Avtaler med private

Helse Sør-Øst RHF tilbyr hovedsakelig behandlingstilbud gjennom helseforetakene i regionen, men private institusjoner er viktige samarbeidspartnere. 

Det er Helse Sør-Øst RHF sitt ansvar å inngå avtaler med private institusjoner, som på den måten kan yte tjenester til befolkningen i regionen.

Avtalespesialister står for en stor del av poliklinisk aktivitet i regionen. Avtalespesialistene er både legespesialister innen flere ulike fagområder, psykologer og psykiatere.

Gå til oversikt over avtalespesialistene

Er du pasient og ønsker å benytte deg av våre private avtaler?Fagområder der samarbeid med private er viktig

Helse Sør-Øst RHF kjøper eksterne helsetjenester for omlag fire milliarder kroner. Dette er tilbud og tjenester innen somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, rehabilitering m.m.

De private leverandørene kan være både små ideelle organisasjoner som har spesialisert seg f.eks. på behandling til rusmiddelmisbrukere eller store kommersielle aktører som driver innenfor kirurgi.


Somatiske spesialisthelsetjenester

Helse Sør-Øst RHF er i ferd med å inngå nye avtaler med private leverandører innen somatiske spesialisthelsetjenester. Tentativ kontraktsoppstart er 1.januar 2023. 
Private leverandører som får tildelt avtale vil da bli valgbare, på Helsenorge.no/velg-behandlingssted​, for pasienter og henvisere.

Det anskaffes tjenester innen 10 ulike fagområder:

 1. Fordøyelsessykdommer
 2. Gastrokirurgi
 3. Hjertesykdommer
 4. Hud
 5. Klinisk nevrofysiologi
 6. Nevrologi
 7. Ortopedi
 8. Urologi
 9. Øre-nese-hals
 10. Øye
Klinisk nevrofysiologisk undersøkelse

Helse Sør-Øst RHF har inngått rammeavtale med EEG Laboratoriet AS (Oslo) om kjøp av klinisk nevrofysiologiske undersøkelser. Rammeavtalen gjelder i perioden 04.03.2019 – 31.12.2022.

Rammeavtalen omfatter undersøkelsene:

 • EEG (elektroencefalografi), registrering av hjernens elektriske aktivitet,
 • Nevrografi og EMG (elektromyografi), registrering av elektrisk aktivitet i nerver og muskulatur
 • PSG (polysomnografi), søvnundersøkelse som innebærer målinger av hjerneaktivitet, respirasjon og muskelaktivitet under våkenhet og søvn.
 • MSLT (multiple sleep latency test), søvnighetstest / innsovningstest

Leverandørene skal levere tjenester i henhold til rammeavtale og kravspesifikasjon. Det inngås samtidig årlige ytelsesavtaler med mulighet for justering av aktivitetsvolum.

Leverandørene tar imot henvisninger fra de med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten. 

Helse Sør-Øst RHF er i ferd med å inngå ny avtale med privat leverandør innen klinisk nevrofysiologi, gjennom anskaffelse av somatiske spesialisthelsetjenester. Tentativ kontraktsoppstart på ny avtale er 1. januar 2023.

Ytelsesavtale 2022.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Nevrofysiologi/Ytelsesavtale 2022.pdfYtelsesavtale 2022.pdfpdf167413
Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Nevrofysiologi/Rammeavtale.pdfRammeavtale.pdfpdf2006352
Kravspesifikasjon.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Nevrofysiologi/Kravspesifikasjon.pdfKravspesifikasjon.pdfpdf662904

Laboratorietjenester

Helse Sør-Øst RHF har inngått to rammeavtaler med to leverandører om kjøp av laboratorietjenester.

 1. Rammeavtale for polikliniske laboratorietjenester fra 15. oktober 2020 tom 31.desember 2022, med opsjon for Helse Sør-Øst RHF til å forlenge avtalen i ytterligere 1+1 år. Det ble inngått likelydende rammeavtaler med to leverandører. Avtalene består av polikliniske laboratorietjenester innenfor laboratorieområdene: medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin, patologi og klinisk farmakologi.
 2. Rammeavtale for prøver/analyser i screeningprogrammet for livmorhalskreft (cervixcytologi og HPV) fra 1.januar 2022 tom 31.desember 2022. Det er inngått rammeavtale med en leverandør. Avtalen er etablert for å sikre kontinuitet i cervixcytologi og HPV inntil primærscreening for livmorhalskreft i sin helhet er overført helseforetakene Sykehuset Østfold HF, Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF.  Avtalen er avgrenset til å gjelde spesifikke områder i Helse Sør-Øst.​

Leverandørene skal levere tjenester i henhold til rammeavtale og kravspesifikasjon. 
For polikliniske laboratorietjenester inngås det samtidig årlige ytelsesavtaler med mulighet for justering av aktivitetsvolum.
Leverandørene tar imot henvisninger fra de med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.  


