Nye sykehus på Aker og Rikshospitalet

I tråd med det langsiktige målbildet for Oslo universitetssykehus skal det bygges et stort akuttsykehus på Aker og et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet. 

Forsidebilde 

Aker sykehus skal være et akuttsykehus med lokal, - område- og regionsfunksjoner for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), samt ha lokalsykehusfunksjoner innen somatikk. Rikshospitalet skal videreutvikles slik at regionale og nasjonale spesialiserte funksjoner samles i ett komplett regionsykehus.

I desember 2019 vedtok Stortinget å gi lån til de to byggene. Lånerammen for hele prosjektet er satt til 29,1 milliarder kroner og en bevilgning på 100 mill kroner i 2020.

Konseptfasen for begge byggeprosjektene ble gjennomført i 2018/2019, den la grunnlaget for forprosjektet som startet i 2020. Planlagt gjennomføring for etappe 1 av prosjektene er 2021-2030.

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon og engasjert ressurser fra Sykehusbygg HF til å lede og gjennomføre arbeidet. Prosjektdirektør Dag Bøhler fra Sykehusbygg HF leder prosjektorganisasjonen sammen med prosjektsjef for Rikshospitalet, Per Bjørnar Børresen, og prosjektsjef for Aker, Rikard Tveiten. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Oslo universitetssykehus HF.

 

Fakta Aker

Oppdatert konseptutredning mai 2019 viser følgende behov for etappe 1:

Bruttoareal: 171 000 kvadratmeter (inkl universitetsareal), hvorav 152 000 kvadratmeter nybygg og 19 000 kvadratmeter ombygging

Beregnet kostnad (P50-prisnivå januar 2018): 14,2 milliarder kroner.  I tillegg er det beregnet kostnader til overordnet IKT.

Overordnet IKT program: 681 millioner kroner


Somatikk:

Senger: 487
Operasjonsstuer: 23
Fødestuer: 11
Observasjonsplasser: 24
Intensivplasser: 24
Nyfødtintensiv: 18
Poliklinikkrom: 94

 

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling:

Senger: 303
Poliklinikkrom: 106

Forklaring på bygg 

Fakta Rikshospitalet

Oppdatert konseptutredning mai 2019 viser følgende behov for etappe 1:

(Alle arealer i eksisterende Rikshospital kommer i tillegg. Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2019)

Bruttoareal: 140 552 kvadratmeter (inklusivt universitetsareal og erstatningsareal for de byggene som rives)

Senger: 374
Operasjonsstuer: 23
Fødestuer 6
Observasjonsplasser: 30
Intensivplasser: 46
Nyfødtintensiv: 42 (inkludert reetablering av dagens nyfødt)
Poliklinikkrom: 87

Beregnet kostnad (P50-prisnivå januar 2018): 15,4 milliarder kroner.

Overordnet IKT program: 601 millioner kroner

Forklaring på bygg
Fant du det du lette etter?