To hender holder to puslebrikker

Konsernrevisjonen

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (konsernrevisjonen) er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon. Den har ansvar for internrevisjon i det regionale helseforetaket og i helseforetakene som det regionale helseforetaket eier. Internrevisjonens formål er å fremme og beskytte organisasjonens verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt. 

Konsernrevisjonen skal bidra til læring og forbedring i det enkelte helseforetak og på tvers av foretaksgruppen i Helse Sør-Øst. Revisjonene skal skape innsikt og gi grunnlag for forbedring gjennom god kommunikasjon og godt samarbeid, og ved å dele erfaringer og læringspunkter. 

Konsernrevisjonen er organisert under styret for Helse Sør-Øst RHF og rapporterer funksjonelt til styrets revisjonsutvalg og administrativt til administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF.

Konsernrevisjonens ansvar ​​​​​og oppgaver

Konsernrevisjonens ansvar og oppgaver følger av Helseforetaksloven § 37a og instruks fastsatt av styret for Helse Sør-Øst RHF. Administrerende direktør ved det enkelte helseforetak har plikt til å sørge for at det etableres god intern styring og kontroll med virksomheten. Styret skal se til at ansvaret blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Konsernrevisjonens rolle er å støtte styret og ledelsen ved å vurdere intern styring og kontroll slik at det er rimelig sikkerhet for at foretaksgruppen oppnår fastsatte målsettinger, rapporterer pålitelig styringsinformasjon og etterlever lov- og regelverk. 

Konsernrevisjonen skal bidra til forbedring i prosessene for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll. Dette gjøres gjennom en systematisk, strukturert og risikobasert metode, og gjennom dialog og samhandling med de administrerende direktørene. Kunnskap fra revisjonene om årsaker og konsekvenser av svakheter og mangler skal gjøres tilgjengelig for helseforetakene i deres arbeid for å skape læring og oppnå forbedringer.

Konsernrevisjonen skal gjennom revisjonsarbeidet bidra til å forebygge og eventuelt avdekke misligheter. Innenfor rammene av anerkjente standarder kan konsernrevisjonen påta seg rådgivningsoppgaver innenfor sitt kompetanseområde, når dette er godkjent av revisjonsutvalget.

Konsernrevisjonen skal være en pådriver for faglige kontaktmøter hvor det legges til rette for læring, erfaringsutveksling og gjensidig informasjonsutveksling. Kontaktmøter holdes både blant medarbeidere som arbeider med internrevisjonsfaglige problemstillinger i foretaksgruppen og mellom internrevisjonene i de regionale helseforetakene. Faglige kontaktmøter for medarbeidere i foretaksgruppen arrangeres normalt to ganger årlig.

Instruks for konsernrevisjonen (PDF)

​Konsernrevisjonens oppdragsgiver

​​Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner konsernrevisjonens revisjonsplan. I tråd med Helseforetaksloven § 21a er det etablert et revisjonsutvalg. Styret har gjennom instruks gitt revisjonsutvalget i oppgave å utøve oppdragsgiverrollen innenfor rammen som er vedtatt i revisjonsplan og konsernrevisjonens budsjett. Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Sør-Øst RHF og skal bidra til å ivareta styrets tilsyns- og kontrollfunksjon. 

Dersom det oppstår vesentlige endringer som påvirker risikovurderingene som er lagt til grunn for revisjonsplanen, kan revisjonsutvalget godkjenne ad hoc-revisjoner og nye rådgivningsoppdrag i planperioden. Hvordan arbeider kons​​​e​​​rnrevisjonen?

​Konsernrevisjonen baserer sitt arbeid på etiske regler, kjerneprinsipper og standarder for utøvelse av internrevisjon, samt definisjon av internrevisjon som er fastsatt av The Institute of Internal Auditors (IlA) og som forvaltes av IIA Norge. 