2022 - Kravspesifikasjon prøver screeningprogrammet mot livmorhalskreft.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2022 - Kravspesifikasjon prøver screeningprogrammet mot livmorhalskreft.pdf2022 - Kravspesifikasjon prøver screeningprogrammet mot livmorhalskreft.pdfpdf626765
2022 Rammeavtale - prøver i screeningprogrammet mot livmorhalskreft.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2022 Rammeavtale - prøver i screeningprogrammet mot livmorhalskreft.pdf2022 Rammeavtale - prøver i screeningprogrammet mot livmorhalskreft.pdfpdf360673
2020 Rammeavtale polikliniske laboratorietjenester.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2020 Rammeavtale polikliniske laboratorietjenester.pdf2020 Rammeavtale polikliniske laboratorietjenester.pdfpdf900281
2020 Kravspesifikasjon - polikliniske laboratorietjenester.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2020 Kravspesifikasjon - polikliniske laboratorietjenester.pdf2020 Kravspesifikasjon - polikliniske laboratorietjenester.pdfpdf482878
Unntaksliste NLK - polikliniske laboratorietjenester.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/Unntaksliste NLK - polikliniske laboratorietjenester.pdfUnntaksliste NLK - polikliniske laboratorietjenester.pdfpdf262325

Psykisk helsevern

​​Psykisk helsevern omfatter spesialisthelsetjenestens undersøkelse og behandling av mennesker med psykiske lidelser. Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med 10 private ideelle virksomheter om kjøp av døgnbehandling og polikliniske konsultasjoner. Modum Bad, Crux Bergfløtt behandlingssenter og Fekjær psykiatriske senter er tildelt vurderingskompetanse, innen de tjenester de har avtale på, og tar imot henvisninger fra de med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.


Fritt behandlingsvalg gjelder også for psykisk helsevern.

CRUX Bergfløtt behndlingssenter - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/CRUX Bergfløtt behndlingssenter - Rammeavtale.pdfCRUX Bergfløtt behndlingssenter - Rammeavtale.pdfpdf734322
CRXU, Bergfløtt behandlingssenter - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/CRXU, Bergfløtt behandlingssenter - Ytelsesavtale.pdfCRXU, Bergfløtt behandlingssenter - Ytelsesavtale.pdfpdf287387
Friskstiftelsen - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Friskstiftelsen - Rammeavtale.pdfFriskstiftelsen - Rammeavtale.pdfpdf759855
Friskstiftelsen - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Friskstiftelsen - Ytelsesavtale.pdfFriskstiftelsen - Ytelsesavtale.pdfpdf61841
Furukollen - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Furukollen - Rammeavtale.pdfFurukollen - Rammeavtale.pdfpdf780881
Furukollen 2022.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Furukollen 2022.pdfFurukollen 2022.pdfpdf55784
Kirkens Bymisjon Larkollen - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Kirkens Bymisjon Larkollen - Rammeavtale.pdfKirkens Bymisjon Larkollen - Rammeavtale.pdfpdf768810
Kirkens Bymisjon, Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem 2022.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Kirkens Bymisjon, Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem 2022.pdfKirkens Bymisjon, Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem 2022.pdfpdf61673
Manifefstsenteret PHV - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Manifefstsenteret PHV - Rammeavtale.pdfManifefstsenteret PHV - Rammeavtale.pdfpdf640966
Manifestsenteret - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Manifestsenteret - Ytelsesavtale.pdfManifestsenteret - Ytelsesavtale.pdfpdf57983
Modum bad PHV - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Modum bad PHV - Rammeavtale.pdfModum bad PHV - Rammeavtale.pdfpdf810377
Modum bad PHV - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Modum bad PHV - Ytelsesavtale.pdfModum bad PHV - Ytelsesavtale.pdfpdf138653
N.K.S. Grefsenlia - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/N.K.S. Grefsenlia - Rammeavtale.pdfN.K.S. Grefsenlia - Rammeavtale.pdfpdf784747
N.K.S. Grefsenlia - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/N.K.S. Grefsenlia - Ytelsesavtale.pdfN.K.S. Grefsenlia - Ytelsesavtale.pdfpdf55795
N.K.S. Østbytunet - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/N.K.S. Østbytunet - Rammeavtale.pdfN.K.S. Østbytunet - Rammeavtale.pdfpdf770512
N.K.S. Østbytunet - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/N.K.S. Østbytunet - Ytelsesavtale.pdfN.K.S. Østbytunet - Ytelsesavtale.pdfpdf67156
Norsk Arbeidshelse AS - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Norsk Arbeidshelse AS - Ytelsesavtale.pdfNorsk Arbeidshelse AS - Ytelsesavtale.pdfpdf89792
Salutis Psykologi - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Salutis Psykologi - Ytelsesavtale.pdfSalutis Psykologi - Ytelsesavtale.pdfpdf59974
Skjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Skjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfSkjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfpdf776115
Skjelfoss psykiatriske senter - Ytelsesavtale tillegg.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Skjelfoss psykiatriske senter - Ytelsesavtale tillegg.pdfSkjelfoss psykiatriske senter - Ytelsesavtale tillegg.pdfpdf69086
Skjelfoss psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Skjelfoss psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfSkjelfoss psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfpdf65186
Stiftelsen Fekjær psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Stiftelsen Fekjær psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfStiftelsen Fekjær psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfpdf658632
Stiftelsen Fekjær psykiatriske senter - Ytelsesavtale tillegg.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Stiftelsen Fekjær psykiatriske senter - Ytelsesavtale tillegg.pdfStiftelsen Fekjær psykiatriske senter - Ytelsesavtale tillegg.pdfpdf72058
Stiftelsen Fekjær psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Stiftelsen Fekjær psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Fekjær psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfpdf102713
Stiftelsen Fekjær, Fekjær psykiatriske senter - Yteslsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Stiftelsen Fekjær, Fekjær psykiatriske senter - Yteslsesavtale.pdfStiftelsen Fekjær, Fekjær psykiatriske senter - Yteslsesavtale.pdfpdf240804

