Foretaksmøte om Kongsvinger sykehus

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst har besluttet at Kongsvinger sykehus skal overføres til Akershus universitetssykehus HF fra 1. januar 2019. Fødetilbudet i Kongsvinger skal videreføres som i dag.

Foretaksmøtet viste til at det er gjennomført en åpen og grundig utredning i saken. Kommunene som bruker Kongsvinger sykehus og brukerne ved Kongsvinger sykehus har ønsket at sykehuset blir en del av Akershus universitetssykehus. Styret i Helse Sør-Øst pekte på utfordringer og risiko knyttet til IKT-infrastrukturen og kapasiteten innen psykisk helsevern, og anbefalte at Kongsvinger sykehus skulle tilhøre Sykehuset Innlandet.

 - Dette har vært en vanskelig sak. Både jeg og mitt styre har vært tydelige på at det vil være fordeler og ulemper både med å beholde dagens foretakstilhørighet i Innlandet sykehusområde og ved å overføre Kongsvinger sykehus til Akershus sykehusområde. Vi tar foretaksmøtets beslutning til etterretning og vil i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF sette i gang et arbeid for å sikre en trygg og god overføring av Kongsvinger sykehus. Sammen skal vi gjøre vårt beste for at pasientene i Kongsvingerregionen får et godt spesialisthelsetjenestetilbud med høy kvalitet, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

 

Lenker:

Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet (regjeringen.no)Foreløpig protokoll fra foretaksmøte (regjeringen.no)Styresak 068-2017Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 15. juni 2017 Nettsak om Kongsvingers tilknytning