Hvert år utarbeider konsernrevisjonen en revisjonsplan som godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF. Revisjonsplanen er basert på risikovurderinger knyttet opp mot overordnede strategier og mål for foretaksgruppen. Konsernrevisjonen skal legget til rette for åpen og god kommunikasjon om innspill til revisjonsplanen fra styret i helseforetakene. Administrerende direktør i det regionale helseforetaket kan foreslå revisjoner i underliggende helseforetak og i virksomheter som det regionale helseforetaket eier eller har avtale med.

Konsernrevisjonen rapporterer resultatet av revisjonsarbeidet til styret i Helse Sør-Øst RHF i egen årsrapport. Konsernrevisjonen kan med hjemmel i helseforetaksloven § 37a, 4. ledd, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som den finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. Alle som utfører arbeid for konsernrevisjonen, også midlertidig tilsette og eksterne ressurser, har taushetsplikt.

Et ordinært revisjons- og rådgivningsoppdrag skal planlegges, gjennomføres, kommuniseres og følges opp. Konsernrevisjonen skal legge til rette for god samhandling og forutsigbarhet i de i fire fasene:

1. Pl​​​a​nlegge r​​evisjonsopp​​​draget

​Arbeidet starter med innledende undersøkelser for å kunne lage en oppdragsplan. Oppdragsplanen er rammen for revisjonsoppdraget. Denne beskriver mål og problemstillinger, omfang og undersøkelsesmetoder, foreløpig tidsplan samt ressurser og kompetanse som kreves for å gjennomføre oppdraget. Oppdragsplanen godkjennes av revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst RHF. Deretter utarbeider revisjonsteamet et mer detaljert revisjonsprogram.

Helseforetaket som revideres mottar et brev med varsel om revisjon. Her fremkommer formålet med revisjonsoppdraget. Vedlagt brevet følger en oppdragsplan. Konsernrevisjonen ber om en kontaktperson som kan bistå med praktisk tilrettelegging og å hente inn nødvendig dokumentasjon.

Innledende møter og oppstartaktiviteter for å utveksle informasjon blir tilpasset og avtalt med helseforetaket. Dokumentasjon oversendes etter nærmere avtale.

2. ​​Gjennom​føre revisjonshandlinger 

​Informasjon blir samlet inn og tilstanden på området som skal undersøkes blir vurdert nærmere. Konsernrevisjonen kombinerer flere undersøkelsesmetoder. Vanlige metoder er dokumentgjennomgang, intervjuer, prosessgjennomgang, testing og undersøkelser av praksis, demonstrasjon av verktøy, spørreundersøk​elser og observasjon i møter. Resultatet av undersøkelsene blir vurdert opp mot kriterier for god intern styring og kontroll. 

​3. Kom​mu​nisere resultater

Konsernrevisjonen og det reviderte helseforetaket avtaler en hensiktsmessig prosess for å verifisere at revisjonens faktagrunnlag er korrekt. Dialogmøte med nøkkelpersoner kan være et alternativ. Utkast til rapport sendes til helseforetaket slik at eventuelle feil i faktagrunnlaget blir rettet opp. Samtidig får helseforetaket anledning til å komme med presiseringer og gi tilleggsinformasjon som kan ha betydning for konsernrevisjonens vurderinger og konklusjoner. Etter dette blir det utarbeidet en endelig rapport som sendes til styret og administrerende direktør i helseforetaket. Styret behandler revisjonsrapporten og helseforetakets plan for hvordan anbefalingene vil bli ivaretatt.

Eventuell alvorlig svikt eller mangler som blir kjent under gjennomføring av revisjonen, vil umiddelbart bli meddelt administrerende direktør.

Konsernrevisjonen presenterer som oftest revisjonsrapporten for styret og ledelsen i helseforetaket. Dersom det er et ønske fra helseforetaket, bidrar konsernrevisjonen i det påfølgende forbedringsarbeidet med å dele sine erfaringer og vurderinger.

Resultatet av gjennomførte revisjoner i helseforetakene blir lagt frem for revisjonsutvalget, som orienterer styret i Helse Sør-Øst RHF.