Radiologi​

Rammeavtalen for teleradiologiske tjenester_Unilabs.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Rammeavtalen for teleradiologiske tjenester_Unilabs.pdfRammeavtalen for teleradiologiske tjenester_Unilabs.pdfpdf393864
Teleradiologiske tjenester – konkurransegrunnlag.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Teleradiologiske tjenester – konkurransegrunnlag.pdfTeleradiologiske tjenester – konkurransegrunnlag.pdfpdf282323
Tilleggsavtale - Del 1 - Evidia Norge AS andre halvdel 2022.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Tilleggsavtale - Del 1 - Evidia Norge AS andre halvdel 2022.pdfTilleggsavtale - Del 1 - Evidia Norge AS andre halvdel 2022.pdfpdf464595
Tilleggsavtale - Del 1 - Helsehuset Røntgen AS andre halvdel 2022.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Tilleggsavtale - Del 1 - Helsehuset Røntgen AS andre halvdel 2022.pdfTilleggsavtale - Del 1 - Helsehuset Røntgen AS andre halvdel 2022.pdfpdf460002
Tilleggsavtale - Del 1 - Unilabs Norge AS andre halvdel 2022.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Tilleggsavtale - Del 1 - Unilabs Norge AS andre halvdel 2022.pdfTilleggsavtale - Del 1 - Unilabs Norge AS andre halvdel 2022.pdfpdf469175
Vedlegg 5.1 - Mal for rammeavtalen_del 1.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Vedlegg 5.1 - Mal for rammeavtalen_del 1.pdfVedlegg 5.1 - Mal for rammeavtalen_del 1.pdfpdf392896
Ytelsesavtale RAD - Del 1 - Aleris Røntgen AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Ytelsesavtale RAD - Del 1 - Aleris Røntgen AS.pdfYtelsesavtale RAD - Del 1 - Aleris Røntgen AS.pdfpdf51225
Ytelsesavtale RAD - Del 1 - Helsehuset Røntgen AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Ytelsesavtale RAD - Del 1 - Helsehuset Røntgen AS.pdfYtelsesavtale RAD - Del 1 - Helsehuset Røntgen AS.pdfpdf39157
Ytelsesavtale RAD - Del 1 - Unilabs Norge AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Ytelsesavtale RAD - Del 1 - Unilabs Norge AS.pdfYtelsesavtale RAD - Del 1 - Unilabs Norge AS.pdfpdf51028
Ytelsesavtale RAD - Del 2 PET-CT - Aleris Røntgen AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Ytelsesavtale RAD - Del 2 PET-CT - Aleris Røntgen AS.pdfYtelsesavtale RAD - Del 2 PET-CT - Aleris Røntgen AS.pdfpdf117104

Helse og arbeid

Innen flere av fagområdene som tilbyr behandling innen Helse og arbeid, har Helse Sør-Øst RHF inngått avtaler med private avtaleparter.

