Stetoskop og illustrasjon av hjerte

Digitalisering og e-helse

Go​d utnyttelse av teknologi er viktig for at helsetjenesten skal bli bedre og mer effektiv på en sikker måte og for at helsepersonell skal kunne bruke mer tid til direkte pasientkontakt og behandling. Digitale tjenester skal gjøre kontakten med helsetjenesten enklere og bidra til at innbyggerne opplever helsetjenesten som tilgjengelig.

Delstrategi teknologiområdet


Regional delstrategi for teknologiområdet understøtter regional utviklingsplan. Delstrategien har som mål å realisere det nasjonale målbildet om én innbygger – én journal, og å ta i bruk ny teknologi for bedre helsehjelp.

Regionale IKT-prosjekter

​De regionale IKT-prosjektene skal bidra til å utvikle spesialisthelsetjenesten og støtte opp under regional utviklingsplan.  Prosjektene gjennomføres i samarbeid med helseforetakene og er organisert i fem delporteføljer.

Les mer om prosjektene i de de ulike delporteføljene

Tertialrapportering

Teknologi og e-helse leverer tre tertialrapporter årlig til styret i Helse Sør-Øst på de styregodkjente regionale IKT-prosjektene. 

Tertialrapportene inneholder status, fremdrift og økonomi på prosjektene, samt de viktigste risikoene med status og tiltaksbeskrivelse. Videre inneholder tertialrapportene en oppsummering fra vår eksterne kvalitetssikrer på det arbeidet som pågår med den regionale IKT-porteføljen, og vår status og tiltak for å svare ut de områdene eksterne kvalitetssikrer mener Helse Sør-Øst bør prioritere for å forbedre gjennomføringen av prosjektene i den regionale IKT-porteføljen.

Nr 1 2022 Tertialrapport for regionale IKT prosjekter (PDF)Nr 3 2021 Tertialrapport for regionale IKT prosjekter (PDF)Nr 2 2021 Tertialrapport for regionale IKT prosjekter (PDF) Nr 1 2021 Tertialrapport for regionale IKT prosjekter (PDF)Nr 3 2020 Tertialrapport for regionale IKT prosjekter (PDF)Nr 2 2020 Tertialrapport for regionale IKT prosjekter (PDF) Nr 1 2020 Tertialrapport for regionale IKT prosjekter (PDF)

​​

Regionale IKT-løsninger

I de siste ti årene har Helse Sør-Øst RHF innført ny informasjonsteknologi og en rekke nye elektroniske pasientjournalløsninger. 

Felles journalløsninger

For å skape gode pasientforløp kreves en helhetlig tilnærming der pasientforløp, arbeidsflyt i sykehuset og teknologi ses i sammenheng. I Helse Sør-Øst RHF arbeider vi med å videreutvikle de regionale elektroniske journalløsningene i samarbeid med helseforetakene, Sykehuspartner og underleverandører. Det er viktig at journalløsningene er en støtte i helsepersonells arbeidshverdag. Et sentralt spørsmål er derfor hvordan elektroniske journalløsninger kan understøtte beste praksis og slik redusere uønsket variasjon i pasientbehandlingen.

Pasientens helsetjeneste

Et annet område vi jobber med, er å konkretisere innholdet i visjonen om pasientens helsetjeneste. Fokus er hvordan pasienter kan ta større medansvar i egen behandling og samtidig føle seg ivaretatt av helsevesenet. Hva må til for at pasienter som følges opp av spesialisthelsetjenesten, kan være mest mulig hjemme og samtidig motta god behandling? Hvordan kan pasientens behov styre mer av kontakten med sykehuset, heller enn at oppfølgingen må skje på et forhåndsavtalt tidspunkt?

Smidig samarbeid med kommuner og fastleger

Et tredje viktig område vi har fokus på er hvordan spesialisthelsetjenesten kan få til et mer smidig samarbeid med kommuner og fastleger. Vi arbeider for bedre samhandling om pasienten, uavhengig av om det er fastlege, kommunehelsetjeneste eller sykehus som har behandlingsansvaret. Viktige tiltak er å gjøre pasientjournalen tilgjengelig for helsepersonell både ved andre sykehus og på tvers av omsorgsnivåer, samt å sikre bedre kommunikasjon og fordeling av oppgaver i pasientforløpet.​

Gevinst- og endringsarbeid​

Utviklingen av gode og fremtidsrettede helsetjenester og mer effektiv pasientbehandling, krever er at alle IKT-initiativer som starter er basert på effekt-/gevinstmål, og at gevinstarbeidet og -realiseringen følges opp.

Gevinst- og endringsarbeidet i Helse Sør-Øst har et helhetlig perspektiv på teknologi, arbeidsprosesser og organisasjonsutvikling. Dette innebærer å planlegge, prioritere og levere de endringsinitiativ som gir størst gevinst for regionen. Fokuset er hvilke effekter/gevinster tiltakene skal bidra til, og hvilke endringer som må til i linjeorganisasjonen for at disse skal kunne realiseres. 

Et viktig ledd i dette arbeidet er å styrke kompetansen og etablere felles praksis for gevinst- og endringsarbeid på tvers av helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Porteføljestyring

​Helse Sør-Øst har besluttet å innføre helhetlig porteføljestyring. Porteføljestyring skal være ledelsens verktøy for å planlegge og levere prioriterte endringsinitiativ som understøtter målene om utvikling av gode og fremtidsrettede helsetjenester og mer effektiv pasientbehandling.