​​4. ​Følge opp​ fremdrift i forbedringsarbeidet etter gjennomført revisjon 

​​​Konsernrevisjonen følger årlig opp forbedringsarbeidet etter revisjoner. Oppfølgingen starter normalt året etter at revisjonen er gjennomført, og starter gjerne tidlig i 3. kvartal. Konsernrevisjonen ber om å få tilsendt dokumentasjon som viser status for planlagte tiltak. Ofte gjennomføres et oppfølgingsmøte med helseforetaket. Resultatene fra oppfølgingen inngår i en samlet rapport til revisjonsutvalget.

Aktuelle helseforetak mottar et brev med varsel om oppfølging av intern revisjon gjennomført av konsernrevisjonen. Konsernrevisjonen ber om at det blir oppnevnt en kontaktperson som kan bistå i arbeidet. Resultatene fra oppfølgingen oppsummeres i eget brev til helseforetaket. Her fremgår det om revisjonen avsluttes fra konsernrevisjonens side, eller om det er forbedringsarbeid som vil bli fulgt opp neste år.​

​​Gjensidige forv​​entninger

​​​​​​Du skal forvente at konsernrevisjonen:​

 • ​​​normalt varsler om revisjonen i forkant
 • planlegger revisjonen på en måte som gjør det mulig å gjennomføre den effektivt og skånsomt
 • opptre saklig og profesjonelt, lytter og utfordrer
 • holder øverste leder i helseforetaket godt orientert om fremdrift
 • sender utkast til rapport for verifikasjon, kommentarer og tilbakemeldinger
 • bidrar til læring og forbedring knyttet til revisjonen 
 • alle som utfører arbeid for konsernrevisjonen, også eksterne ressurser, ivaretar taushetsplikten

​​​​​​Konsernrevisjonen forventer at:​ 

 • ​oppnevnte kontaktperson har kapasitet og forutsetninger til å bistå med å oversende dokumentasjon og legge til rette for praktisk gjennomføring av revisjon​ 
 • etterspurt dokumentasjon blir oversendt innen frist eller så raskt som mulig
 • helseforetaket setter av nødvendig tid og ressurser for å bidra til en effektiv gjennomføring av revisjonen
 • ​utkast til rapport blir behandlet slik at faktiske feil, tilleggsopplysninger, merknader og lignende, kommer frem før endelig rapport utarbeides
 • ledere og medarbeidere bidrar til god dialog med gjensidig respekt for hverandres rolle og oppgaver

​Revisjonsplaner for k​​onsernrevis​jonen​​

Revisjonsplan 2022 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Annet/Revisjonsplan 2022 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfRevisjonsplan 2022 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfpdf750222
Revisjonsplan 2023 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Annet/Revisjonsplan 2023 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfRevisjonsplan 2023 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfpdf908084

Ansatte i​​ konsernrevisjonen

Espen Anderssen , konsernrevisor

Anders Blix, internrevisor

Esa Leporanta, revisjonsleder IKT

Hans Petter Eide, senior internrevisor

Hanne Bjørnstad Eide, internrevisor

Marianne Enger, internrevisor

Tove Farstad, senior internrevisor

Torun Vedal Melhus, internrevisor

Signe Sagabraaten, internrevisor


Rapporter

Rapporter etter gjennomført arbeid i 2022Rapporter etter gjennomført arbeid i 2021Rapporter etter gjennomført arbeid i 2020

Rapporter etter gjennomført arbeid i 2019

Rapporter etter gjennomført arbeid i 2018

Revisjonsrapport 9-2018 Vold og trusler mot helsepersonell.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2018/Revisjonsrapport 9-2018 Vold og trusler mot helsepersonell.pdfRevisjonsrapport 9-2018 Vold og trusler mot helsepersonell.pdfpdf736458
Revisjonsrapport 3_2018 Forvaltning av programvarelisenser.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2018/Revisjonsrapport 3_2018 Forvaltning av programvarelisenser.pdfRevisjonsrapport 3_2018 Forvaltning av programvarelisenser.pdfpdf477033
Revisjonsrapport 4-2018_Uønsket variasjon.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2018/Revisjonsrapport 4-2018_Uønsket variasjon.pdfRevisjonsrapport 4-2018_Uønsket variasjon.pdfpdf1285963
Revisjonsrapport 5-2018 Vold og trusler mot helsepersonell.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2018/Revisjonsrapport 5-2018 Vold og trusler mot helsepersonell.pdfRevisjonsrapport 5-2018 Vold og trusler mot helsepersonell.pdfpdf679325
Revisjonsrapport 6-2018 Forutsigbar og likeverdig helsehjelp - BUP.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2018/Revisjonsrapport 6-2018 Forutsigbar og likeverdig helsehjelp - BUP.pdfRevisjonsrapport 6-2018 Forutsigbar og likeverdig helsehjelp - BUP.pdfpdf705866