Avtalene er forlenget til 31.12.2022.

Helse og arbeid - psykisk helsevern

Arbeidsrettet rehabilitering

Helse og arbeid behandlingstilbud i Helse Sør-Øst

Rehabilitering

Helse Sør-Øst RHF har fra 1.1.2015 inngått løpende avtaler med 30 private rehabiliteringsinstitusjoner innen spesialiserte rehabiliteringstjenester. Avtalen er innen 16 delytelser - kort omtale av alle tjenester de enkelte private institusjoner tilbyr finnes HER

Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdfAvtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdfpdf1068871
Vedlegg 5.1 til Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2017.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Vedlegg 5.1 til Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2017.pdfVedlegg 5.1 til Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2017.pdfpdf556919
Ytelsesavtale 2022 Evjeklinikken.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 Evjeklinikken.pdfYtelsesavtale 2022 Evjeklinikken.pdfpdf29993
Ytelsesavtale 2022 Frisk Utvikling AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 Frisk Utvikling AS.pdfYtelsesavtale 2022 Frisk Utvikling AS.pdfpdf34658
Ytelsesavtale 2022 Godthaab Helse og Rehabilitering.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 Godthaab Helse og Rehabilitering.pdfYtelsesavtale 2022 Godthaab Helse og Rehabilitering.pdfpdf41530
Ytelsesavtale 2022 HLF Briskeby Rehabilitering.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 HLF Briskeby Rehabilitering.pdfYtelsesavtale 2022 HLF Briskeby Rehabilitering.pdfpdf33024
Ytelsesavtale 2022 Høyenhall Helse og Rehabilitering.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 Høyenhall Helse og Rehabilitering.pdfYtelsesavtale 2022 Høyenhall Helse og Rehabilitering.pdfpdf30603
Ytelsesavtale 2022 Idrettens Helsesenter AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 Idrettens Helsesenter AS.pdfYtelsesavtale 2022 Idrettens Helsesenter AS.pdfpdf36430
Ytelsesavtale 2022 LHL-sykehuset Gardermoen.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 LHL-sykehuset Gardermoen.pdfYtelsesavtale 2022 LHL-sykehuset Gardermoen.pdfpdf39492
Ytelsesavtale 2022 MS-senteret Hakadal AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 MS-senteret Hakadal AS.pdfYtelsesavtale 2022 MS-senteret Hakadal AS.pdfpdf29792
Ytelsesavtale 2022 N.K.S Helseshus Akershus as.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 N.K.S Helseshus Akershus as.pdfYtelsesavtale 2022 N.K.S Helseshus Akershus as.pdfpdf30678
Ytelsesavtale 2022 Norsk Diabetsessenter.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 Norsk Diabetsessenter.pdfYtelsesavtale 2022 Norsk Diabetsessenter.pdfpdf30097
Ytelsesavtale 2022 PTØ Gardermoen.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 PTØ Gardermoen.pdfYtelsesavtale 2022 PTØ Gardermoen.pdfpdf33281
Ytelsesavtale 2022 Rehabilieringssenteret AiR AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 Rehabilieringssenteret AiR AS.pdfYtelsesavtale 2022 Rehabilieringssenteret AiR AS.pdfpdf32116
Ytelsesavtale 2022 Ringen Rehabiliteringssenter AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 Ringen Rehabiliteringssenter AS.pdfYtelsesavtale 2022 Ringen Rehabiliteringssenter AS.pdfpdf42583
Ytelsesavtale 2022 Røysumtunet.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 Røysumtunet.pdfYtelsesavtale 2022 Røysumtunet.pdfpdf30122
Ytelsesavtale 2022 Signo Conrad Svendsen senter.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 Signo Conrad Svendsen senter.pdfYtelsesavtale 2022 Signo Conrad Svendsen senter.pdfpdf32864
Ytelsesavtale 2022 Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter.pdfYtelsesavtale 2022 Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter.pdfpdf48215
Ytelsesavtale 2022 Stiftelsen CatoSenteret.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 Stiftelsen CatoSenteret.pdfYtelsesavtale 2022 Stiftelsen CatoSenteret.pdfpdf47402
Ytelsesavtale 2022 Stiftelsen Hernes Institutt.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 Stiftelsen Hernes Institutt.pdfYtelsesavtale 2022 Stiftelsen Hernes Institutt.pdfpdf30033
Ytelsesavtale 2022 Sørlandet rehabiliteringssenter Eiken AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 Sørlandet rehabiliteringssenter Eiken AS.pdfYtelsesavtale 2022 Sørlandet rehabiliteringssenter Eiken AS.pdfpdf38355
Ytelsesavtale 2022 Unicare Bakke AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 Unicare Bakke AS.pdfYtelsesavtale 2022 Unicare Bakke AS.pdfpdf38770
Ytelsesavtale 2022 Unicare Fram AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 Unicare Fram AS.pdfYtelsesavtale 2022 Unicare Fram AS.pdfpdf40020
Ytelsesavtale 2022 Unicare Friskvernklinikken AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 Unicare Friskvernklinikken AS.pdfYtelsesavtale 2022 Unicare Friskvernklinikken AS.pdfpdf40926
Ytelsesavtale 2022 Unicare Hokksund AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 Unicare Hokksund AS.pdfYtelsesavtale 2022 Unicare Hokksund AS.pdfpdf58226
Ytelsesavtale 2022 Unicare Jeløy AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 Unicare Jeløy AS.pdfYtelsesavtale 2022 Unicare Jeløy AS.pdfpdf43699
Ytelsesavtale 2022 Unicare Landaasen AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 Unicare Landaasen AS.pdfYtelsesavtale 2022 Unicare Landaasen AS.pdfpdf42284
Ytelsesavtale 2022 Unicare Steffensrud AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 Unicare Steffensrud AS.pdfYtelsesavtale 2022 Unicare Steffensrud AS.pdfpdf41817
Ytelsesavtale 2022 Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2022 Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS.pdfYtelsesavtale 2022 Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS.pdfpdf49912
Ytelsesavtaler 2022 Avonova Ringerike Rehabilitering.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtaler 2022 Avonova Ringerike Rehabilitering.pdfYtelsesavtaler 2022 Avonova Ringerike Rehabilitering.pdfpdf37797
Ytelsesavtaler 2022 Beitostølen Helsesportsenter.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtaler 2022 Beitostølen Helsesportsenter.pdfYtelsesavtaler 2022 Beitostølen Helsesportsenter.pdfpdf33338
Rituell omskjæring av guttebarn

