Vurderer organiseringen av de prehospitale tjenestene

Helse Sør-Øst RHF ønsker at de prehospitale tjenestene i regionen skal bli mer samordnet. Målet er å gi befolkningen enda større trygghet for at de får kompetent og rask hjelp når de trenger det. 

Gul ambulanse foran garasje
Foto: Sykehuset i Vestfold

De siste årene har antall ambulanseoppdrag økt med 3–4 prosent hvert år, og antall henvendelser til nødnumrene 113 og 116117 (legevakt) har vært høyere enn befolkningsveksten tilsier.

– Kravene og forventningene til de prehospitale tjenestene kommer til å øke ytterligere i årene framover, og det er derfor nødvendig at vi vurderer organiseringen, sier avdelingsdirektør for somatikk og rehabilitering i Helse Sør-Øst RHF, Anders Debes. Han sier det er viktig at tjenesten driftes effektivt med tanke på ressursbruk og kostnader, og at det må legges til rette for god faglig utvikling.

– Utviklingen medfører blant annet økte krav til kompetanse og profesjonalitet i AMK-sentralene, og vi må vurdere om dagens organisering er den riktige for fremtiden, sier Debes.

Det er i dag fem AMK-sentraler i Helse Sør-Øst, og disse har varierende aktivitet og størrelse på opptaksområdet.

Helse Sør-Øst har startet et prosjekt som skal utrede organiseringen av de prehospitale tjenestene. Prosjektet skal vurdere organisering og beredskap av AMK-sentraler, geografiske ansvarsområder, faglig utvikling og kvalitet, og utnyttelse av de samlede ambulanse- og pasientreiseressursene. Organisering av luftambulansetjenesten er allerede gjennomført og er derfor ikke en del av denne utredningen.

Målet med prosjektet er at​

  • pasientene skal motta rask og nødvendig helsehjelp
  • helsepersonellet skal ha nødvendig kompetanse
  • det sikres riktig og kostnadseffektiv ressursbruk
  • den akuttmedisinske kjeden er standardisert, sammenhengende og velfungerende
  • tjenestene understøttes av formålstjenlige og velfungerende IKT-løsninger

Arbeidet med utredningen vil pågå i om lag ett år.