleder

Personer over 70 år (f. 1952 eller tidligere) har ikke søknadsadgang, men kan ha en rolle som prosjektdeltager.


Tildeling av midler

En eventuell tildeling vil bli utbetalt til helseforetaket der prosjektleder er ansatt. Det er ikke anledning til å flytte omsøkte midler ut av institusjonen unntatt til samarbeidende helseforetak. Eventuelle aktiviteter som skal gjennomføres utenfor institusjonen kan imidlertid faktureres innovasjonsprosjektet som kjøp av tjeneste.

Tildelte midler skal benyttes innenfor en prosjektramme på ett år og må tas i bruk i løpet av de første seks månedene etter tildeling.


Søknadsvurdering

Alle søknader vurderes av en eksternt sammensatt komité etter følgende vurderingskriterier: 


 1. Prosjektets vitenskapelige kvalitet
 2. Samfunnsmessig nytteverdi
 3. Gjennomføring av prosjektet 
 4. Kommersielt potensial og muligheter for implementering 

Kriteriene vektes likt og vurderes med en skala fra 1 til 5. 


Krav til søknaden og obligatoriske elementer - Konseptutviklingsfasen

Sammendrag

Type støtte

Forskningsbasert innovasjon - Konseptutviklingsfase

Søknadsadgang

Ansatte med minst 20% stilling i søknadsberettiget institusjon

Søknadsbeløp

Maksimalt 500 000 kr

Antall tildelinger per prosjekt

Inntil 2 tildelinger til sammen fra flere utlysninger
Helse Sør-Øst RHF tildeler inntil 500 000 kroner i støtte til aktiviteter i den tidlige fasen av innovasjonsprosessen; konseptutviklingen. Prosjektet skal ha nyhetsverdi og potensial for anvendelse, enten kommersielt og/eller samfunnsmessig, og det skal foreligge en gjennomarbeidet prosjektplan med definerte milepæler. 

Samme innovasjonsprosjekt kan kun oppnå to tildelinger i denne søknadskategorien til sammen (fra flere utlysninger). Dersom det søkes om midler til konseptutviklingsfasen for andre gang, skal et TTO inngå som samarbeidspartner i søknaden. Prosjektets kontaktperson i TTO-et skal angis under ‘samarbeidspartnere’ i søknadsskjema i eSøknad, slik at kontaktpersonen kan bekrefte samarbeid og involvering i innovasjonsløpet. 

Søknadsbeløpet skal spesifiseres i budsjettmodulen i eSøknad, og skal ikke overstige øvre ramme for tildeling i kategorien. Merk at dersom søknadsbeløpet er høyere enn 500 000 kroner vil søknaden bli avvist. Det er også viktig å påse at budsjettet i søknaden samsvarer med definerte milepæler, aktiviteter og innhold. 

Hva kan innovasjonsmidler til konseptutviklingsfasen brukes til?

Helse Sør-Øst RHFs innovasjonsmidler til konseptutviklingsfasen kan benyttes for å avklare usikkerheter knyttet til videre utnyttelse av oppfinnelsen, til bekreftelse av tidligere oppnådde forskningsresultater og til å undersøke marked, implementeringsmuligheter og konkurransekraft.  

Følgende aktiviteter kan inngå som elementer i en søknad om støtte til innovasjonsprosjekter i konseptutviklingsfase: 

 • uavhengig verifisering av forskningsresultater
 • avdekking av potensielle anvendelsesmuligheter, marked og kommersielle perspektiver
 • test av prototyper og/eller definisjon av potensielt produkt
 • etablering av team og partnerskap for videre forretningsutvikling
 • analyse av patenterbarhet, utvikling av IPR-strategi og markedsundersøkelser for og patentbeskyttelse av forretningskonseptet
 • utforming og innmelding av DOFI
Midlene kan benyttes til å dekke utgifter til lønn/frikjøp, teknisk støttepersonell, drift, begrenset støtte fra TTO, og lignende, i henhold til budsjettet i søknaden. 

Midlene kan ikke brukes til større utstyrsinvesteringer, men kun til utstyr som er prosjektspesifikt og som ikke har andre finansieringsmuligheter.  Maksimalt 300 000 kroner kan benyttes til dette.

Obligatoriske elementer og vedlegg

Søker har ansvaret for at innlevert søknad er fullstendig, dvs. at søknaden følger aktuelle føringer for kategorien, at søknadsskjema er korrekt utfylt og at obligatoriske vedlegg er lastet opp. En ufullstendig søknad vil ikke kunne bli videre behandlet i vurderingsprosessen og vil bli avvist.

Følgende obligatoriske dokumenter skal vedlegges: 

 • Prosjektbeskrivelse iht. mal (maks. 5 sider, PDF-format)
 • CV for prosjektleder (3 sider, PDF-format) 

Merk at det stilles et særskilt krav til søknader om støtte i konseptutviklingsfasen for andre gang. Søknaden skal da inneholde følgende opplysning:

 • Prosjektets kontaktperson i TTO-et angis under ‘samarbeidspartnere’ i søknadsskjemaet. Denne personen skal deretter bekrefte samarbeid og involvering i innovasjonsløpet.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert. Alle dokumenter må konverteres til PDF-format og lastes opp hver for seg som egne filer i eSøknad. Merk at prosjektbeskrivelsen skal skrives i henhold til malen. For alle vedlegg gjelder følgende formatkrav: A4-side, minimum 2 cm marger, enkel linjeavstand. 11 pt Arial/Calibri/Cambria eller 12 pt Times New Roman font (evt. font av tilsvarende størrelse). 