Helse Sør-Øst RHF har inngått rammeavtale med Parsennklinikken AS i Oslo, om rituell omskjæring av guttebarn med virkning fra 1.mai.2021.
Avtalen gjelder kun barn opp til seks måneder alder hvor lokalbedøvelse er mulig. Aldersbegrensningen er gjort med hensyn til å redusere risiko for komplikasjoner, og behov for mer omfattende anestesi i tråd med faglige anbefalinger.

Parsennklinikken AS kan motta direkte henvendelse fra pasientens foresatte uten henvisning fra lege. I dette tilfelle forutsettes det at Parsennklinikken AS innhenter nødvendig medisinsk informasjon for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Ved henvisning fra føde-/barselavdeling, helsestasjon eller fastlege skal nødvendige medisinske opplysninger inngå. For inngrep, omfattet av lov om rituell omskjæring av gutter, er det krav om egenbetaling fra foresatte for tiden kr. 4000. 

For rituell omskjæring av guttebarn kommer ikke Pasient og brukerettighetsloven kapittel 2 til anvendelse, jf. lov om rituell omskjæring § 3, (2). Det betyr blant annet at tjenesten ikke omfattes av fritt behandlingsvalg, og at pasienter fra andre helseregioner ikke kan benytte seg av denne avtalen.

Kontaktinformasjon:  

Parsennklinikken AS
Majorstuveien 16, 0367 Oslo
Telefon:  22 20 33 75


2021 Ytelsesavtale for Parsennklinikken.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rituell omskjæring av guttebarn/2021 Ytelsesavtale for Parsennklinikken.pdf2021 Ytelsesavtale for Parsennklinikken.pdfpdf49032
Rammeavtale_Parsennklinikken AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rituell omskjæring av guttebarn/Rammeavtale_Parsennklinikken AS.pdfRammeavtale_Parsennklinikken AS.pdfpdf2195154


Spiseforstyrrelser

Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med 2 virksomheter om kjøp av døgnbehandling for behandling av spiseforstyrrelser. Modum Bad, som har et behandlingstilbud til voksne, er tildelt vurderingskompetanse og tar imot henvisninger fra de med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten. Capio Anorexi Senter, som behandler barn og unge, har ikke vurderingskompetanse.

