Nye sykehus på Aker og Rikshospitalet

I tråd med det langsiktige målbildet for Oslo universitetssykehus skal det bygges et stort akuttsykehus på Aker og et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet. 

Aker og Rikshospitalet

Aker og Rikshospitalet. Illustrasjoner: Team Aker og Prosjekteringsgruppen for Nye Rikshospitalet.

Aker sykehus skal være et akuttsykehus med lokal, - område- og regionsfunksjoner for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), samt ha lokalsykehusfunksjoner innen somatikk. Rikshospitalet skal videreutvikles slik at regionale og nasjonale spesialiserte funksjoner samles i ett komplett regionsykehus.

I desember 2019 vedtok Stortinget å gi lån til de to byggene. Lånerammen for hele prosjektet er satt til 29,1 milliarder kroner og en bevilgning på 100 mill kroner i 2020.

Konseptfasen for begge byggeprosjektene ble gjennomført i 2018/2019, den la grunnlaget for forprosjektet som startet i 2020. Planlagt gjennomføring for etappe 1 av prosjektene er 2021-2030.

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon og engasjert ressurser fra Sykehusbygg HF til å lede og gjennomføre arbeidet. Prosjektdirektør Dag Bøhler fra Sykehusbygg HF leder prosjektorganisasjonen sammen med prosjektsjef for Rikshospitalet, Per Bjørnar Børresen, og prosjektsjef for Aker, Rikard Tveiten. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Oslo universitetssykehus HF.

 

Fakta Nye Aker

Forprosjektrapporten fra september 2022 viser følgende behov for etappe 1:

Bruttoareal: 171 000 kvadratmeter (inkl universitetsareal), hvorav 169 116 kvadratmeter er nybygg og 21 727 kvadratmeter er ombygging.

Beregnet kostnad (P50-prisnivå januar 2021): 17,2 milliarder kroner, eksklusiv overordnet IKT på 762 millioner kroner. 

Somatikk

Senger: 459
Operasjonsstuer: 22
Fødestuer: 11
Observasjonsplasser: 24
Intensivplasser: 24
Nyfødtintensiv: 18
Poliklinikkrom: 135

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Senger: 303
Poliklinikkrom: 106

Aker, forklaring.png

Fakta Nye Rikshospitalet

Forprosjektrapporten fra september 2022 viser følgende behov for etappe 1: 

Bruttoareal: 150 769 kvadratmeter (inklusivt universitetsareal og erstatningsareal for de byggene som rives). I tillegg kommer ombygging av enkelte mindre områder i eksisterende Rikshospitalet med om lag 8000 kvadratmeter. 

Senger: 441
Operasjonsstuer: 24
Fødestuer: 11
Observasjonsplasser: 19
Intensivplasser: 60
Nyfødtintensiv: 42 (inkludert reetablering av dagens nyfødt)
Poliklinikkrom: 173

Beregnet kostnad (P50-prisnivå januar 2021): 17, 3 milliarder kroner, eksklusiv overordnet IKT som utgjør 783 millioner kroner.

Forklaring på bygg


Fant du det du lette etter?