Porteføljestyring skal bidra til at det er de rette prosjektene som startes som regionale initiativ, til det beste for helseforetakene i foretaksgruppen, i tråd med regional og nasjonal strategi og i tråd med retningslinjer for porteføljestyring i Helse Sør-Øst og bidra til:

  • at de initiativ som er startet fullføres iht. god praksis for prosjektgjennomføring
  • at foretaksgruppen oppnår ønskede effekter og nytte (gevinster) av de initiativ som startes
  • at prosesser er åpne, forutsigbare og transparente, og gjennomføres iht. god praksis
Det er etablert et porteføljestyre for den regionale IKT prosjektporteføljen. Porteføljestyret har ansvar for at det er de rette prosjektene som startes opp som regionale initiativ og at prosjektene innrettes til det beste for helseforetakene i foretaksgruppen. Oppstart av nye prosjekter skal være i tråd med regional og nasjonal strategi og i tråd med retningslinjer for porteføljestyring i Helse Sør-Øst.  Regionalt porteføljestyre skal også bidra til at de initiativene som er startet opp, fullføres i henhold til god praksis for prosjektgjennomføring. Videre skal porteføljestyret bidra til at foretaksgruppen oppnår ønskede effekter og nytte (gevinster) av de initiativ som startes.
Mandat for porteføljestyret (PDF) Styringsdokument for porteføljestyring i Helse Sør-Øst (PDF)

Arkitekturstyring

Virksomhetsarkitektur dreier seg om hvordan en virksomhet er organisert, hvordan arbeidsprosesser er satt sammen og hvordan IT-løsninger utnyttes. En virksomhetsarkitektur består av prinsipper, metoder og modeller som til sammen beskriver dette i en helhet (Digitaliseringsdirektoratet, 2021). For å ivareta helhet og sammenhenger bruker vi virksomhetsarkitektur som et  felles verktøy når vi digitaliserer i Helse Sør-Øst.

Illustrasjon av pasientens helsetjeneste

​Sykehuspartner

​Sykehuspartner HF er felles IKT-tjenesteleverandør for alle sykehus og helseforetak innenfor Helse Sør-Øst RHF, med totalt ca 80.000 IKT-brukere. Det betyr at Sykehuspartner håndterer all drift, forvaltning og videreutvikling av helseregionens IKT- og e-helse-løsninger. Fokus er å sikre sikker og stabil kvalitet, nødvendig funksjonalitet og relativ kostnadseffektivitet. 


Foretaksgruppens kjernekompetanse innenfor IKT og e-helse (PDF)​ skal samles og forvaltes i Sykehuspartner. Gjennom systematisk og planmessig utnyttelse av stordriftsfordeler og bedring av kvaliteten i tjenesteleveransene, frigjøres økonomiske ressurser og gevinster som vil komme kjernevirksomheten til nytte.

Sykehuspartner har ca. 1.600 IKT-medarbeidere og organisert som et helseforetak underlagt Helse Sør-Øst RHF. Gjennom oppdrag og bestilling (PDF)​​​​ mottar Sykehuspartner HF årlige føringer og styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF. Alle overordnede strategiske føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF gjelder også Sykehuspartner HF. Dette omfatter blant annet nødvendige teknologitiltak for realisering av Regional delstrategi for teknologiområdet.


​Felles journalløsning​​​​​​​​​​​

Når en pasient trenger behandling er det i mange tilfeller behov for rask og sikker deling av pasientens helseopplysninger mellom helsepersonell. Helse Sør-Øst vil i tiden fremover bidra til utvikling av flere nye løsninger for informasjonsdeling mellom helsepersonell, og jobber med dette i flere regionale og nasjonale prosjekter.

Dokumentdeling via kjernejournal

Ett av prosjektene er dokumentdeling via kjernejournal. Dette innebærer at dokumenter fra lokale pasientjournaler ved helseforetakene i Helse Sør-Øst vil kunne vises for behandlende helsepersonell via den nasjonale kjernejournalen. Oslo universitetssykehus vil delta i utprøvingen av denne løsningen fra 10. november 2020. Deretter forventes løsningen stegvis innført til alle våre helseforetak fra starten av 2021 (helsenorge.no)​

Dokumentdeling via kjernejournal gir tilgang til sentrale dokumenter fra pasientens hovedjournal ved hvert sykehus. Løsningen forventes etter hvert også å inkludere andre sykehus og behandlingssteder i hele Norge.

Andre løsninger for deling ​​av informasjon

I tillegg arbeider Helse Sør-Øst både regionalt og nasjonalt for å kunne dele mer informasjon digitalt. Dette omfatter blant annet mer effektiv deling av svar/beskrivelser fra ulike helseundersøkelser, som for eksempel blodprøver, radiologiske undersøkelser, andre medisinske bilder og spesialistundersøkelser, samt mer spesialisert informasjon knyttet til spesifikk behandling.

Digital deling av informasjon kan realiseres gjennom regionale fellesløsninger med felles informasjon, eller ved at helsepersonell med tjenstlig behov kan gjøre oppslag/be om innsyn i journalinformasjon hos andre helseforetak. Dette skal gjøres på en trygg og sikker måte, samtidig som den enkelte pasient kan velge å begrense slik deling ved å be om sperring.

Oppdatert informasjon om økt informasjonsdeling fra helseforetakene i Helse Sør-Øst vil publiseres fortløpende på denne nettsiden.

Bedre pasient​​sikkerhet

I Helse Sør-Øst etableres det nå felles elektroniske løsninger for alle helseforetakene i regionen. De første regionale løsningene vil gjelde medikamentell kreftbehandling, prehospital journal og laboratoriesvar.

Elektronisk og sikker deling av journalinformasjon vil sørge for at nødvendig og relevant informasjon er enklere og raskere tilgjengelig for den som til enhver tid behandler pasienten. Helsepersonell vil dermed få et bedre grunnlag for å gjøre informerte vurderinger om diagnostikk og behandling, noe som fører til bedre pasientsikkerhet.​​​

Aktuelt

Fant du det du lette etter?