Fritt behandlingsvalg gjelder også for psykisk helsevern.

Capio Anoreksi Senter - Ytelsesavtale tillegg.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Capio Anoreksi Senter - Ytelsesavtale tillegg.pdfCapio Anoreksi Senter - Ytelsesavtale tillegg.pdfpdf69929
Capio Anoreksi Senter - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Capio Anoreksi Senter - Ytelsesavtale.pdfCapio Anoreksi Senter - Ytelsesavtale.pdfpdf58570
Modum bad - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Modum bad - Ytelsesavtale.pdfModum bad - Ytelsesavtale.pdfpdf61636
Capio Anoreksi Senter - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Capio Anoreksi Senter - Rammeavtale.pdfCapio Anoreksi Senter - Rammeavtale.pdfpdf2665477
Modum bad - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Modum bad - Rammeavtale.pdfModum bad - Rammeavtale.pdfpdf810377

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) til befolkningen i regionen. Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med 22 private ideelle virksomheter om kjøp av døgnbehandling og polikliniske konsultasjoner. Blå Kors Sør Borgestadklinikken, Blå Kors Øst Poliklinikk, Trasoppklinikken, Kirkens Bymisjon A-senteret og Incognito klinikk  er tildelt vurderingskompetanse, innen de tjenester de har avtale på, og tar imot henvisninger fra de med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.

Fritt behandlingsvalg gjelder også for TSB.