Rapportert etter gjennomført arbeid i 2017

Revisjon Tverrfaglig spesialisert rusbehandling - rettighetsvurderinger.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon Tverrfaglig spesialisert rusbehandling - rettighetsvurderinger.pdfRevisjon Tverrfaglig spesialisert rusbehandling - rettighetsvurderinger.pdfpdf1025252
Revisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Martina Hansens hospital.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Martina Hansens hospital.pdfRevisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Martina Hansens hospital.pdfpdf526560
Revisjonsrapport 12-2017_Forvaltning av GAT.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjonsrapport 12-2017_Forvaltning av GAT.pdfRevisjonsrapport 12-2017_Forvaltning av GAT.pdfpdf845701
Revisjon av tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Stiftelsen Fossumkollektivet.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon av tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Stiftelsen Fossumkollektivet.pdfRevisjon av tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Stiftelsen Fossumkollektivet.pdfpdf809108
Revisjon av tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Phoenix Haga.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon av tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Phoenix Haga.pdfRevisjon av tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Phoenix Haga.pdfpdf733612
Revisjonsrapport 14_2017_Revmatismesykehuset_Lillehammer_KRHSØ.PDFhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjonsrapport 14_2017_Revmatismesykehuset_Lillehammer_KRHSØ.PDFRevisjonsrapport 14_2017_Revmatismesykehuset_Lillehammer_KRHSØ.PDFpdf696868
Oppsummerende rapport Likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Oppsummerende rapport Likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdfOppsummerende rapport Likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdfpdf1076002
Revisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Diakonhjemmet Sykehus.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Diakonhjemmet Sykehus.pdfRevisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Diakonhjemmet Sykehus.pdfpdf1153813
Revisjon avtalelojalitet behandlingshjelpemidler ved Sykehusinnkjøp HF og Sørlandet Sykehus HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon avtalelojalitet behandlingshjelpemidler ved Sykehusinnkjøp HF og Sørlandet Sykehus HF.pdfRevisjon avtalelojalitet behandlingshjelpemidler ved Sykehusinnkjøp HF og Sørlandet Sykehus HF.pdfpdf880121
Revisjon av tiltaksarbeid etter revisjoner ved Sykehuset i Vestfold HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon av tiltaksarbeid etter revisjoner ved Sykehuset i Vestfold HF.pdfRevisjon av tiltaksarbeid etter revisjoner ved Sykehuset i Vestfold HF.pdfpdf671195
Revisjon av legemidler ved Sykehuset Innlandet HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon av legemidler ved Sykehuset Innlandet HF.pdfRevisjon av legemidler ved Sykehuset Innlandet HF.pdfpdf732438
Revisjon av forvaltning av programvarelisenser ved Sykehuspartner HF, Oslo Universitetssykehus HF og Sykehuset i Telemark HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon av forvaltning av programvarelisenser ved Sykehuspartner HF, Oslo Universitetssykehus HF og Sykehuset i Telemark HF.pdfRevisjon av forvaltning av programvarelisenser ved Sykehuspartner HF, Oslo Universitetssykehus HF og Sykehuset i Telemark HF.pdfpdf584843
Revisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Sørlandet Sykehus.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Sørlandet Sykehus.pdfRevisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Sørlandet Sykehus.pdfpdf1157703
Revisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Vestre Viken HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Vestre Viken HF.pdfRevisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Vestre Viken HF.pdfpdf1155000
Revisjon Legemidler ved Oslo universitetssykehus.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon Legemidler ved Oslo universitetssykehus.pdfRevisjon Legemidler ved Oslo universitetssykehus.pdfpdf634761
Revisjon av tiltaksarbeid etter revisjoner ved Akershus universitetssykehus.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon av tiltaksarbeid etter revisjoner ved Akershus universitetssykehus.pdfRevisjon av tiltaksarbeid etter revisjoner ved Akershus universitetssykehus.pdfpdf818424
Revisjon Korridorpasienter ved Sykehuset Telemark HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon Korridorpasienter ved Sykehuset Telemark HF.pdfRevisjon Korridorpasienter ved Sykehuset Telemark HF.pdfpdf751495