Krav til søknaden og obligatoriske elementer – Verifiseringsfasen

Sammendrag

Type støtte

Forskningsbasert innovasjon - verifiseringsfase

Søknadsadgang

Ansatte med minst 20% stilling i søknadsberettiget institusjon

Søknadsbeløp

Maksimalt 1 000 000 kroner

Antall tildelinger pr. prosjekt

Kun 1 tildeling

Helse Sør-Øst RHF tildeler inntil 1 000 000 kroner i støtte til aktiviteter i verifiseringsfasen av innovasjonsprosessen. I denne fasen av innovasjonsprosessen skal prosjektet ha gjennomført konseptutviklingen og ha et solid grunnlag for videre kommersiell og/eller samfunnsnyttig utnyttelse. 

Samme prosjekt kan kun oppnå én tildeling innenfor denne søknadskategorien. Det forutsettes at det er etablert kontakt med et TTO og at dette inngår som en aktiv samarbeidspartner i prosjektet. Søknaden skal derfor vedlegges en kort erklæring fra TTO-et med oversikt over TTO-ets aktiviteter relatert til prosjektet, samt en vurdering av muligheter for måloppnåelse. I tillegg skal prosjektets kontaktperson i TTO-et angis under ‘samarbeidspartnere’ i søknadsskjemaet.

Søknadsbeløpet skal spesifiseres i budsjettmodulen i eSøknad, og skal ikke overstige øvre ramme for tildeling i kategorien. Merk at dersom søknadsbeløpet er høyere enn 1 000 000 kroner vil søknaden bli avvist. Det er også viktig å påse at budsjettet i søknaden samsvarer med definerte milepæler, aktiviteter og innhold. 

Hva kan innovasjonsmidler til verifiseringsfasen brukes til?

I den sene fasen av innovasjonsprosessen skal de regionale midlene benyttes til aktiviteter knyttet til etablering og videreføring av forskningsideen, dvs. til utvikling av et business-konsept, forberedelser til etablering av bedrift, eller til sluttføring av lisensavtaler.
  
Følgende aktiviteter kan inngå som elementer i en søknad om støtte til verifiseringsfasen av innovasjonsprosessen: 

 • sikring av IP-rettigheter
 • videreføring av markedsanalyse 
 • teknisk verifisering av produkt (FoU)
 • etablering av industripartnere, forhandlinger
 • utvikling av kommersialiseringsstrategi
 • tilrettelegging for bedriftsetablering, utvikling av businesskonsept
 • utvikling av lisensieringsmuligheter

Midlene kan dekke utgifter til lønn/frikjøp, teknisk støttepersonell, driftsmidler, begrenset støtte fra TTO, og lignende, i henhold til budsjettet i søknaden. 
Midlene kan ikke brukes til større utstyrsinvesteringer, men kun til utstyr som er prosjektspesifikt og som ikke har andre finansieringsmuligheter.  Maksimalt 300 000 kroner kan benyttes til dette.

Obligatoriske elementer og vedlegg

Søker har ansvaret for at innlevert søknad er fullstendig, dvs. at søknaden følger aktuelle føringer for kategorien, at søknadsskjema er korrekt utfylt og at obligatoriske vedlegg er lastet opp. En ufullstendig søknad vil ikke kunne bli videre behandlet i vurderingsprosessen.

Søknaden skal inneholde følgende opplysning:

 • Prosjektets kontaktperson i TTO-et angis under ‘samarbeidspartnere’ i søknadsskjemaet. Denne personen skal deretter bekrefte samarbeid og involvering i innovasjonsløpet.
Følgende obligatoriske dokumenter skal vedlegges: 

 • Prosjektbeskrivelse iht. mal (maks. 5 sider, PDF)
 • CV for prosjektleder (3 sider, PDF) 
 • Erklæring fra TTO-et med oversikt over TTO-ets aktiviteter relatert til prosjektet, samt en vurdering av muligheter for måloppnåelse (maks. 1 side, PDF-format)

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert. Alle dokumenter må konverteres til PDF-format og lastes opp hver for seg som egne filer i eSøknad. Merk at prosjektbeskrivelsen skal skrives i henhold til malen. For alle vedlegg gjelder følgende formatkrav: A4-side, minimum 2 cm marger, enkel linjeavstand. 11 pt Arial/Calibri/Cambria eller 12 pt Times New Roman font (evt. font av tilsvarende størrelse). 

Godkjenning (forankring) i søkerinstitusjonen

En søknad om innovasjonsmidler skal være godkjent (forankret) av søkerinstitusjonen før den faglige vurderingen starter. Det forutsettes derfor at søknaden er gjort kjent for budsjettansvarlig ved søkers enhet/avdeling. 
I eSøknad velges den forankringsansvarlige ved søkerinstitusjonen fra en liste. Ved innsending av søknad blir det deretter sendt en automatisk generert e-post til forankringsansvarlig med informasjon om gjennomføring av forankringen. Merk at søknaden ikke regnes som fullført før bekreftelse på forankring er mottatt av Helse Sør-Øst RHF. Frist for godkjenning er satt til én uke etter søknadsfristen. 

Kontaktinformasjon

Spørsmål til utlysningen kan sendes på e-post til avdeling for forskning og innovasjon, Helse Sør-Øst RHF, med adresse: innovasjon@helse-sorost.no

Søknadsskjema og mal for prosjektbeskrivelsen


Fant du det du lette etter?