Blå Kors Sør AS, Borgestadklinikken - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Blå Kors Sør AS, Borgestadklinikken - Ytelsesavtale.pdfBlå Kors Sør AS, Borgestadklinikken - Ytelsesavtale.pdfpdf103881
Blå Kors Sør, Borgestadklinikken - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Blå Kors Sør, Borgestadklinikken - Rammeavtale.pdfBlå Kors Sør, Borgestadklinikken - Rammeavtale.pdfpdf1815924
Blå Kors Øst AS Poliklinikk - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Blå Kors Øst AS Poliklinikk - Rammeavtale.pdfBlå Kors Øst AS Poliklinikk - Rammeavtale.pdfpdf3780381
Blå Kors Øst AS Poliklinikk - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Blå Kors Øst AS Poliklinikk - Ytelsesavtale.pdfBlå Kors Øst AS Poliklinikk - Ytelsesavtale.pdfpdf103240
Blå Kors Øst AS, Blå Kors Behandlingssenter Eina - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Blå Kors Øst AS, Blå Kors Behandlingssenter Eina - Rammeavtale.pdfBlå Kors Øst AS, Blå Kors Behandlingssenter Eina - Rammeavtale.pdfpdf684645
Blå Kors Øst AS, Blå Kors Behandlingssenter Eina - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Blå Kors Øst AS, Blå Kors Behandlingssenter Eina - Ytelsesavtale.pdfBlå Kors Øst AS, Blå Kors Behandlingssenter Eina - Ytelsesavtale.pdfpdf42432
Blå Kors Øst AS, Slemdal - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Blå Kors Øst AS, Slemdal - Rammeavtale.pdfBlå Kors Øst AS, Slemdal - Rammeavtale.pdfpdf632243
Blå Kors Øst, Slemdal - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Blå Kors Øst, Slemdal - Ytelsesavtale.pdfBlå Kors Øst, Slemdal - Ytelsesavtale.pdfpdf89489
Frelsesarmeen Rusomsorg, Behandlingstunet Fetsund - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Frelsesarmeen Rusomsorg, Behandlingstunet Fetsund - Rammeavtale.pdfFrelsesarmeen Rusomsorg, Behandlingstunet Fetsund - Rammeavtale.pdfpdf697122
Frelsesarmeens Rusomsorg Fetsund Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Frelsesarmeens Rusomsorg Fetsund Ytelsesavtale.pdfFrelsesarmeens Rusomsorg Fetsund Ytelsesavtale.pdfpdf89505
Incognito klinikk - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Incognito klinikk - Rammeavtale.pdfIncognito klinikk - Rammeavtale.pdfpdf3671840
Incognito klinikk - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Incognito klinikk - Ytelsesavtale.pdfIncognito klinikk - Ytelsesavtale.pdfpdf95259
Lukas stiftelsen, Skjelfoss Psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Lukas stiftelsen, Skjelfoss Psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfLukas stiftelsen, Skjelfoss Psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfpdf87573
Lukas stiftelsen, Skjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Lukas stiftelsen, Skjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfLukas stiftelsen, Skjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfpdf1913193
Manifestsenteret - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Manifestsenteret - Rammeavtale.pdfManifestsenteret - Rammeavtale.pdfpdf1554507
Manifestsenteret TSB - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Manifestsenteret TSB - Rammeavtale.pdfManifestsenteret TSB - Rammeavtale.pdfpdf2433231
Manifestsenteret TSB- Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Manifestsenteret TSB- Ytelsesavtale.pdfManifestsenteret TSB- Ytelsesavtale.pdfpdf85351
Samtun AS - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Samtun AS - Rammeavtale.pdfSamtun AS - Rammeavtale.pdfpdf3607148
Samtun AS - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Samtun AS - Ytelsesavtale.pdfSamtun AS - Ytelsesavtale.pdfpdf83674
Stiftelsen Fossumkollektivet - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Fossumkollektivet - Rammeavtale.pdfStiftelsen Fossumkollektivet - Rammeavtale.pdfpdf1319926
Stiftelsen Fossumkollektivet - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Fossumkollektivet - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Fossumkollektivet - Ytelsesavtale.pdfpdf85462
Stiftelsen Fredheim - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Fredheim - Rammeavtale.pdfStiftelsen Fredheim - Rammeavtale.pdfpdf688227
Stiftelsen Fredheim - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Fredheim - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Fredheim - Ytelsesavtale.pdfpdf80764
Stiftelsen Kirkens Bymisjon A-senteret - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kirkens Bymisjon A-senteret - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Kirkens Bymisjon A-senteret - Ytelsesavtale.pdfpdf102576
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Origosenteret - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kirkens Bymisjon Origosenteret - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Kirkens Bymisjon Origosenteret - Ytelsesavtale.pdfpdf80458
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Veslelien - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kirkens Bymisjon Veslelien - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Kirkens Bymisjon Veslelien - Ytelsesavtale.pdfpdf81987
Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Origosenteret - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Origosenteret - Rammeavtale.pdfStiftelsen Kirkens Bymisjon, Origosenteret - Rammeavtale.pdfpdf692252
Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Veslelien - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Veslelien - Rammeavtale.pdfStiftelsen Kirkens Bymisjon, Veslelien - Rammeavtale.pdfpdf1913195
Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Veslelien 2022.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Veslelien 2022.pdfStiftelsen Kirkens Bymisjon, Veslelien 2022.pdfpdf86155
Stiftelsen Kirkens bymisjon A-senteret - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kirkens bymisjon A-senteret - Rammeavtale.pdfStiftelsen Kirkens bymisjon A-senteret - Rammeavtale.pdfpdf3424484
Stiftelsen Kvinnekollektivet Arken - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kvinnekollektivet Arken - Rammeavtale.pdfStiftelsen Kvinnekollektivet Arken - Rammeavtale.pdfpdf682234
Stiftelsen Kvinnekollektivet Arken 2022.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kvinnekollektivet Arken 2022.pdfStiftelsen Kvinnekollektivet Arken 2022.pdfpdf86364
Stiftelsen Phoenix - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Phoenix - Rammeavtale.pdfStiftelsen Phoenix - Rammeavtale.pdfpdf1246155
Stiftelsen Phoenix 2022.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Phoenix 2022.pdfStiftelsen Phoenix 2022.pdfpdf85675
Stiftelsen Renåvangen - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Renåvangen - Rammeavtale.pdfStiftelsen Renåvangen - Rammeavtale.pdfpdf684124
Stiftelsen Renåvangen Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Renåvangen Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Renåvangen Ytelsesavtale.pdfpdf84899
Stiftelsen Riisby behandlingssenter - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Riisby behandlingssenter - Rammeavtale.pdfStiftelsen Riisby behandlingssenter - Rammeavtale.pdfpdf648722
Stiftelsen Riisby behandlingssenter Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Riisby behandlingssenter Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Riisby behandlingssenter Ytelsesavtale.pdfpdf85271
Stiftelsen Solliakollektivet - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Solliakollektivet - Rammeavtale.pdfStiftelsen Solliakollektivet - Rammeavtale.pdfpdf660945
Stiftelsen Solliakollektivet - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Solliakollektivet - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Solliakollektivet - Ytelsesavtale.pdfpdf85550
Stiftelsen Valdresklinikken - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Valdresklinikken - Rammeavtale.pdfStiftelsen Valdresklinikken - Rammeavtale.pdfpdf1177237
Stiftelsen Valdresklinikken 2022.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Valdresklinikken 2022.pdfStiftelsen Valdresklinikken 2022.pdfpdf86816
Trasoppklinikken - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Trasoppklinikken - Rammeavtale.pdfTrasoppklinikken - Rammeavtale.pdfpdf2987102
Trasoppklinikken - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Trasoppklinikken - Ytelsesavtale.pdfTrasoppklinikken - Ytelsesavtale.pdfpdf111277
Tyrilistiftelsen - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Tyrilistiftelsen - Rammeavtale.pdfTyrilistiftelsen - Rammeavtale.pdfpdf667501
Tyrilistiftelsen - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Tyrilistiftelsen - Ytelsesavtale.pdfTyrilistiftelsen - Ytelsesavtale.pdfpdf199908


