Utlysning av midler til tjenesteinnovasjon

Helse Sør-Øst RHF lyser nå ut inntil 15 millioner kroner til tjenesteinnovasjon i regionen i en åpen konkurranse. 

​​Prinsipper for utlysningen

Støtte vil bli gitt til prosjekter som har relevans for viktige satsingsområder som er beskrevet i Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst: 

 1. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring
  Nye arbeidsformer som gjør bedre bruk av teknologi og understøtter økt brukerstyring.
 2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 
  Samarbeid innad i spesialisthelsetjenesten og mellom tjenestenivåene, overfor pasienter med (store) behandlingsbehov over tid.
 3. Redusere uønsket variasjon 
  Reduksjon i uønsket variasjon i kvalitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet, herunder legge til rette for samvalg.
 4. Mer tid til pasientrettet arbeid
  Tiltak/organisering som kan gi leger, sykepleiere og annet behandlingspersonell mer tid til pasientene.

Hvem ka​n søke?

Prosjektleder må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i regionen eller et privat, ideelt sykehus som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Søknaden skal fremmes gjennom søkerinstitusjonen, og en eventuell tildeling vil bli utbetalt til institusjonen øremerket prosjektet. Søknadsfrist er mandag 20. september 2021 kl. 16.