Rapporter etter gjennomført arbeid i 2016

Revisjon Legemidler ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon Legemidler ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.pdfRevisjon Legemidler ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.pdfpdf397990
Revisjon Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen ved Oslo universitetssykehus.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen ved Oslo universitetssykehus.pdfRevisjon Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen ved Oslo universitetssykehus.pdfpdf729238
Revisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp Sykehuset Østfold HF.PDFhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp Sykehuset Østfold HF.PDFRevisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp Sykehuset Østfold HF.PDFpdf1099619
Revisjon Prosess for risikostyring i Digital fornying Helse Sør-Øst.PDFhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon Prosess for risikostyring i Digital fornying Helse Sør-Øst.PDFRevisjon Prosess for risikostyring i Digital fornying Helse Sør-Øst.PDFpdf701119
Revisjon legemidler Akershus universitetssykehus HF.PDFhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon legemidler Akershus universitetssykehus HF.PDFRevisjon legemidler Akershus universitetssykehus HF.PDFpdf479484
Revisjon korridorpasienter Vestre Viken HF.PDFhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon korridorpasienter Vestre Viken HF.PDFRevisjon korridorpasienter Vestre Viken HF.PDFpdf816591
Revisjon Kvalitetssystem og praksis for rettighetstildeling ved Modum Bad.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon Kvalitetssystem og praksis for rettighetstildeling ved Modum Bad.pdfRevisjon Kvalitetssystem og praksis for rettighetstildeling ved Modum Bad.pdfpdf706000
Revisjon Pasienter får helsehjelp innen fastsatt tid ved Sykehuset i Vestfold HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon Pasienter får helsehjelp innen fastsatt tid ved Sykehuset i Vestfold HF.pdfRevisjon Pasienter får helsehjelp innen fastsatt tid ved Sykehuset i Vestfold HF.pdfpdf825429
Revisjon Leverandørenes tilgang til helse- og personopplysninger i Medisinsk-teknisk utstyr (MTU) ved Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon Leverandørenes tilgang til helse- og personopplysninger i Medisinsk-teknisk utstyr (MTU) ved Sykehuset Østfold HF.pdfRevisjon Leverandørenes tilgang til helse- og personopplysninger i Medisinsk-teknisk utstyr (MTU) ved Sykehuset Østfold HF.pdfpdf598665
Revisjon av Sørlandet sykehus HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen/Revisjon av Sørlandet sykehus HF.pdfRevisjon av Sørlandet sykehus HF.pdfpdf721606
Revisjon Endret organisasjonsmodell Sørlandet sykehus HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon Endret organisasjonsmodell Sørlandet sykehus HF.pdfRevisjon Endret organisasjonsmodell Sørlandet sykehus HF.pdfpdf459430
Revisjon av tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorganisasjonene i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon av tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorganisasjonene i Helse Sør-Øst RHF.pdfRevisjon av tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorganisasjonene i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf577355
Revisjon av Sykehuset Innlandet HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen/Revisjon av Sykehuset Innlandet HF.pdfRevisjon av Sykehuset Innlandet HF.pdfpdf712554
Revisjon Kjøp og innleie av ressurser til det regionale programmet Digital fornying.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon Kjøp og innleie av ressurser til det regionale programmet Digital fornying.pdfRevisjon Kjøp og innleie av ressurser til det regionale programmet Digital fornying.pdfpdf961313
Revisjon tilgjengelige helsetjenester Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon tilgjengelige helsetjenester Akershus universitetssykehus HF.pdfRevisjon tilgjengelige helsetjenester Akershus universitetssykehus HF.pdfpdf885998