 

 


Inngåelse av avtaler med private institusjoner

Lov om offentlig anskaffelse

Helse Sør-Øst RHF inngår avtaler med private institusjoner etter en anskaffelse som gjennomføres i tråd med lovverket på dette området. Lov om offentlig anskaffelse regulerer åpenhet og gjennomsiktighet i prosessene. Det utarbeides alltid konkurransegrunnlag og klare spesifikasjoner av hva som skal kjøpes. Hvilke kriterier institusjonene som levere tilbud blir evaluert etter, er alltid kjent på forhånd.

Ny anskaffelse gjøres kjent gjennom den offentlig portalen for anskaffelser, Doffin.

Går til Doffin

Rammeavtaler og ytelsesavtaler

Det inngås som regel rammeavtaler med leverandørene innenfor en periode. Det er også inngått mer langsiktig, løpende avtaler - innenfor for eksempel rehabilitering og rusbehandling.

Rammeavtalen beskriver overordnet hvordan avtalen mellom partene skal være, og hva som skal kjøpes. Ytelsesavtalene beskriver konkret hva som skal leveres av tjenester for det enkelte år.

Det er mulig å få se alle avtaledokumenter, men disse er sladdet i henhold til taushetspliktbestemmelsene om forretningshemmeligheter. (§13 i offentl. Jf § 13 1. ledd nr 2 i forvaltningsloven).

Innsyn i avtaler gjøres på ordinær måte gjennom postmottaket.Om å bli avtalepart

Ønsker dere å inngå avtale med Helse Sør-Øst RHF om leveranse av helsetjenester?

Ved inngåelse av avtaler med private leverandører plikter Helse Sør-Øst RHF å følge Lov og forskrift om offentlig anskaffelse.

Alle anskaffelser Helse Sør-Øst RHF ønsker å foreta må kunngjøres på Doffin. Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

For å sikre at din bedrift ikke går glipp av interessante konkurranser kan dere opprette et abonnement på Doffin.no. Dere vil da motta en varsling når det lyses ut en konkurranse som dere som leverandør kan være interessert i å delta i.

Informasjon om anskaffelser og retningslinjer for dere som ønsker å gi et tilbud som leverandør finnes på DIFI – direktoratet for forvaltning og IT. Helse Sør-Øst RHF har inngått flere løpende avtaler innen ulike fagområder.

Det er ikke mulig å gi tilbud utenfor offentliggjorte konkurranser, eller på andre tjenester enn den Helse Sør-Øst RHF ber om i konkurranse.

Ønsker dere å bli avtalespesialist?

Avtalespesialister er privatpraktiserende leger eller psykologer/psykiatere som får driftstilskudd fra staten. Hver enkelt avtalespesialist har en individuell avtale med de regionale helseforetakene For å få hjemmel som avtalespesialist i Helse Sør-Øst RHF må det foreligge norsk spesialistgodkjenning innen det enkelte fagfelt. Ledige hjemler blir kunngjort i Tidsskriftet for Den norske legeforening, Tidsskrift for norsk psykologforening og på www.legejobber.no

Ønsker dere å bli fritt behandlingsvalg-leverandør?

Ordningen fritt behandlingsvalg (FBV) ble innført 1. november 2015. Den innebærer at pasientene har muligheten til å velge hvor de ønsker å motta behandling, blant offentlige virksomheter og godkjente private aktører. Det er HELFO som godkjenner FBV-leverandører.

Fant du det du lette etter?