Rapporter etter gjennomført arbeid i 2015

Revisjon Tilgjengelige helsetjenester Oslo universitetssykehus HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2015/Andre revisjoner/Revisjon Tilgjengelige helsetjenester Oslo universitetssykehus HF.pdfRevisjon Tilgjengelige helsetjenester Oslo universitetssykehus HF.pdfpdf929663
Revisjon Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen ved Sykehuset Telemark HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2015/Andre revisjoner/Revisjon Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen ved Sykehuset Telemark HF.pdfRevisjon Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen ved Sykehuset Telemark HF.pdfpdf632009
Revisjon av Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2015/Revisjoner av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyring/Revisjon av Akershus universitetssykehus HF.pdfRevisjon av Akershus universitetssykehus HF.pdfpdf832901
Revisjon av Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2015/Revisjoner av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyring/Revisjon av Sunnaas sykehus HF.pdfRevisjon av Sunnaas sykehus HF.pdfpdf780342
Revisjon av Sykehusapotekene HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2015/Revisjoner av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyring/Revisjon av Sykehusapotekene HF.pdfRevisjon av Sykehusapotekene HF.pdfpdf505568
Revisjon av Sørlandet sykehus HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2015/Revisjoner av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyring/Revisjon av Sørlandet sykehus HF.pdfRevisjon av Sørlandet sykehus HF.pdfpdf798025
Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2015/Andre revisjoner/Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF.pdfRevisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF.pdfpdf509752
Revisjon ved nytt Østfoldsykehus.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2015/Andre revisjoner/Revisjon ved nytt Østfoldsykehus.pdfRevisjon ved nytt Østfoldsykehus.pdfpdf407419

Tidligere revisjoner

I 2014 ble det gjennomført revisjoner i Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Telemark HF, Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF og Oslo universitetssykehus HF,

I tillegg ble det gjennomført revisjoner av områdene:

 • kompetansestyring
 • ressursstyring
 • utskrivning
 • virksomhetsstyring

I 2012 og 2013 ble det gjort mye arbeid innenfor det pasientadminisrative området. Konsernrevisjonen gjorde revisjoner i 2012 som ble fult opp igjen ett år senere innen intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet ved Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet sykehus HF og ved Vestre Viken HF.

Det ble også gjort revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS, samt revisjon av rutiner for henvisninger mellom Ringerike Sykehus v/Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus HF.

Årsrapporter fra konsernrevisjonen

Årsrapport konsernrevisjonen 2021.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Annet/Årsrapport konsernrevisjonen 2021.pdfÅrsrapport konsernrevisjonen 2021.pdfpdf1198245
Årsrapport konsernrevisjonen 2020.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Annet/Årsrapport konsernrevisjonen 2020.pdfÅrsrapport konsernrevisjonen 2020.pdfpdf962517
Årsrapport konsernrevisjonen 2019.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Annet/Årsrapport konsernrevisjonen 2019.pdfÅrsrapport konsernrevisjonen 2019.pdfpdf690988
Årsrapport konsernrevisjonen 2018.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Annet/Årsrapport konsernrevisjonen 2018.pdfÅrsrapport konsernrevisjonen 2018.pdfpdf717143
Årsrapport konsernrevisjonen 2017.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Annet/Årsrapport konsernrevisjonen 2017.pdfÅrsrapport konsernrevisjonen 2017.pdfpdf1037949
Årsrapport konsernrevisjonen 2016.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Annet/Årsrapport konsernrevisjonen 2016.pdfÅrsrapport konsernrevisjonen 2016.pdfpdf556069
Årsrapport konsernrevisjonen 2015.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Annet/Årsrapport konsernrevisjonen 2015.pdfÅrsrapport konsernrevisjonen 2015.pdfpdf609340


Fant du det du lette etter?